{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Politika Privatnosti

 

1. Opšte informacije

 

1.1 Ova onlajn Politika o privatnosti opisuje način na koji priređivač igara na sreću Victory 247 d.o.o (u daljem tekstu: ‚‚Victory'' ili „Priređivač igara na sreću“) prikuplja i koristi Vaše lične podatke („Informacije“) do kojih može doći prilikom Vaše posete i/ili korišćenja naših Websajtova.

 

 1.2 Victory prikuplja, čuva i obrađuje Informacije Korisnika u svrhu učestvovanja istih u igrama na sreću koje priređuje, kao i aktivnostima povezanim sa priređivanjem igara na sreću.

 

 1.3 Victory prikuplja, čuva i obrađuje Informacije Korisnika u skladu sa važećom regulativom a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

 

 1.4 Politika privatnosti, uz Pravila igre i uslove i Uslove korišćenja, predstavlja obavezujući pravni ugovor između Vas i Victory-ja, a u vezi sa Vašim korišćenjem Proizvoda i usluga na Vebsajtu.

 

 1.5 Sve izjave navedene u ovoj Politici privatnosti važe od 21.08. 2019.godine. Svi dokumenti slične namene prethodno sastavljeni ili objavljeni na bilo kom od naših Vebsajtova smatraju se nevažećim.

 

 1.6 Izmene i dopune Politike privatnosti

 

Zadržavamo pravo povremene izmene i dopune Politike privatnosti iz raznih razloga, među kojima su, između ostalog, i razlozi komercijalne prirode, zatim razlozi vezani za poštovanje zakonskih i pravnih akata, poštovanje uputstava, smernica ili preporuka regulatornog organa ili oni razlozi koji se odnose na korisnički servis.

 

U slučaju da nameravamo da unesemo izmene i dopune u Politiku privatnosti, o tome ćete biti prethodno obavešteni putem elektronske pošte na adresu koju ste nam prethodno dostavili ili putem interne poruke koja će Vam biti poslata na korisnički nalog.

 

Ukoliko smatrate neprihvatljivom bilo koju od izmena, ne bi trebalo da nastavite sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje usluga nakon upućenog obaveštenja smatra se obavezujućom saglasnošću sa izmenom i samim tim bićete obavezani novom Politikom privatnosti.

 

2. Prikupljanje informacija

 

 2.1 Vašim pristupom i/ili korišćenjem Vebsajta prihvatate da Priređivač prikuplja Informacije o Vama iz raznih izvora, među kojima su, između ostalih, i oni navedeni u nastavku.

 

 2.2 Saglasni ste sa prikupljanjem, prenosom ili čuvanjem tih informacija pomoću računara ili drugih prenosnih ili memorijskih uređaja na teritoriji Republike Srbije kao i državu članicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

 2.3 Informacije i podaci o Vama koje možemo prikupljati, koristiti i obrađivati obuhvataju sledeće:

       

  2.3.1 informacije koje nam prosleđujete popunjavanjem obrazaca na stranici Victory.rs ili bilo koje druge informacije koje nam pošaljete preko Vebsajta, elektronskom poštom ili lično; Informacije obuhvataju ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, naziv iz davaoca, datum i mesto izdavanja (obavezno po zakonu), adresu elektronske pošte i broj telefona, informacije o obliku identifikacije koji se koristi.

 

  2.3.2. evidencija o komunikaciji, bilo putem Vebsajta, elektronske pošte, telefona ili drugih sredstava;

 

  2.3.3. Vaši odgovori na ankete ili ispitivanja korisnika koja sprovodimo;

 

  2.3.4. podaci o transakcijama koje vršite kod nas, bilo preko Vebsajta, telefona ili drugih sredstava i

 

  2.3.5. detalji o Vašim posetama Vebsajtu, uključujući, između ostalog, i domen i host preko koga pristupate internetu, Vašu IP adresu, pretraživač, operativni sistem i poseban softver koji koristite, vreme i datum Vašeg pristupa, URL lokacije preko čije spoljne veze dolazite na naš vebsajt kada nas posećujete, podatke o lokaciji, veblogovima i ostale podatke vezane za komunikaciju.

 

 2.4 Takođe, možemo prikupljati Informacije u vezi sa onlajn aktivnošću i korišćenjem našeg vebsajta i proizvoda i usluga.

 

2.5. U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca finansiranja terorizma dužni smo da prilikom identifikacije pribavimo fotokopiju vašeg ličnog dokumenta (kopija lične karte za državljanina Republike Srbije ili kopija pasoša za stranog državljanina)

 

 

3. Korišćenje informacija

 

 3.1. Vaše lične podatke i informacije zajedno sa ostalim informacijama možemo koristiti u sledeće svrhe:

 

  3.1.1. obrada Vaših opklada, uključujući i kartice i onlajn uplate izvršene na drugi način;

 

  3.1.2. otvaranje, rukovođenje i upravljanje Vašim korisničkim nalogom;

 

  3.1.3. potvrđivanje bilo koje informacije koju prosledite kako bismo postigli, vodili i očuvali kontinuitet svih aktivnosti na korisničkom nalogu;

 

  3.1.4. poštovanje zakonskih obaveza uključujući i one čiji je cilj sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

 

  3.1.5. izrada ličnih profila;

 

  3.1.6. sprovođenje ispitivanja korisnika, anketa i analiza;

 

  3.1.7. upućivanje informacija o promotivnim ponudama i o našim proizvodima i usluga, ukoliko ste za to dali svoj pristanak;

 

  3.1.8. praćenje transakcija u cilju sprečavanja dovođenja u zabludu, nepropisnog klađenja, pranja novca i varanja;

 

  3.1.9. stavljanje na raspolaganje proizvoda i usluga i pomoć u pružanju istih, kao i pomoć u razvoju i poboljšanju usluga;

 

  3.1.10. čuvanje Vaših ličnih podešavanja, preferencija i drugih informacija i praćenje konkretnih aktivnosti na našem vebsajtu;

 

  3.1.11. sticanje uvida u efektivnost naših promotivnih kampanja;

 

  3.1.12. utvrđivanje izvora sa koga ste pristupili našem sajtu (baner ili sajt veb-saradnika);

 

  3.1.13. vođenje ovog veb sajta i poboljšanje korisničkog iskustva i upravljanje poslovanjem.

 

 

4. Odavanje informacija

 

 4.1. Preduzećemo sve neophodne korake u cilju očuvanja Vaših informacija bezbednim i zaštićenim.

 

 4.2. Ukoliko ste saglasni ili ukoliko je to dozvoljeno zakonom, informacije navedene u članovima „PRIKUPLJANJE INFORMACIJA“možemo odati svojim Saradnicima i trećim licima kako je opisano u nastavku u bilo koju gore navedenu svrhu i u članu „KORIŠĆENJE INFORMACIJA“.

 

 4.3. Informacije možemo odati trećim licima i Saradnicima kako bi sprovodili, upravljali i zaključivali postupak registracije ili omogućili izvršenje aktivnosti na nalogu.

 

 4.4. Informacije možemo odati licima koja nam pomažu u vođenju ili poboljšanju našeg poslovanja ili stavljanju na raspolaganje proizvoda i usluga, pri čemu je obezbeđena zaštita podataka u skladu sa važećim propisima i ugovornim odnosom sa takvim licima.

 

 4.5. Možemo odati informacije drugim licima u okviru povezanih lica ili podružnica, kao i poslovnim partnerima, pravnim sledbenicima naše kompanije i davaocima usluga koji su angažovani na obradi tih informacija za naš račun.

 

 4.6. Informacije možemo odati regulatornim, sportskim i drugim nadležnim organima, uključujući policiju, u cilju sprovođenja istražnih radnji vezanih za krivična dela, prekršaje, prevare, pranje novca i sprečavanje finansiranja terorizma ili problem sa integritetom u sportu, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

 

 4.7. Ukoliko podnesete zahtev za otvaranje naloga kod nas, u tom smislu možemo koristiti usluge trećih lica, uključujući i kreditne biroe koji će zabeležiti Vaše pretrage u Vaš dosije, i to kako bismo mogli lakše da donosimo odluke o finansijskim odobrenjima vezane za Vas, zatim u cilju sprečavanja prevare, provere Vaše starosti i identiteta, kao i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Uz to, možemo potraživati informacije o tome kako koristite Vaš nalog ili o tome odati detalje pomenutim agencijama, bezbednosnim organizacijama i svim drugim relevantnim trećim licima koja se bave prevencijom prevara, pranja novca i sprečavanja terorizma.

 

 4.8. Ukoliko Victory stupi u partnerstvo sa trećim licem, pri čemu to lice vrši određene funkcije za Victory ili mi poslujemo pod brendom trećeg lica, Victory može podeliti i/ili preneti Vaše lične informacije i sve ostale podatke vezane za Vaše korišćenje određene Usluge tom trećem licu. Korišćenjem Usluge i prihvatanjem ovih uslova dajete svoju saglasnost da Victory, u smislu svih važećih zakonskih propisa i sa njima povezanih zakonskih akata koji se odnose na zaštitu podataka, može deliti i/ili preneti pomenute informacije i lične podatke tom trećem licu.

 

5. Povlačenje saglasnosti

 

 5.1. Imate pravo da povučete saglasnost o korišćenju u svakom trenutku, tako što ćete nam se obratiti tim povodom.

 

 5.2 Odmah po povlačenju korisnikove saglasnosti, prestaćemo sa korišćenjem pomenutih informacija osim ukoliko nam zakon ne nalaže da nastavimo sa njihovim korišćenjem.

 

 5.3. U evidenciji čuvamo korisničku istoriju (aktivnost na nalogu i informacije) u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

 5.4. Kroz ova Pravila privatnosti ste upoznati da je Victory dužan da podatke i dokumentaciju u vezi sa korisnikom usluga igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, odnosno uspostavljenim odnosom i izvršenom transakcijom dužan da čuva najmanje deset godina od dana okončanja poslovnog odnosa odnosno izvršene transakcije.

 

  5.5. Nakon isteka predviđenog perioda, Vaše informacije trajno će biti uklonjene.