{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Opšti Uslovi Korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

 

 • UVOD
  • Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), predstavljaju sporazum u vezi sa njegovim predmetom koji se zaključuje između nas, Victory 247 d.o.o., Omladinskih brigada 102 11070 Beograd, matični broj: 21493473, PIB: 111511063 i Vas. „Vi” se odnosi na svako lice koje koristi naš vebsajt ili bilo koju drugu uslugu koju nudimo, uključujući i ponudu preko trećih lica, kao i svi korisnici koji su registrovani u bazi podataka putem našeg vebsajta.
  • Victory i vebsajt victory.rs.
  • www.victory.rs funkcionišu na osnovu odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije broj 424-01-00194/2020-02 od 18.01.2021. godine izdatog od strane Ministarstva finansija, Uprava za igre na sreću.
  • Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije.
  • Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu dana 18.01.2021.

1. IZMENE PRAVILA I USLOVA

- Zadržavamo pravo povremene izmene i dopune Uslova korišćenja iz raznih razloga, među kojima su, između ostalog, i razlozi komercijalne prirode, zatim razlozi vezani za poštovanje zakonskih i pravnih akata, poštovanje uputstava, smernica ili preporuka regulatornog organa ili oni razlozi koji se odnose na korisnički servis. Dotad važeća verzija Uslova korišćenja dostupna je u svakom trenutku za pregled na našem vebsajtu.

 U slučaju da nameravamo da unesemo izmene i dopune u Uslove korišćenja, o tome ćete biti prethodno obavešteni putem elektronske pošte na adresu koju ste nam prethodno dostavili ili putem interne poruke koja će Vam biti poslata direktno na igrački nalog.

 Ukoliko smatrate neprihvatljivom bilo koju od izmena, ne bi trebalo da nastavite sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje usluga nakon upućenog obaveštenja smatra se obavezujućom saglasnošću sa izmenom i samim tim bićete obavezani novim Uslovima korišćenja.

 Mi podržavamo odgovorno klađenje i pozivamo Vas da o tome pročitate na našem sajtu. Ukoliko smatrate da Vam je potrebna pauza od klađenja ili želite trajno samoisključenje, molimo Vas da nam se obratite, a mi ćemo deaktivirati Vaš nalog na željeni ili neograničen period. Potrudićemo se u okviru sopstvenih mogućnosti da Vam pružimo pomoć, ali nismo odgovorni ukoliko nastavite sa korišćenjem našeg vebsajta s namerom izbegavanja mera koje su preduzete.

2. KORISNIK

Korisnik je isključivo punoletno fizičko lice koje, nakon procedurom propisane prijave, učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i koje poseduje važeći identifikacioni dokument (važeća lična karta izdata u Republici Srbiji ili važeći pasoš), važeću e-mail adresu, kao i aktivan račun u banci.

 Zadržavamo pravo da zatražimo dokaz o starosti od bilo kog korisnika u svakom trenutku, a korisnički nalog može biti blokiran ili zatvoren u svakom trenutku u slučaju da dokumentacija nije poslata blagovremeno ili se smatra nezadovoljavajućom.

3. REGISTRACIJA

Odgovorni ste za tačnost svih podataka unetih u trenutku registracije naloga. U slučaju da podaci registrovani na nalogu u našoj bazi podataka nisu tačni, zadržavamo pravo da poništimo sve tekuće opklade, blokiramo ili zatvorimo nalog i obustavimo sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete u skladu sa uslovima definisanim Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

 Radi potvrde Vašeg identiteta i poštovanja propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma dužni smo da u skladu sa zakonom da zatražimo zadovoljavajući dokaz o identitetu, kao što je kopija važećeg ličnog dokumenta (kopija lične karte za državljane Republike Srbije ili kopija pasoša za strane državljane). Ukoliko ne dostavite navedenu dokumentaciju, možemo odbiti da Vam otvorimo nalog, odnosno da isti blokiramo ili zatvorimo.

 Možete otvoriti isključivo jedan nalog. Uz to, nije Vam dozvoljeno da otvorite drugi nalog, ukoliko Vam je primarni nalog blokiran ili zatvoren. Ukoliko postoji osnovana sumnja da ste otvorili drugi nalog, zadržavamo pravo da poništimo sve tekuće opklade, blokiramo ili zatvorimo nalog i obustavimo sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete.

 Nije dozvoljeno da registrujete nalog ni na čije ime, osim na sopstveno. Takođe, zabranjeno je otvaranje naloga uz korišćenje jednog ili više ličnih podataka koji pripadaju drugom licu. U slučaju da dođemo do saznanja da podaci koji se odnose na određeni korisnički nalog nisu podaci vlasnika naloga, zadržavamo pravo da poništimo sve tekuće opklade, blokiramo ili zatvorimo nalog i obustavimo sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete.

 Da biste se registrovali na victory.rs. morate ispuniti sledeće uslove:

 • 1. Da imate najmanje 18 godina i ispunjavate minimalne uslove za učestvovanje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;
 • 2. Prihvatiti Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;
 • 3. Popuniti podatke koji su neophodni za osnovnu registraciju na zvaničnoj Internet stranici victory.rs.www.victory.rs u svemu u skladu sa ovim uslovima, pravilima o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, i Zakonima Republike Srbije;
 • 4. Da ste državljanin ili imate zakonito pravo boravišta na teritoriji koju ste naveli prilikom registracije;
 • 5. Da se fizički nalazite na teritoriji koja ne zabranjuje Vaše učestvovanje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije organizovanih putem Internet sajta priređivača victory.rs.
 • 6. Da ćete se sve vreme pridržavati Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, njihovih izmena, i bilo kojih drugih sporazuma između Vas i Victory 247 d.o.o., a koji se tiču korišćenja Internet sajta priređivača ili učestvovanja u Sadržajima;
 • 7. Podaci koji se dostavljaju prilikom osnovne registracije moraju biti potpuni i tačni, a pored ostalog moraju sadržati sledeće: Ime, Prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, vrstu i broj ličnog dokumenta, nazav izdavaoca ličnog dokumenta, datum i mesto izdavanja ličnog dokumenta, E-mail adresu, lozinku, potvrdu lozinke, korisničko ime.
 • 8. Ukoliko dođe do izmene podataka u odnosu na podatke koji su dostavljeni prilikom registracije, registrovani Korisnik je u obavezi da obavesti priređivača bez odlaganja.
 • 9. Korisnici su u obavezi da čuvaju u tajnosti ličnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Victory servisa, a koju su izabrali prilikom registracije.
 • 10. Priređivač zadržava pravo da pod uslovima definisanim Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije odbije učestvovanje u igrama na sreću, privremeno ili trajno zatvori korisnički nalog Učesnika.
 • 11. Zabranjena je upotreba svih mehanizama, softvera ili drugih proizvoda koji mogu ometati normalan rad zvaničnog sajta victory.rs.

4. PODEŠAVANJA NALOGA

Kako biste otvorili nalog kod nas, neophodno je da unesete svoje lične podatke, email adresu i odaberete lozinku. Čuvanje tih podataka u tajnosti isključivo je Vaša odgovornost, kao i sprečavanje neovlašćenog pristupa Vašem nalogu.

 Sve opklade i sve aktivnosti na našem vebsajtu koje su zabeležene na Vašem nalogu smatraće se važećim, čak i ukoliko je bezbednost Vašeg naloga ugrožena, i to ne našom greškom i ako, shodno tome, niste Vi lično dali odobrenje ili ovlašćenje za te opklade ili aktivnosti. Nismo u obavezi da prihvatimo žalbe ili odgovornost u vezi sa aktivnostima zabeleženim na Vašem računu, izuzev onih koje proističu iz utvrđenih tehničkih nedostataka koji se mogu nama pripisati.

 Odgovorni ste za ažurnost podataka na Vašem nalogu. Ukoliko je potrebno da izmenite neke od Vaših podataka nakon otvaranja naloga, dužni ste da nam se obratite i sledite naša uputstva. U slučaju da postoji osnovana sumnja da podaci registrovani na nalogu u našoj bazi podataka nisu tačni i ažurni, te da je došlo do kršenja Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Priređivača ili važećih zakonskih propisa, zadržavamo pravo da poništimo sve tekuće opklade, suspendujemo ili zatvorimo nalog i obustavimo sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete.

 Ukoliko želite da zatvorite svoj nalog, molimo Vas da nam se obratite u formi definisanoj na sajtu Priređivača. Vaš nalog može biti zatvoren isključivo nakon što su sve tekuće opklade ažurirane (po isteku roka za isplatu već uplaćenih igara), po isplati sredstava za isplatu i uplaćenih sredstava, pošto je stanje na Vašem nalogu jednako nuli.

 U slučaju da postoji osnovana sumnja da je Vaš nalog korišćen s namerom prevare, odnosno da se izvršene uplate ne koriste za usluge Priređivača, zadržavamo pravo da poništimo sve tekuće opklade, blokiramo ili zatvorimo nalog i obustavimo sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete.

 Imamo pravo da u bilo kom trenutku poništimo koju opkladu ukoliko se utvrdi da je opklada ili sam događaj koji je predmet opklade vezan za nezakonite ili nemoralne aktivnosti ili druge aktivnosti za koje utvrdimo da je reč o inkriminisanim radnjama ili protivne važećim propisima, te isto bude potvrđeno na osnovu odgovarajućih odluka nadležnih organa.

 Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije precizno su definisani svi uslovi i situacije kada Priređivač ima pravo da izvrši poništaj opklada ili suspendovanje ili zatvaranje korisničkog naloga.

 Ukoliko je u slučaju prethodnih stavova ovog člana pokrenut odgovarajući postupak od strane nadležnog državnog organa ili drugih organizacija, nismo dužni da izvršimo isplatu do okončanja navedenih postupaka.

5. UPLATE

Kako biste mogli da postavljate opklade ili da učestvujete u drugim igračkim aktivnostima na našem vebsajtu, morate uplatiti novac na svoj nalog. Za detalje o postupcima uplate i isplate i pripadajućim sistemima plaćanja, molimo Vas da posetite stranice „Uplate i Isplate.

 Sredstva možete uplaćivati na svoj korisnički nalog na našem vebsajtu isključivo putem sredstava plaćanja koja su odobrena od strane nas.

 Sredstva možete uplaćivati na svoj korisnički nalog sa bankovnog računa koji glasi isključivo na vaše ime. U suprotnom, zadržavamo pravo da sve uplate na nalog smatramo nevažećim, kao i sve dobitke ostvarene na osnovu tih uplata do okončanja svih neophodnih provera.

 Novac možete uplaćivati na nalog isključivo u cilju klađenja, odnosno radi korišćenja bar jedne od naših usluga, i to u sopstveno ime i za sopstveni račun. Zadržavamo pravo da blokiramo ili zatvorimo Vaš račun, ukoliko postoji osnovana sumnja da ste uplatili novac bez ikakve namere da isti koristite za klađenje. U odgovarajućim okolnostima, to možemo prijaviti i nadležnim organima u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 Saglasni ste da nećete stornirati, obustavljati ili na drugi način poništavati uplate na svom nalogu bez opravdanog razloga, kao i da ćete nam u tom slučaju nadoknaditi eventualnu štetu.

 Vaša je odgovornost da nas bez odlaganja obavestite ukoliko su sredstva greškom uplaćena na Vaš nalog. Odgovorni ste za eventualno nepažljivo ili namerno korišćenje sredstava koja su greškom uplaćena na Vaš nalog.

 Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantujete da su sredstva uplaćena na vaš korisnički nalog pribavljena iz zakonitih izvora.

6. ISPLATE

Pod uslovom da ste ispoštovali uslove korišćenja vebsajta, možete podići sredstva sa svog naloga u skladu sa procedurama opisanim u članu 7 ovih Uslova i članu 13 Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Priređivača.

 Kada god je to moguće, zahtevi za isplatu obrađivaće se putem istog načina plaćanja i na istom nalogu koji je korišćen za uplatu. Isplate se mogu vršiti isključivo u korist registrovanih vlasnika naloga.

 Pre odobrenja isplate, korisnički nalozi podležu bezbednosnim proverama i uobičajenim revizorskim postupcima sa ciljem sprečavanja eventualnih prevarnih radnji. Učesnik je dužan da na zahtev Priređivača dostavi dokaz o vlasništvu tekućeg računa.

 Ukoliko postoji osnovana sumnja da ste prekršili ova Pravila i uslove, uključujući, između ostalog, i prevarno potraživanje bonusa, imamo pravo da retroaktivno poništimo predmetne opklade i da izvršimo povraćaj bonusa ili pripadajućih dobitaka.

7. POSTAVLJANJE OPKLADA

-  Važeće su isključivo one opklade koje su postavljene preko vebsajta ili posredstvom drugih medija odobrenih od strane Priređivača. Opklade nije dozvoljeno postavljati putem telefona, elektronske pošte ili drugih sredstava komunikacije koje Priređivač nije odobrio.

 -  Opklade možete postavljati isključivo u vrednosti jednakoj ili nižoj od iznosa uplaćenog na Vaš nalog. U slučaju da, iz određenog razloga, opklada bude prihvaćena i pored toga što nemate dovoljno sredstava na nalogu, višak će biti oduzet i eventualni dobitak umanjen.

 -  Opklada je važeća isključivo nakon potvrde u smislu ovih Pravila i uslova. Ukoliko niste sigurni da li je opklada potvrđena, Vaša je odgovornost da proverite listu opklada na Vašem nalogu ili da nam se obratite tim povodom, pre nego što ponovo postavite istu opkladu.

-  Opklade koje ste postavili ne možete jednostrano poništiti. Shodno tome, Vaša je odgovornost da se postarate da svi elementi opklade koju postavljate budu tačni. Molimo Vas da uvek konsultujete naš Pravilnik priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i deo vebsajta o vrstama igara pre nego što postavite opkladu. Ne prihvatamo odgovornost u slučaju da postavite opkladu, a da prethodno niste razumeli sve prateće uslove, kao i način na koji igra funkcioniše ili na koji način se opklade ažuriraju.

 -  Zadržavamo pravo da ograničimo maksimalni potencijalni dobitak za svaku opkladu ili kombinaciju ''unutar'' opklade. Ukoliko opklada koju postavljate premašuje limit te se, shodno tome, primenom tog ograničenja koje smo utvrdili zapravo umanjuje kvota koja se primenjuje na opkladu, o tome ćemo Vas upozoriti i zatražiti da date svoju saglasnost za poslatu opkladu pre potvrde. Ukoliko Vi date saglasnost i mi potvrdimo opkladu, smatraće se da ste prihvatili ograničenje dobitka. Potencijalni dobitak koji može biti ostvaren od opklade uvek je prikazan u detaljnom pregledu opklade na vebsajtu pre slanja same opklade.

8. AŽURIRANJE OPKLADA

-  Sve opklade ažuriraju se po završetku sportskog događaja. U slučaju odabira kvota iz sekcije Antepost, opklade se ažuriraju po završetku takmičenja/kola/faze na koju se kvote odnose. Kada je reč o opkladama koje se odnose na sportsko klađenje uživo, ažuriranje može biti započeto i dok je predmetna utakmica još uvek u toku.

 -  Svi sportski događaji koje nudi Priređivač podležu izmenama datuma i vremena. Rok za postavljanje opklade (izuzev kada je reč o klađenju uživo) predstavlja zvanični početak događaja ili predefinisano vreme, koje god da je ranije (osim kod klađenja uživo). U slučaju da je opklada postavljena nakon početka susreta, smatraće se nevažećom. Ukoliko je reč o kombinovanim opkladama, u slučaju da se jedna ili više selekcija ponište, kvote za te selekcije će se računati sa kvotom 1.00, a ostale selekcije će ostati važeće.

 Rezultat na osnovu koga se ažuriraju opklade uvek je onaj koji je ostvaren na terenu (ukoliko nije drugačije definisano specijalnim pravilima za određene sportove) i prikazanog na kraju meča putem zvaničnog TV prenosa, drugih izvora prenosa ili objavljenog od strane zvaničnog tela.

 Ekipa/igrač navedeni na levoj strani predstavljaju ekipu, odnosno takmičara domaćina, dok se oni prikazani na desnoj strani smatraju gostujućom ekipom/gostujućim igračem. Ukoliko se utakmica igra na neutralnom terenu, biće prikazana oznaka (n) ili naziv lokacije odigravanja (izuzev u slučaju klađenja uživo ili prijateljskih susreta), a prikaz ekipa/igrača na levoj/desnoj strani neće biti od značaja. Ukoliko domaća ekipa, iz bilo kog razloga (na primer, zbog održavanja sportske površine ili nedovoljnog kapaciteta gledališta), odluči da se utakmica odigra na terenu koji nije zvanični teren ekipe, ta ekipa smatraće se i u tom slučaju domaćinom i shodno tome oznaka (n) neće biti potrebna. U slučaju da dođe do greške na našem vebsajtu u vezi sa lokacijom na kojoj se utakmica odigrava (na primer, ukoliko je oznaka (n) prikazana pored utakmice koja se ne igra na neutralnom terenu ili ukoliko je ta oznaka izostavljena pored utakmice koja se igra na neutralnom terenu), sve opklade smatraće se nevažećim. Ukoliko se greška ustanovi nakon plaćanja opklada, Kompanija ima pravo da povuče eventualne dobitke ostvarene usled greške tokom plaćanja opklada.

 U slučaju da dva ili više takmičara postignu isti plasman/rezultat, kvote koje će biti merodavne su one zabeležene u trenutku prihvatanja opklade, podeljene sa brojem takmičara koji su isti rezultat ostvarili. Na primer, ukoliko dva takmičara sa kvotama 2.80, odnosno 1.90, postignu isti rezultat (oba takmičara su proglašeni pobednicima), kvote za isplatu biće 1.4 (2.80: 2), odnosno 0.95 (1.90 : 2).

 Priređivač ima pravo da poništi prihvaćene opklade u skladu sa Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i uslovima definisanim tim Pravilima.

9. ORGANIZOVANO KLAĐENJE 

-  U slučaju da od strane različitih učesnika u kratkom vremenskom periodu primi više opklada sa identičnim ili vrlo sličnim događajima priređivač zadržava pravo da poništi sve takve opklade, čak i nakon sto su opklade utvrđene, ukoliko se pokrene odgovarajući postupak pred nadležnim organima zbog postojanja sumnje da je reč o inkriminisanim radnjama ili radnjama koje su na bilo koji način u suprotnosti pozitivnim propisima, te isto bude potvrđeno na osnovu odgovarajućih odluka nadležnih organa.


-  U slučaju da u bilo kom trenutku, uključujući i vreme posle zaključivanja opklade, se na osnovu odgovarajućih odluka nadležnih organa zaključi da postoji dogovor između različitih Učesnika ili sprega između njihovih korisničkih naloga, ili ukoliko je pokrenut postupak pred nadležnim organima radi utvrđivanja napred navedenog zadržavamo pravo poništimo sve tekuće opklade, blokiramo ili zatvorimo nalog i obustavimo sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete, s tim da u tom slučaju ostavljamo validnim sva važeća, neodbijena ili neponištena klađenja.​

10. GREŠKE

U slučaju očiglednih grešaka u vezi sa kvotama/granicama/hendikepima/totalima, zadržavamo pravo da poništimo opklade koje sadrže pogrešne vrednosti čak i nakon početka susreta. U slučaju kombinovanih opklada, iste će biti ažurirane na osnovu preostalih važećih kvota.

 • Netačan par: ukoliko su pogrešan takmičar ili ekipa navedeni u okviru para, sve opklade koje se na isti odnose smatraće se nevažećim, osim ukoliko ustanovimo da netačna informacija nije uticala na ažuriranje opklade.

11. PROMOCIJE


Zadržavamo pravo da ponudimo bilo koju ili sve promocije isključivo određenim grupama korisnika i, shodno tome, da izuzmemo određene grupe korisnika iz promocija.


-  U svakom trenutku zadržavamo pravo izmene odredaba, odnosno Uslova korišćenja koji se odnose na bilo koju promociju. Klijent je odgovoran za periodičnu proveru eventualnih izmena ili dopuna na stranici promocija. Takođe, zadržavamo pravo otkazivanja promocije u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja.


-  Bonus ponude su ograničene na jednu osobu, jednog člana domaćinstva, e-mail adresu, IP adresu.

-  Naši zaposleni, njihova porodica i rodbina i sva lica koja sarađuju sa navedenim licima nemaju dozvolu za učešće ni u jednoj promociji.

12. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Obavezujemo se da isplatimo dobitke ostvarene u skladu sa Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.


-  Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za novac koji izgubite na našem vebsajtu pri postavljanju opklada, kao i u slučaju njihovog gubitnog ishoda.
Ne prihvatamo odgovornost za štetu ili gubitke nastale u vezi sa neispravnim funkcionisanjem vebsajta ili nekog od njegovih elemenata, delova, opreme, softvera ili njegovog sadržaja, uključujući gubitak podataka ili kašnjenje u njihovom prenosu izazvano korišćenjem usluga internet provajdera ili pretraživača ili drugog softvera nad kojim Priređivač nema kontrolu (kašnjenje ili prekidi u radu ili prenosu podataka, njihov gubitak ili oštećenje), osim u slučajevima kada smo namerno ili usled grube nepažnje prekršili obaveze. Ukoliko dođe do bilo kakve neispravnosti, zadržavamo pravo da u svakom trenutku otkažemo, odložimo ili obustavimo pružanje usluga koje je u toku bez prihvatanja ikakve odgovornosti za gubitak ili štetu neposredno izazvanu ovim postupkom, osim u slučajevima koji su predviđeni ovim Pravilima i uslovima.


Ne preuzimamo odgovornost za:
     a. greške na vebsajtu ili u vezi sa uslugama koje su posledica nepotpunih ili pogrešnih podataka koje su dostavili klijent ili treće lice,
     b. neovlašćeno korišćenje ili presretanje informacija pre njihovog prispeća na vebsajt ili
     c. neovlašćeno korišćenje ili neovlašćeni pristup podacima povezan sa Vašim postupcima ili Vašim korišćenjem vebsajta koje mi obrađujemo, osim ukoliko pomenuto neovlašćeno korišćenje ili pristup nisu posledica grube nepažnje ili namerne radnje sa naše strane.


-  Ne možemo se ni pod kakvim okolnostima smatrati odgovornim za tačnost informacija, sadržaja, podataka, elemenata ili drugih informacija ili materijala objavljenih na našem vebsajtu ili putem istog, uključujući sve vrste informacija objavljenih od strane trećih lica ili naših partnera, izuzev u slučaju grube nepažnje ili namerne radnje sa naše strane.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za usluge koje pruža finansijska ustanova, banka ili kreditna služba čije usluge koristite.
Ukoliko se bilo koji uslov, odredba, pravilo ili norma predviđena ovim Uslovima korišćenja ili njihova primena na bilo koju stranu ili u bilo kojoj okolnosti smatra neizvršnim, ništavim ili protivzakonitim (u celosti ili delimično) iz bilo kog razloga (u bilo kojoj nadležnosti), preostali uslovi, odredbe, pravila ili norme predviđene ovim Pravilima i uslovima koji su izmenjeni brisanjem neizvršnog, ništavog ili protivzakonitog dela (u bilo kojoj nadležnosti), imaće puno dejstvo i pravnu snagu, a opisana neizvršnost, ništavost ili protivzakonitost neće uticati na izvršnost, punovažnost i zakonitost preostalih uslova, odredaba, pravila i normi predviđenih ovim Uslovima korišćenja pod uslovom da Uslovi korišćenja izmenjeni na opisan način i dalje iskazuju, bez materijalnih izmena, prvobitne namere strana u vezi sa predmetom Uslova korišćenja i da brisanje njihovih delova neće suštinski ograničiti očekivanja ili uzajamne obaveze strana ili praktično ostvarivanje koristi na koje bi inače obe strane imale pravo.

13. DISKRECIONA PRAVA


-  Zadržavamo pravo da uklonimo ili kasnije objavimo jedan element ponude ili kompletnu ponudu vezanu za konkretan sportski događaj do daljnjeg ili trajno prema sopstvenom nahođenju, i to bez obaveze da Vas prethodno o tome obavestimo.


Priređivač ima pravo da dopuni, povuče ili opozove bilo koju, jednu ili sve usluge i/ili usluge koje pružaju treća lica u svakom trenutku, i to do daljnjeg ili trajno prema sopstvenom nahođenju, i to bez obaveze prethodnog obaveštavanja korisnika (time su obuhvaćene izmene cena, opcija, funkcija i drugih karakteristika vezanih za klađenje, igre i sve druge usluge koje su u ponudi na vebsajtu). U tim slučajevima, sve nepotvrđene opklade smatraće se odbijenim.


-  Imamo diskreciono pravo da otkupimo ili angažujemo bilo koje novo ili alternativno rešenje ili uslugu koju pruža treća strana, bez obaveze da Vas o tome prethodno obavestimo. Svi pripadajući uslovi biće objavljeni i Vama dostupni, a Vi potvrđujete da ste iste pročitali i prihvatili pre registrovanja ili učestvovanja u uslugama koje preko vebsajta pruža treća strana.

14. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sva prava zadržana: naše ime, žig, logotip, odgovarajući zaštitni znak, oznake usluga i ostala intelektualna svojina razvijena sa naše strane kroz pružanje usluga Vama, u našem su vlasništvu ili korišćenju i registrovani su i/ili se koriste u više država.

Svi ostali zaštitni znaci, uslužni znaci i poslovni nazivi koji se pominju na ovom vebsajtu predstavljaju svojinu njihovih vlasnika. Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje zaštitnih znakova ili logotipova Priređivača koji su objavljeni na ovom vebsajtu u bilo kom vidu bez naše prethodne pismene dozvole.

Vebsajt i Proizvodi za pružanje onlajn usluga moraju se koristiti isključivo u svrhu dozvoljenu Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Priređivača, ovim Uslovima korišćenja ili u svrhu opisanu na vebsajtu.

 Imate pravo da prikažete ili sačuvate verziju stranica vebsajta za ličnu upotrebu. Bez našeg izričitog pismenog odobrenja, nemate pravo da reprodukujete, objavljujete ili unosite izmene na Vebsajtu, u Proizvodima za pružanje onlajn usluga ili njihovim komponentama, niti da od istih stvarate izvedene radove, kao ni da učestvujete u njihovom ustupanju ili prodaji ili da iste objavljujete na Svetskoj mreži ili da ih koristite u bilo kom drugom obliku i u bilo koje javne ili komercijalne svrhe.

 -  Nemate pravo da koristite robotski softver, veb indeksere, tragače ili bilo koji drugi automatizovani program za pristup vebsajtu ili proizvodima koji su u ponudi preko istog, niti da uklanjate ili menjate informacije vezane za zaštitu autorskih prava i zaštitne znakove ili podatke o vlasniku objavljene na vebsajtu (ili odštampanim stranicama Vebsajta).

 Prihvatate, korišćenjem ove Stranice, da se uzdržite od korišćenja, kopiranja ili distribucije bilo kog od navedenih prava Inelektualne svojine osim na načine koji su u skladu sa ovim Pravilima Korišćenja.

15. ŽALBE, MERODAVNO PRAVO, NADLEŽNOST

U slučaju da niste zadovoljni našim uslugama, sve žalbe treba uputiti putem korisničkog naloga ili pismeno na adresu sedišta Priređivača, kao i putem zvaničnog mail-a Priređivača – office@victory.rs. Ovim potvrđujete i dajete Vašu saglasnost da celokupna komunikacija sa našim korisničkim servisom može da se vodi u elektronskom obliku.

Takođe, potvrđujete i dajete saglasnost da sva obaveštenja, informacije ili ostali vidovi saopštenja koje Vam možemo uputiti mogu biti isključivo u elektronskom obliku. Obavezujemo se na to da ćemo uložiti napor da Vaš zahtev obradimo što je brže, tačnije i efikasnije moguće.

 • Osim ukoliko nije drugačije predviđeno važećim zakonom, merodavno pravo je pravo Republike Srbije.
 • Za sve sporove koje pokrenu korisnici ili za sporove koji su pokrenuti protiv korisnika, utvrđuje se nadležnost sudova u skladu sa važećim propisima.