{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{::locale.account.password.forgotPassword}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću

 

 

Na osnovu člana 109. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/04), Pravilnika o vrstama igara na sreću - katalog igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 75/13), direktor privrednog društva „Victory 247“ d.o.o. iz Beograda, sa sedištem na adresi: Omladinskih brigada br. 102, matičnim brojem: 21493473 i PIB: 111511063, (u daljem tekstu „Društvo“), dana 05.11.2020. godine donosi:

 

 

PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU PUTEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

 

Ovim pravilima uređuje se priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Pravila) i ona sadrže odredbe o priređivanju igara, uslovima za učešće u igri, fondu dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima igara, odgovornosti priređivača, poslovnoj tajni, uslovima i postupku registracije igrača, načinu korišćenja korisničkog računa, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

 

Član 2

 

Priređivanje igara iz člana 1 vrši privredno društvo “Victory 247” d.o.o. Beograd, sa sedištem u Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, PIB: 111511063 (u daljem tekstu: Priređivač).

 

Član 3

 

Ova Pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora kojim se reguliše pristup i učešće u svim vrstama klađenja kod Priređivača, a koji se smatra zaključenim kada fizičko lice – učesnik u igrama (u daljem tekstu: Učesnik) izvrši uplatu Priređivaču za učešće u klađenju. Ovaj ugovorni odnos se zaključuje na neodređeno vreme i svaka ugovorna strana ga može otkazati.

Ova Pravila obavezuju Priređivača i Učesnika i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

 

Član 4

 

Ova Pravila, zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuje područje igara na sreću, čine celokupni pravni okvir za priređivanje i učestvovanje u posebnim igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti i odgovorne igre u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika, prevencije bolesti zavisnosti kod učesnika u igri, zaštite podataka o ličnosti učesnika, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

II DEFINICIJE POJMOVA

 

Član 5

 

U smislu ovih Pravila, pojedini pojmovi imaju sledeće značenje:

 • Klađenje - posebna igra na sreću u kojoj Priređivač unapred određuje sportske događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira znakove kojima obeležava ishod ponuđenog sportskog događaja ili grupe događaja na tiketu. Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po definisanim terminima i kolima koja su vremenski ograničena;
 • Tiket – obrazac za učešće u igri koji je izdao Priređivač;
 • Priređivač: pravno lice koje organizuje (priređuje) igre na sreću;
 • Internet sajt Priređivača: Odnosi se na sve programe, fajlove, podatke ili na druge sadržaje na www.victory.rs (“Sajt”) odnosno sadržaje vezane za druge Sajtove koje priređivač naknadno objavi sa istom namerom, koji su određeni za pomoć Učesnicima pri izvršavanju nekog zadatka odnosno omogućavaju Učesniku da učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;
 • Učesnik: Fizičko lice koje, nakon procedurom propisane prijave, učestvuje u igrama na sreću koje organizuje Priređivač;
 • Korisnički nalog: je lični elektronski nalog otvoren od strane fizičkog lica (“Učesnik”) na aplikaciji Priređivača koji Učesniku omogućava učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, i kome je pristup zaštićen korisničkim imenom i lozinkom korisnika;
 • Korisnički račun – jedinstveni virtuelni račun Učesnika dodeljen od strane Priređivača u okviru interaktivnog igračkog sistema Priređivača. Unutar korisničkog računa se evidentiraju sve finansijske transakcije i transakcije od igara;
 • Interaktivni igrački sistem – kompjuterski sistem koji karakteriše velika količina interakcije između igrača (učesnik u igrama na sreću koje organizuje Priređivač) i uređaja;
 • Korisničko ime: jedinstvena kombinacija znakova (naziv) pod kojim sistem evidentira Učesnika a zajedno sa lozinkom se koristi za pristup interaktivnom igračkom sistemu Priređivača;
 • Lozinka: kombinacija brojeva i slova u određenom formatu (mala/velika slova, bez razmaka, i sl.) poznata samo Učesniku i predstavlja potvrdu identiteta Učesnika prilikom pristupa i korišćenja interaktivnog igračkog sistema Priređivača;
 • Sredstvo elektronske komunikacije: personalni računar (fiksni ili prenosivi), mobilni uređaj (telefon, tablet računar i sl.) i drugi uređaji koji omogućavaju elektronsku komunikaciju Učesnika sa ponuđenim igrama na sreću Priređivača;
 • Sesija: skup aktivnosti i komunikacija koje se izvršavaju između autorizovanog učesnika i interaktivnog igračkog sistema u vremenskom intervalu između prijavljivanja igrača sistemu i njegovog odjavljivanja;
 • Tekući račun – transakcioni bankovni račun Učesnika na koji se vrše isplate sredstava sa njegovog korisničkog računa;
 • Korisnički servis – servis podrške korisnicima koji Priređivač obezbeđuje Učesnicima
 • Uživo klađenje – vrsta klađenja u kojoj Učesnik postavlja opklade na događaje koji su u toku

 

III REGISTRACIJA UČESNIKA

 

Uslovi za registraciju

 

Član 6

 

Za učestvovanje u igrama putem interaktivnog igračkog sistema, učesnik se mora registrovati, što je moguće samo punoletnim licima koja poseduju JMBG ili broj pasoša (učesnik mora biti lice koje poseduje važeću ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji ili važeći pasoš) i važeću e-mail adresu.

 

Postupak registracije

 

Član 7

 

Registracija učesnika je proces preuzimanja i čuvanja podataka o učesniku u informacionom sistemu priređivača. Tokom postupka registracije učesnik je dužan tačno popuniti sledeće podatke:

 1. LIČNI PODACI: ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, naziv izdavaoca, datum i mesto izdavanja;
 2. KORISNIČKO IME: ime koje će korisnik upotrebljavati za prijavu na sistem. Korisničko ime koje je korisnik izabrao ne sme da bude nepristojno ili uvredljivo, niti sme biti suprotno propisima i javnom poretku na bilo koji način. Korisničko ime takođe ne sme da sadrži referencu na e-mail, telefon ili internet adresu, niti je dozvoljena upotreba korisničkog imena kojim se krši neko pravo trećeg lica;
 3. LOZINKA: lozinka treba da sadrži između 6 i 15 karaktera, ne sme sadržati razmake i mora imati najmanje dva broja (0-9) i 4 slova (a-z), od kojih bar jedno mora biti veliko slovo i jedno malo slovo;
 4. EMAIL ADRESA: email adresa mora biti ispravno uneta, budući da će po završetku procesa registracije putem unete email adrese od korisnika biti zatraženo da potvrdi unete podatke, i služiće za potvrdu identiteta korisnika ukoliko se pojavi potreba za ažuriranjem ličnih podataka.

Kako bi proces registracije korisnika bio završen i omogućio se pristup interaktivnom igračkom sistemu, potrebno je da Korisnik da potvrdu je saglasan sa Politikom privatnosti i Pravilima. Neprihvatanjem Politike privatnosti i Pravila učesnik se ne može registrovati.

Nakon ispravno unetih podataka, korisnik klikom podnosi podatke na registraciju, čime i potvrđuje njihovu tačnost. Korisnik mora da popuni sve informacije o sebi pre registracije računa. Polja za popunjavanje su uslovna i neće biti omogućeno dugme za potvrdu (dugme „Registruj se“) pre popunjavanja svih zahtevanih unosa. Priređivač šalje Učesniku aktivacioni e-mail na e-mail adresu koju je naveo prilikom registracije. Učesnik klikom na link u e-mailu potvrđuje ispravnost svoje e-mail adrese. Tek nakon potvrde linka iz aktivacionog e-maila učesnik se može prvi put prijaviti u informacioni sistem priređivača.Prilikom identifikacije učesnika, Priređivač je kao obveznik po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužan da pribavi kopiju, odnosno očitan izvod ličnog dokumenta tog lica. Kopijom, odnosno očitanim izvodom ličnog dokumenta iz ovog stava smatra se i digitalizovani dokument u skladu sa zakonom. Ako iz tog dokumenta nije moguće pribaviti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge službene isprave. Podaci koje, iz objektivnih razloga nije moguće pribaviti na taj način, pribavljaju se neposredno od stranke.

Priređivač proverava ispravnost unetih podataka, tj. proverava da li je učesnik punoletan. Po uspešnoj potvrdi, Učesnik može da pristupi interaktivnom igračkom sistemu.

 

Član 8

 

Učesniku je dozvoljeno otvaranje samo jednog naloga u sklopu interaktivnog igračkog sistema Priređivača. Priređivač ima pravo da u slučaju zloupotrebe i identifikovanja višestrukih naloga sve korisničke naloge obustavi i poništi sve opklade / transakcije izvršene sa tih naloga.

 

Registracijom kod Priređivača, i prihvatanjem Pravila Priređivača smatraće se da je Učesnik upoznat sa ovim Pravilima, te da je u celosti i bezuslovno prihvatio: sve uslove za učestvovanje u igri na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, mere zaštite privatnosti učesnika koje primenjuje Priređivač, pravo Priređivača da poništi pojedine transakcije ili obustavi korisnički nalog u slučaju da utvrdi da Učesnik krši ova Pravila, pravo i dužnost Priređivača da u cilju sprečavanja svake prevare, pranja novca ili drugog sličnog nedopuštenog ponašanja skuplja, obrađuje i registruje u svojim bazama podataka sve informacije u vezi sa načinom igre, ličnim podacima i sredstvima na korisničkom računu učesnika.

 

            IV UPRAVLJANJE KORISNIČKIM RAČUNOM    

 

Pristup i korišćenje korisničkog računa

 

Član 9

 

Učesniku je dozvoljeno otvaranje i korišćenje samo jednog korisničkog naloga, kome može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i lozinke koje je samo njemu poznato. Učesnik je dužan da čuva svoje korisničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posledice raspolaganja korisničkim nalogom kao i za njegovu zloupotrebu od strane neovlašćenih osoba. Učesnik potvrđuje i garantuje da će koristiti interaktivni igrački sistem Priređivača u skladu sa pozitivnim Zakonodavstvom Republike Srbije, kao i da neće postupati u ime druge ličnosti, uplaćivati sredstva stečena kriminalnim ili drugim nelegalnim aktivnostima, isplaćivati sredstva na tekućih račun za čije korišćenje nije ovlašćen,  odnosno vršiti transakcije za koje nije ovlašćen.

 

Stanje korisničkog računa

 

Član 10

 

Učesniku je dostupan pregled svih transakcija na korisničkom računu: uplata/isplataobeleženih tačnim vremenom izvršenja, načinima transakcija i iznosima, statusima kao i eventualnim ograničenjima po transakciji. Učesnik putem svog korisničkog naloga obavlja aktivnosti vezane za zahteve uplate, isplate novčanih sredstava na račun korisničkog naloga.

Učesnik je dužan da proverava stanje korisničkog računa prilikom svakog pristupanja svom nalogu u okviru interaktivnog igračkog sistemaPriređivača. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti stanja korisničkog računa sa evidencijom učesnika o transakcijama, učesnik je dužan da bez odlaganja o tome obavesti Priređivača radi usaglašavanja stanja i preduzimanja eventualno potrebnih zaštitnih mera.

 

Uplata na korisnički račun

 

Član 11

 

Novčana sredstva u svrhu igre učesnik može uplatiti na korisnički račun: gotovinski, podržanim platnim karticama i putem verifikovanih platnih institucija. Uplaćenim sredstvima učesnik raspolaže nakon sto se zabeleže na korisničkom računu učesnika. Prilikom uplate sredstava na korisnički račun Priređivač ne naplaćuje naknade, ali ne snosi bio kakvu odgovornost za slučajeve u kojima institucija plaćanja putem koje Učesnik vrši uplatu naplati naknadu. Pri uplati podržanim bankovnim karticama Priređivač ne prikuplja podatke o karticama već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate.

Minimalna uplata na korisnički račun putem platne kartice iznosi: 800 dinara.

Minimalna uplata na blagajni preko preduzetnika i pravnih lica na teritoriji Republike Srbije koji primaju uplate za priređivača iznosi: 200 dinara.

 

Uplata igre sa korisničkog računa i isplata dobitka na korisnički račun

 

Član 12

 

Učesnik može uplatiti samo sredstva koja ima na svom Korisničkom računu. Potvrdom uplate igre, učesnik automatski učestvuje u igri. Svaka uplata je zabeležena kao finansijska transakcija, koja umanjuje stanje korisničkog računa Učesnika. Jednom izvršena uplata igre ne može se poništiti.

Svaki dobitak interaktivni igrački sistem Priređivača evidentira na korisničkom računu Učesnika nakon potvrde konačnog rezultata događaja koji je predmet opklade. Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitka na korisnički račun učesnika. Priređivač zadržava pravo ispravke finansijske transakcije isplaćenog dobitka na korisnički račun učesnika ukoliko je isplata izvršena zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te potom izvrši povrat pogrešno evidentiranih sredstava.

 

Isplata sa računa korisničkog naloga

 

Član 13

 

Sa korisničkog računa Učesnika mogu se isplatiti samo sredstva koja su raspoloživa za isplatu. U sredstva raspoloživa za isplatu evidentiraju se dobici. Isplata se obavlja na zahtev Učesnika sa njegovog korisničkog naloga na tekući račun Učesnika. Ukoliko Učesnik želi da mu se sredstva s korisničkog naloga isplate na lični tekući račun, dužan je da pre podnošenja zahteva za isplatu unese tačan broj tekućeg računa na koji želi da mu se izvrši isplata u za to određeno polje u okviru svog korisničkog naloga. Učesnici su dužni da u navedenom polju unesu isključivo broj svog tekućeg računa, odnosno zabranjeno je unošenje tuđih brojeva tekućih računa.

Učesnik je dužan da na zahtev Priređivača dostavi dokaz o vlasništvu tekućeg računa.

U slučaju neispunjenja obaveze učesnika iz prethodnog stava ovog člana, Priređivač ima pravo da odbije zahtev za prenos sredstava.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju greške Učesnika prilikom unošenja broja tekućeg računa, ili usled greške za koju je odgovorna banka preko koje se vrši prenos sredstava.

Učesnik može menjati tekući račun tokom važenja njegovog korisničkog naloga, ali će se isplata vršiti uvek na račun koji je naveden u za to određenom polju okviru korisničkog naloga. Učesnik može imati svakog trenutka samo jedan aktivan tekući račun na koji će se vršiti prenos sredstava.

Od trenutka podnošenja zahteva Učesnika za isplatu na njegov tekući račun, zahtevana sredstva za isplatu se rezervišu na korisničkom računu Učesnika, i tim sredstvima Učesnik ne može raspolagati do trenutka izvršenja prenosa sredstava na njegov tekući račun. Prenos sredstava sa korisničkog računa na tekući račun Učesnika se izvršava trenutkom potvrde banke da je izvršen prenos sredstava.

Period rezervacije sredstava učesnika prethodno opisan, odnosno period prenosa sredstava od podnošenja zahteva Učesnika do realizacije prenosa na njegov tekući račun, zavisi isključivo od banke preko koje se vrši prenos sredstava i Priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost za dužinu trajanja prenosa sredstava.

Podaci o tekućem računu Učesnika služe isključivo za isplatu sredstava od dobitaka. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tekućem računu igrača.

Sredstva položena na korisnički račun, mogu se koristiti isključivo za učestvovanje u igrama na sreću kod Priređivača.U slučaju podnošenja zahteva za povlačenje celokupnog ili delimičnog iznosa odmah nakon uplate sa računa Korisnika, Priređivač je ovlašćen da u svakom trenutku razmotri takav zahtev u skladu sa propisima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i odluči da odbije takav zahtev i o tome obavesti nadležne organe Republike Srbije.

 

V KORISNIČKI NALOG

 

Član 14

 

Priređivač će u aplikaciji pružiti učesniku pregled i mogućnost izmene podešavanja korisničkog naloga kroz forme: promene podataka (lični podaci i podaci za klađenje), ličnih ograničenja i samoisključenja.

Priređivač će prilikom svake promene podataka učesniku poslati e-mail sa obaveštenjem o evidentiranoj promeni i linkom za aktivaciju promene ukoliko je potrebno.

Učesnik je odgovoran za sve transakcije ostvarene preko svog korisničkog naloga i svaka osoba koja se predstavi na interaktivnim komunikacijskim kanalima unošenjem ispravnog korisničkog imena i lozinke smatra se verodostojnom, a sve novčane transakcije koje su obavljene na taj način Priređivač će smatrati valjanim i neće prihvatiti zahteve za poništenje transakcija ni pod kojim uslovima.

 

Korisnički podaci

 

Član 15

 

Korisnički podaci obuhvataju lične podatke učesnika i podatke za učešće u igri navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmene. U slučaju izmene korisničkih podataka učesnik je dužan da bez odlaganja obavesti Priređivača koristeći interaktivni igrački sistem priređivača. U suprotnom odgovara za sve propuste ili nastalu štetu koja je nastala usled neobaveštenosti Priređivača. U slučaju da je Učesnik zaboravio lozinku i zatraži promenu iste, Priređivač će poslati email sa linkom za unos nove lozinke.

 

Lična ograničenja učesnika

 

Član 16

 

Priređivač će u okviru interaktivnog igračkog sistema omogućiti učesniku da postavi lična ograničenja igre, iznos za uplatu ili dozvoljeni gubitak za određeni vremenski period koji Učesnik navede. Dozvoljeni iznos uplate za igre predstavlja najviši mogući ukupan iznos svih uplaćenih igara u zadatom vremenskom periodu. Dozvoljeni iznos gubitka predstavlja najviši mogući ukupni iznos gubitka koji učesnik može pretrpeti u zadanom vremenskom periodu. Po isteku odabranog vremenskog perioda, postavke ograničenja, nastavljaju se za sledeći period istog trajanja, ukoliko učesnik iste ne promeni ili ukloni.

 

Samoisključenje

 

Član 17

 

Priređivač će u okviru interaktivnog igračkog sistema omogućiti formu učesniku, kojom može pokrenuti postupak ličnog isključenja iz igre na određeni vremenski period ili trajno. Samoisključenje, uključujući i trajno, nastupa ukoliko Učesnik uputi zahtev Priređivaču i popuni zahtevane forme. Za vreme trajanja samoisključenja Učesnik će moći ograničeno upravljati svojim korisničkim nalogom, odnosno neće imati mogućnost uplate igara. Dobici iz igara uplaćeni pre, a ostvareni za vreme trajanja samoisključenja biće zabeleženi na korisničkom nalogu Učesnika, a Učesnik može vršiti isplatu pomenutih dobitaka za vreme trajanja samoisključenja

 

Istorija transakcija

 

Član 18

 

U okviru interaktivnog igračkog sistema Priređivača, Učesniku je omogućen pregled istorije transakcija, gde su evidentirani detalji uplata, isplata i dobitaka.

 

Odgovorno priređivanje

 

Član 19

 

Priređivač se obavezuje da će u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela odgovornog priređivanja sprovoditi mere i standarde zaštite Učesnika od prekomernog igranja. Samo punoletnim osobama dozvoljeno je učestvovanje u igrama na sreću. Učesniku su na raspolaganju forme za samoisključenje u odabranom vremenskom periodu ili trajno. Na internet stranicama priređivača dostupan je tekst o odgovornom priređivanju, kao i informacije za pružanje pomoći za slučaj nastanka problema povezanih sa prekomernim igranjem i kontakti ustanova koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti.

 

Suspendovanje raspolaganja korisničkim nalogom

 

Član 20

 

Priređivač ima pravo izvršiti privremeno ograničavanje raspolaganjem korisničkim nalogom učesnika ili potpuno obustavljanje raspolaganjem ako utvrdi da je Učesnik prekršio Pravila, odnosno pozitivne zakonske propise. Privremeno ograničavanje raspolaganjem ili potpuno obustavljanje raspolaganjem korisničkim računom Učesnika će biti ukinuto kada prestanu postojati razlozi za njihovo uvođenje.

 

Zatvaranje korisničkog naloga

 

Član 21

 

Zatvaranje korisničkog naloga je isključenje učesnika iz sistema Priređivača. Zahtev za zatvaranje korisničkog naloga Učesnik podnosi u formi definisanoj na sajtu Priređivača. Korisnički nalog se može zatvoriti tek po isteku roka za isplatu već uplaćenih igara. U postupku zatvaranja korisničkog naloga učesniku se isplaćuju sredstva za isplatu i uplaćena sredstva u skladu sa ovim Pravilima. Jednom zatvoren korisnički nalog Učesnik može ponovo otvoriti isključivo zahtevom kroz definisanu formu. Priređivač zadržava pravo zatvaranja korisničkog naloga Učesnika ukoliko isti ne ispunjava uslove propisane ovim Pravilima ili pravilima pojedinih igara, te drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Ukoliko se izvršene uplate ne koriste za usluge koje pruža Priređivač, odnosno za učestvovanje u posebnim igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Priređivač ima pravo, u slučaju sumnje na zloupotrebu, da zatvori korisnički račun Učesnika.

 

Obaveze vezane za korišćenje sajta

 

Član 22

 

Time što učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i koristi sajt Priređivača, Učesnik se obavezuje:

 • da koristi sajt Priređivača i njegove usluge u svrhe koje odobravaju Pravila;
 • da ne kreira niti koristi lažni identitet na sajtu Priređivača;
 • da ne širi lažne informacije ili nezakonita obaveštenja;
 • da ne pokušava da neautorizovano pristupi sajtu Priređivača;
 • da ne koristi sajtu ilegalne svrhe ili na način koji bi mogao da naruši ugled Priređivača (ili trećih lica);
 • da ne reprodukuje sadržaj niti delove sadržaja sajta ni na kom mediju bez dozvole Priređivača;
 • da poštuje sve poreske obaveze;
 • da ne dozvoli trećem licu da koristi njegov nalog, niti da koristi metode plaćanja niti korisnički nalog trećeg lica ili drugog korisnika, čak ni uz saglasnost istog;
 • da odgovori na bilo koji zahtev upućen od strane Priređivača u vezi njegovog naloga i da prosledi Priređivaču bilo koji dokument ili dokaz koji smatra da je koristan u vezi njegovog uzrasta, bankovnih detalja, realizovanih depozita itd.

 

Obaveštenja učesniku

 

Član 23

 

Priređivač će na svojim internet stranicama istaknuti obaveštenja o promenama funkcionalnosti interaktivnog igračkog sistema, korisničkog računa, korisničkog naloga kao i svih ostalih funkcionalnosti od značaja Učesniku za učestvovanje u igrama koje organizuje Priređivač i korišćenje interaktivnog igračkog sistema. Priređivač zadržava pravo da direktno kontaktira Učesnika u slučajevima važnim za njegovo lično korišćenje sistema Priređivača. Priređivač će učesniku slati promotivna obaveštenja putem odabranog kanala za komunikaciju uz prethodno dobijenu saglasnost istog. Ukoliko zbog učesnikovog propusta obaveštenje ne može biti dostavljeno Učesniku, a isto je objavljeno na internet stranicama Priređivača ili njegovom korisničkom nalogu,smatraće se da je isto uredno dostavljeno.

 

Prihvatanje i objava Pravila

 

Član 24

 

Učesnik prihvata ova Pravila na internet stranicama Priređivača tokom postupka registracije. Prihvatanje ovih Pravila od strane učesnika zapisano je u okviru korisničkih podataka svakog registrovanog Učesnika. Prihvatanjem ovih Pravila Učesnik daje pristanak za prikupljanje podataka iz čl. 7 ovih Pravila i njihovu obradu u svrhu učestvovanja u igrama na sreću. Ukoliko učesnik ne prihvati ova Pravila isti odustaje od svoje registracije u sistemu Priređivača. Priređivač se obavezuje da na svojim internet stranicama objavi svaku važeću verziju Pravila nakon dobijene saglasnosti nadležnog organa.

 

VI ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA

 

Lični podaci

 

Član 25

 

Priređivač se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o učesnicima i njihovim korisničkim nalozima isključivo u svrhu učestvovanja Učesnika u igrama na sreću koje priređuje “Victory 247” d.o.o. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti "Sl. glasnik RS", br. 87/2018), te ovim Pravilima. Priređivač će preduzimati trajne organizaciono-tehničke i pravne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Na zahtev priređivača u svrhu provere identiteta ili punoletnosti, kao i uspešne verifikacije Učesnik je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.

Priređivač zadržava pravo da otkrije lične informacije o Učesniku i podatke sa određenog korisničkog naloga ukoliko to zahteva zakon, državni organi, institucije ili drugi regulatorni organi, ali i u slučaju da i sam smatra i ima uverenja da je to neophodno u skladu sa važećim propisima, ograničavajući se na potrebe određenog sudskog postupka, sudskog naloga ili istrage o integritetu određenog događaja koji je predmet opklade od strane nadležnih organa.

 

Lozinka

 

Član 26

 

Učesnik se obavezuje da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu, nepoznata je i nedostupna Priređivaču, te učesnik sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe.

 

VII UČEŠĆE U IGRAMA

 

Opšte smernice

 

Član 27

 

Učešće u igrama koje se priređuju putem sredstava elektronske komunikacije je isključivo na daljinu i obavlja se putem Internet sajta Priređivača upotrebom Učesnikovog korisničkog imena i lozinke.

Internet sajtu Priređivača se može pristupiti elektronskom opremom sa Internet priključkom. Neke igre mogu tražiti učitavanje određenog softvera za igru.

Kako bi putem sajta Priređivača Učesnik mogao da učestvuje u igrama koje Priređivač organizuje, Učesnik razume i prihvata da mora da ima odgovarajuću hardversku i softversku opremu, kao i Internet priključak koji su kompatibilni sa uslovima pružanja usluga igara koje nudi Internet sajt Priređivača.

Učesnik učestvuje u igri tako što vrši uplatu sa korisničkog računa u vrednosti koja odgovara nekom od predloženih uloga. Učesnik ima slobodan izbor uloga za svaku igru u skladu sa minimalnim iznosom uplate propisanim ovim Pravilima. Bilo koja uplata uloga se odmah evidentira kao finansijska transakcija koja umanjuje stanje na korisničkom računu Učesnika.

Ukoliko na korisničkom računu Učesnika nema dovoljno sredstava za izabrani ulog, Učesnik neće moći da učestvuje u igri koju je izabrao.

Način objavljivanja dobitka je takav da sama igra prikazuje da li je Učesnik ostvario dobitak i koliki je njegov iznos; bilo kakav dobitak će odmah biti evidentiran na korisničkom  računu.

Ukoliko se igra prekine pre kraja zbog tehničkih problema, Učesnik mora odmah da kontaktira korisnički servis. Priređivač će analizirati tok igre i nastali tehnički problem, a zatim napisati tehnički izveštaj uzimajući u obzir primenljiva pravila igre. Tehnički izveštaj toka date igre će biti jedini dokaz koji će se uzeti u obzir za procenu gubitka ili dobitka.

 

VII PRAVILA IGRE

 

Opis igre – klađenje

 

Član 28

 

Ovim odredbama uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja preko sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu: klađenje) i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, ceni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promene vremena održavanja ponuđenog događaja, odgovornosti Priređivača, poslovnoj tajni, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

Uputstva vezana za igre koje nudi Priređivač podležu posebnim odredbama i uslovima koje možete pogledati u svakoj igri.

 

 

Član 29

 

Odredbe ovih pravila važe i primenjuju se za sva klađenja koja je moguće organizovati i koji po svojoj prirodi mogu biti predmet igara klađenja.

Učesnik se na način određen ovim Pravilima može kladiti na:

 1. rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja;
 2. određeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, vođstvo određenog tima na poluvremenu, ko će dati prvi gol, koji će igrač/tim biti najbolji strelac, u kom delu meča će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova i sl.);
 3. rezultate u klasičnim (npr. da li će biti izvučena sedmica u igri Loto, broj dobitnika sa sedam pogodaka i sl.), posebnim i zabavnim igrama;
 4. uspeh kandidata na izborima;
 5. druge događaje koji imaju slučajan karakter, odnosno nemaju unapred poznat ishod, i sl.

Nisu dopuštena klađenja koja su u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima i opštim moralnim načelima.

Događaje koji mogu biti predmet klađenja Priređivač objavljuje na internet sajtu zajedno sa tačno određenim vremenskim periodima u kom opklada može biti postavljena, početnim kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima, pravilima za konkretno klađenje, kao i drugim podacima koji učesniku olakšavaju učešće u klađenju.

Podaci u ponudi podložni su promenama.

Učesnik se u skladu sa ovim Pravilima može kladiti i/ili učestvovati u svim igrama organizovanim od strane Priređivača koje su navedene u Katalogu igara koji čini sastavni deo ovih Pravila.

 

Član 30

 

Kod klađenja se koriste sledeći znaci, odnosno tipovi: "1", "X", "2" i dvoznaci "1 ili X", "1 ili 2" i "X ili 2".

Znak "1" označava pobedu domaćeg tima, znak "X" označava nerešen rezultat, a znak "2" označava pobedu gostujućeg tima.

 1. Domaćin: Ekipa ili takmičar prvonavedeni na listi ponude (oznaka ,,1“) – ne mora biti realni domaćin događaja, u slučaju odigravanja na neutralnom terenu;
 2. Gost: Ekipa ili takmičar drugonavedeni na listi ponude (oznaka ,,2“) – ne mora biti realni gost događaja, u slučaju odigravanja na neutralnom terenu;
 3. Dvoznaci: su znaci koji istovremeno označavaju dva rezultata: znak "1X" označava pobedu domaćeg tima ili nerešen rezultat, znak "12" označava pobedu domaćeg ili gostujućeg tima i znak "X2" označava nerešen rezultat ili pobedu gostujućeg tima. Za određene vrste klađenja, mogu da se koriste brojne oznake(1,2,3...n), slovne oznake(A,B,C...Ž) i oznake specijalnih karaktera( <,>,+,-,=…) ili njihove kombinacije, na način kako to Priređivač navodi u listi programa ponude događaja;
 4. Događaj: događaj je svako buduće neizvesno dešavanje sa merljivim, unapred nepoznatim ishodom;
 5. Klađenje: ulaganje, odnosno uplata novca na prognozirani ishod događaja na koji se može organizovati klađenje, u skladu sa Zakonom. Klađenje se sastoji od prijema uloga od igrača pod uslovima koje predlaže Priređivač;
 6. Ponuda: lista događaja i njihovih ishoda sa kvotama objavljenih na zvaničnom sajtu Priređivača;
 7. Ulog: uplata, uloženi novčani iznos u domaćoj valuti koji Učesnik uplaćuje prognozirajući ishod događaja;
 8. Ishod: rezultat događaja za koji se, na osnovu Zakona, može organizovati klađenje, a za koji je Priređivač odredio kvotu (koeficijent događaja);
 9. Kombinacija je niz znakova za klađenje iz stava 1., 2. , 3. i 4. ovog člana. Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju kreće se izmedju minimalnog i maksimalnog broja događaja koje je Priređivač odredio za klađenje, od ukupnog broja ponuđenih događaja sa liste ponuđenih događaja za klađenje, a koje je Učesnik izabrao;
 10. Sistem je poseban način formiranja (uvećanja) broja kombinacija za klađenje, i Učesniku se omogućava da formiranjem grupa događaja uvećava ukupan broj kombinacija za klađenje;
 11. Fiks je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njome označi određen događaj koji će učestvovati u svim kombinacijama koje je Učesnik odabrao;
 12. Kvota je decimalni broj koji unapred određuje Priređivač za svaki ponuđeni događaj koji je predmet klađenja i služi za izračunavanje visine dobitka. Kvota može biti određena za svaki događaj posebno, kao deo jedne kombinacije, ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve događaje koji čine tu kombinaciju. U slučaju da su kvote određene za svaki događaj posebno, kvota kombinacije dobija se množenjem kvota svih pojedinačnih događaja. Priređivač zadržava pravo da promeni kvote objavljene u programu ponuđenih događaja; naknadna promena kvote od strane Priređivača ne utiče na utvrđene kvote kod već položenih uloga;
 13. Hendikep: prednost u golovima (poenima, procentima ili drugim vrednostima koje su u vezi sa događajem koji je predmet klađenja) koju Priređivač unapred daje nekom učesniku iz ponude sportskih događaja za klađenje. Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, poena ili drugih vrednosti označenih kao hendikep dodaju i golovi, poeni ili druge vrednosti koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep;
 14. Množilac učešća je broj kojim Učesnik uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri, odnosno koliko će se puta uvećavati njegov eventualni dobitak;
 15. Dupla šansa je korišćenje dvoznaka kod prognoziranja konačnog ishoda, čime se ne povećava broj odigranih kombinacija, a za koju se daje posebna kvota u listi programa ponuđenih događaja;
 16. Miks predstavlja kombinaciju dva ili više različitih događaja iz člana 6. ovih pravila, ukoliko su ispunjeni minimalni uslovi za kombinacije igara, koje Priređivač navodi u listi programa ponuđenih događaja;
 17. Dobitna kombinacija je ona kombinacija za koju su tačno pogođeni svi ishodi događaja koje je igrač odabrao;
 18. Povraćaj: vraćanje igraču uloga u slučaju da je, iz bilo kog razloga, klađenje nevažeće i opklada poništena;
 19. Očigledna greška: svaka greška u ponudi vezana za sam događaj, odnosno vezana za kvote, učesnike događaja, vreme i mesto odigravanja utakmica, nemogućnost provere tačnosti rezultata, slovnih i brojnih grešaka u ponudi ili bilo kog sličnog razloga za koji Priređivač proceni da je uticao na ispravnost klađenja;
 20. Poznata opklada: pod poznatom opkladom smatra se ona opklada kod koje se krajnji ishod više ne može promeniti do kraja meča;
 21. Poništena opklada: situacija kada Priređivač proglasi opkladu nevažećom i umesto određene kvote na tiketu računa kvotu 1.00 u definisanim slučajevima (npr. odložen meč, otkazan meč, pogrešan par, očigledna greška itd.);
 22. Singl opklada – opklada na jednu selekciju ili ishod (jedna opklada na jedan sportski događaj). Dobitna suma se računa množenjem uložene sume sa kvotama ponuđenim za izabranu selekciju (ishod).
 23. Kombinovana opklada – opklada sa više selekcija, od kojih svaka mora biti tačna da bi opklada bila dobitna. Ukupna vrednost kvota se računa množenjem kvota prve selekcije sa kvotama svake sledeće. Ukoliko su sve selekcije dobitne, dobitna suma se računa množenjem uložene sume sa ukupnom vrednošću kvota. U slučaju da se jedna ili više selekcija ponište, kvote za te selekcije će se računati sa kvotom 1.00, a ostale selekcije će ostati važeće.
 1. Sistemska opklada – sistemska opklada sa više selekcija. Za razliku od kombinovane, ova vrsta opklade omogućava igračima da njihova opklada bude dobitna iako neka od predviđanja nisu tačna. Na primer, u slučaju 2/4 sistemske opklade, igrač bi izabrao 4 selekcije i kliknuo na Sistem na dnu tiketa, gde može videte sve opcije sistemskih tiketa. Sistemsku opkladu 2/4 čini 6 mogućih kombinacija, u kom bi slučaju opklada bila dobitna iako bi samo 2 od izabranih kombinacija bile dobitne. U tom slučaju, dobitna suma zavisi od broja dobitnih kombinacija, a opklada je gubitna ukoliko je jedna od izabranih selekcija pogođena, ili nije nijedna.
 2. Takođe, postoji mogućnost da se u opkladu uvrste i sportski događaji sa “fiks” opkladom, što znači da bi izabrani mečevi bili svrstani u sve tikete.
 3. Pri igranju sistemske opklade, prikazana dobitna suma je najveći potencijalni dobitak ukoliko su sve selekcije dobitne.

 

 

Član 31

 

Iznos dobitnog fonda kod klađenja predstavlja zbir svih dobitaka učesnika u klađenju, i on nije unapred određen i ne zavisi od primljenih uplata za učešće u konkretnom kolu klađenja.

 

Organizovano klađenje

 

Član 32

 

U slučaju da od strane različitih učesnika u kratkom vremenskom periodu primi više opklada sa identičnim ili vrlo sličnim događajima, Priređivač zadržava pravo da poništi sve takve opklade, čak i nakon sto su opklade utvrđene, ukoliko se pokrene  odgovarajući postupak pred nadležnim organima zbog postojanja sumnje da je reč o inkriminisanim radnjama ili radnjama koje su na bilo koji način u suprotnosti pozitivnim propisima, te isto bude potvrđeno na osnovu odgovarajućih odluka nadležnih organa.

Priređivač takođe zadržava pravo da u bilo koje vreme, uključujući i vreme posle zaključivanja opklade, odbije bilo koju opkladu ili deo opklade, poništi bilo koju opkladu ili deo opklade ukoliko se na osnovu odgovarajućih odluka nadležnih organa zaključi da postoji dogovor između različitih Učesnika ili sprega između njihovih korisničkih naloga, ili ukoliko je pokrenut postupak pred nadležnim organima radi utvrđivanja napred navedenog, sa tim da u tom slučaju mora ostaviti validnim sva neodbijena ili neponištena klađenja.

 

Integritet događaja

 

Član 33

 

Priređivač zadržava pravo da poništi bilo koje klađenje vezano za neki događaj koji je predmet klađenja ili njegov deo, i zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka ukoliko je integritet tog događaja ugrožen, odnosno ukoliko Priređivač na osnovu odluka nadležnih organa, agencija i regulatornih tela u odgovarajućoj grani sporta utvrdi , da je bilo ko delovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, a o čemu je pokrenut odgovarajući postupak. Uložena sredstva na ime pojedinačnih opklada u tom slučaju će biti vraćena na korisnički nalog Učesnika.

 

Sportsko klađenje

 

Generalna pravila obrade i poništenja opklade

 

Član 34

 

U slučaju da je specijalno pravilo koje je definisano za određeni sport u suprotnosti sa generalnim pravilom, primeniće se specijalno pravilo koje je definisano za određeni sport.

 

Opklade se zaključuju na osnovu konačnog ishoda postignutog na terenu (ukoliko nije drugačije definisano specijalnim pravilima za određene sportove) i prikazanog na kraju meča putem zvaničnog TV prenosa, drugih izvora prenosa ili objavljenog od strane zvaničnog tela.

 

Osim kod uživo klađenja, rok za postavljanje opklade je zvaničan početak događaja ili predefinisano vreme, koje god da je ranije. Priređivač zadržava pravo da poništi svaku opkladu ili deo opklade koja je greškom prihvaćena nakon isteka roka predviđenog za postavljanje opklade.

 

Opklade na antepost događaje će biti zaključene po završetku takmičenja/runde/faze na koju se odnosi, uključujući plej-of.

 

U slučaju promene termina odigravanja meča, postignuti rezultat se smatra važećim ukoliko je meč poceo u roku od 48 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u tom roku, za događaj iz tog sportskog takmičenja računa se kvota 1,00 (jedan). Kod sportova gde trajanje meča nije vremenski precizirano, opklade će biti zaključene na kraju meča ili poništene ukoliko organizator takmičenja objavi da neće biti nastavka konkretnog takmičenja.

 

Ukoliko je došlo do promene i tim ne igra na prvobitno oglašenom terenu, opklada ostaje važeća ukoliko se meč ne odigrava na protivničkom terenu (ili u slučaju internacionalnih mečeva, ukoliko je novi teren u istoj zemlji), ali Priređivač zadržava pravo da poništi opkladu ukoliko smatra da promena terena odigravanja meča može značajno uticati na ishod meča, ukoliko je to definisano posebnim pravilima za pojedinačne sportove.

 

Za mečeve koji se igraju na neutralnom terenu, tim koji je naveden sa leve strane se klasifikuje kao  domaći tim.

 

Ukoliko se ishod događaja ne može zvanično potvrditi, zadržavamo pravo na odlaganje obrade do zvanične potvrde ishoda. Ukoliko Priređivač iz bilo kog razloga ne može zvanično potvrditi ishod meča, sve opklade osim onih unapred određenih će biti poništene.

 

Ukoliko je ponuđeno klađenje na događaj, čiji je ishod već poznat, zadržavamo pravo poništenja opklada.

 

U slučaju svake izrazito očigledne greške u prikazu ili iznosu kvote, zadržavamo pravo poništenja opklada.

 

Ukoliko je praćenje napušteno, a meč se završi regularno, svi događaji će biti obrađeni po finalnom rezultatu. Ukoliko Priređivač iz bilo kog razloga ne može zvanično potvrditi ishod događaja, zadržava pravo da proglasi klađenje nevažećim i poništi opklade koje su postavljene na ishode konkretnog događaja.

 

U slučaju netačne obrade događaja zadržavamo pravo naknadne ispravke obrade.

 

U slučaju da su generalna pravila sporta prekršena zadržavamo pravo poništenja opklada (npr. neregularne dužine delova meča, procedura brojanja, format meča itd…)

 

U slučaju da pravila ili format meča odstupaju od naših generalnih informacija, zadržavamo pravo poništenja opklada. Ovo se odnosi na situacije u kojima se meč odigrava u drugačijem vremenskom formatu od onog navedenog u našim generalnim informacijama, broj igrača koji igra utakmicu je manji od navedenog, gostujući tim je naveden kao domaći i obrnuto, kao i na sve slične situacije u kojima dođe do odstupanja od generalnih informacija objavljenih od strane Priređivača.

 

Rezultati, statistika i detalji meča prikazani na sajtu Priređivača su indikativne prirode i Priređivač ne snosi odgovornost za opklade postavljene na osnovu tih informacija.

 

Opklade koje sadrže selekcije kao što su (ali ne ograničavajući se na)  posed lopte, šutevi, skokovi, asistencije i sl., biće zaključene u skladu sa definicijom na osnovu koje zvanično telo objavljuje statistiku. Priređivač neće uvažiti primedbe formirane na osnovu ličnih tumačenja ovakvih selekcija.

 

Selekcije koje se odnose na vremenske okvire treba tumačiti na sledeći način (primeri):

 • U prvih 15 minuta – sva dešavanja na meču koja su se dogodila između 0 sati (00:00:00) i 14 minuta i 59 sekundi (00:14:59)
 • Između 15 i 30 minuta – sva dešavanja na meču koja su se dogodila između 0 sati i 15 minuta (00:15:00) i 29 minuta i 59 sekundi (00:29:59)

 

Za sve gore navedene poništene opklade važi kvota 1.00

 

Iznosi uplata i isplata

 

Član 35

 

Minimalna pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 2 dinara.

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20 dinara.

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za „single match“ klađenje iznosi 100 dinara.

Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 10 000 000 dinara.

 

Klađenje uživo

 

Član 36

 

Klađenje na događaj u toku (Uživo klađenje) podrazumeva klađenje u toku događaja kao i u toku neke od pauza u meču (između dva poluvremena,  između četvrtina i sl.). Za klađenja na događaje u toku važe ista pravila kao i za klađenja pre početka meča osim ako nije naznačeno drugačije.

 

Jednom potvrđena od strane Učesnika i od strane Priređivača, opklada postavljena tokom uživo klađenja ne može biti promenjena ili otkazana.

 

Uzevši u obzir kašnjenje televizijskog signala i kvalitet internet konekcije, postoji vremensko odlaganje između postavljanja opklade od strane Učesnika do prihvatanja i validacije opklade (iz bezbednosnih razloga). Ukoliko u tom periodu odlaganja odabrana opklada postane suspendovana ili se ukloni (npr. postignut je gol ili sl.), opklada će automatski biti odbijena. U slučaju da je opklada postavljena tokom dešavanja na sportskom događaju koja su mogla drastično da promene vrednost kvota, dužina vremena potrebnog za prihvatanje opklade će biti povećano, a opklada će biti prihvaćena ili odbijena u zavisnosti od ishoda rizičnog dešavanja. Priređivač zadržava pravo da odbije opkladu nakon što je prosleđena na ručno odobrenje, kao i da prilagodi iznos uloga. Ukoliko postoje razlozi koji ukazuju na to da je opklada postavljena nakon što je ishod sportskog događaja bio poznat, Priređivač ima pravo da poništi opkladu.

 

Ukoliko se ishod događaja ne može zvanično potvrditi, Priređivač zadržava pravo na odlaganje obrade do zvanične potvrde ishoda.

 

Ukoliko je ponuđeno klađenje na događaj čiji je ishod već poznat, Priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

 

U slučaju svake izrazito očigledne greške u prikazu ili iznosu kvote, Priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

 

Ukoliko dođe do netačne obrade događaja,Priređivač zadržava pravo naknadne ispravke obrade.

U slučaju da su generalna pravila sporta prekršena, Priređivač zadržava pravo poništenja opklada (npr. neregularne dužine delova meča, procedura brojenja, format meča itd…).

 

Ukoliko pravila ili format meča odstupaju od naših generalnih informacija, zadržavamo pravo poništenja opklada. Ovo se odnosi na situacije u kojima se meč odigrava u drugačijem vremenskom formatu od onog navedenog u našim generalnim informacijama, broj igrača koji igra utakmicu je manji od navedenog, gostujući tim je naveden kao domaći i obrnuto, kao i na sve slične situacije u kojima dođe do odstupanja od generalnih informacija objavljenih od strane Priređivača

 

U slučaju prekida sportskog događaja kod uživo klađenja, bilo kad tokom meča, sve opklade na događaj u toku čiji je ishod definisan do trenutka prekida ostaju važeće.  Kod opklada postavljenih u toku uživo klađenja ako se sportski događaj prekine i do njegovog nastavka dođe do ponoći po lokalnom vremenu u mestu održavanja sportskog događaja, sve opklade uplaćene za vreme njegovog trajanja pre prekida koje nisu realizovane važe i u nastavljenom terminu, u suprotnom će sve opklade osim onih čiji je ishod već definisan biti poništene.

 

Za sve gore navedene poništene opklade važi kvota 1.00.

 

 

KATALOG IGARA

 

KLAĐENJE

 

Fudbal

 

Član 37

 

90 minuta

 

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve opklade postavljene na fudbalske događaje se odnose na regularni period od 90 minuta igre, uključujući zaustavno vreme i nadoknade vremena za prekide nastale usled povreda igrača, ali produžeci i izvođenje jedanaesteraca nisu uračunati. Jedini izuzeci od ovog pravila su događaji čije je trajanje drugačije definisano (npr. 60, 70, 80 ili 120 minuta) u skladu sa pravilima takmičenja u okviru kog se događaj odigrava, a sa čim su se obe strane koje se takmiče u okviru takvog takmičenja saglasile pre početka samog događaja. U takvim slučajevima, ukoliko se meč odigrava u standardnom formatu od dva poluvremena, sve postavljene opklade će biti zaključene po isteku  dogovorenog vremenskog perioda, koje uključuje zaustavno vreme.

 

Pravila prijateljskih mečeva su određena pre početka takmičenja, i Učesnik treba da proveri ova pravila iz nezavisnih izvora informacija pre postavljanja opklada na prijateljske mečeve.

 

Ukoliko se meč odigrava u nestandardnom format (npr. 3 ili 4 perioda, 90 minuta ili manje), sve igre koje se odnose na poluvreme će biti poništene i zaključene sa kvotom 1, ali sve ostale igre će biti zaključene na osnovu ishoda i rezultata na kraju meča (uključujući zaustavno vreme).

 

Sve postavljene opklade će biti poništene ukoliko se meč i zvanično proglasi kao ‘no classify’ (npr. u slučajevima kada se igra 4x30 minuta, ili sve druge varijacije u odnosu na postavljena pravila.

 

Odloženi, pomereni ili suspendovani mečevi

 

 

U slucaju da je odigrano vise od 90% meča a sudija prekine taj meč pre vremena predviđenog za završetak, sve opklade na taj sportski događaj ce se obračunati na osnovu rezultata aktivnog u trenutku prekida meča.

 

Ukoliko nije drugačije nazačeno za određene igre, kad god je meč zvanično odložen ili prekinut, sve opklade koje se odnose na taj sportski događaj će biti važeće ako se meč odigra do ponoći (CET) sledećeg dana od datuma koji je prvobitno bio određen za odigravanje sportskog događaja.

 

Ukoliko se sportski događaj ne odigra napred navedenom vremenskom roku, sve opklade koje se odnose na taj sportski događaj će biti poništene, osim onih opklada koje su postavljene na igre koje su već zaključene koje će ostati validne.

 

Ukoliko je prekinut ili odložen meč ponovo započet od početka, sve opklade koje su postavljene pre početka meča će ostati validne, ali bilo koje opklade koje su postavljene na igre uživo će biti poništene osim onih opklada koje su već zaključene, koje će ostati validne.

 

Primer zaključenih igara kod prekinutih mečeva:

 • Ukoliko Učesnik postavi opkladu da će ukupno golova u prvom poluvremenu meča bi-ti 2 ili više i meč je prekinut u 40. minutu pri rezultatu 1-1, opklada je dobitna;
 • Ukoliko Učesnik postavi opkladu na igru 1/1 (domaćin će pobediti u prvom poluvremenu i na meču) a meč je prekinut u 60. minutu pri rezultatu 0-1 na poluvremenu, opklada je gubitna.

 

 

 

Mečevi koji nisu odigrani kao što je navedeno

 

U slučaju da bilo koji tim započne meč sa manje od 11 igrača, sve opklade postavljene na taj sportski događaj će biti poništene.

 

Datum i vreme početka fudbalskih mečeva objavljeni na Victory sajtu su samo naznake i ne postoji garancija da su tačni. Ukoliko se zvaniči podaci razlikuju od onih objavljenih na Victory sajtu, sve opklade postavljene na igre na koje ova razlika može značajno uticati će biti poništene. U svim drugim slučajevima, opklada će ostati važeća.

 

Ukoliko su domaći tim i gostujući tim za objavljen sportski događaj obrnuti (npr. meč se igra na terenu gostujućeg tima), sve opklade postavljene na igre na koje ova promena može uticati će biti poništene. Za mečeve koji se igraju na neutralnom terenu, tim koji je naznačen na levoj strani se klasifikuje kao domaći tim, za svrhe zaključenja opklade.

 

Zaključivanje opklada, statistika i ostali podaci

 

Opklade na igre za koje je naznačeno da uključuju i produžetke će biti zaključene bez izvođenja penala. Opklade koje se odnose na izvođenje penala će biti prihvaćene nezavisno od ovoga.

 

Ukoliko je tim diskvalifikovan ili na neki drugi način uklonjen iz takmičenja pre početka sezone, sve opklade koje uključuju taj tim će biti poništene.

 

Za zaključivanje opklada koje se odnose na šuteve/ofsajde/posed lopte/faulove/penale, sledeći izvori će biti korišćeni:

 • Za englesku Premijer ligu, validacija statističkih podataka će se raditi sa zvaničnog sajta: www.premierleague.com
 • Za italijansku Seriju A, nemačku Bundesligu, nemačku Bundesligu 2, nemački DFB Pokal, francusku Ligu 1 , špansku LaLigu i engleski Championship, validacija statistič-kih podataka će se raditi iz sledećeg izvora: espn.com

 

Za zaključivanje opklada koje se odnose na kartone/kornere, sledeći izvori će biti koriščeni:

 • Za englesku Premijer ligu, italijansku Seriju A, nemačku Bundesligu, nemačku Bun-desligu 2, nemački DFB Pokal, francusku Ligu 1, špansku LaLigu i engleski Champion-ship, validacija statističkih podataka će se vršiti sa sajta www.flashscore.com
 • Za Ligu Šampiona i i Ligu Evrope, validacija statističkih podataka će se vršiti u skladu sa zvaničnim izveštajem koji objavljuje UEFA (https://www.uefa.com/ ----> UEFA Champions League / UEFA Europa League ----> Matches ----> odaberite meč ----> Match info ----> skrolujte do dna stranice, gde se izveštaj o tom meču nalazi u PDF formatu).
 • Za UEFA Ligu Nacija, validacija statističkih podataka će se vršiti sa zvaničnog sajta: www.uefa.com/uefanationsleague
 • Za European Qualifiers, validacija statističkih podataka će se vršiti sa zvaničnog saj-ta: www.uefa.com/european-qualifiers/
 • Za World Cup Women, validacija statističkih podataka će se vršiti sa zvaničnog sajta: https://www.fifa.com/womensworldcup/
 • Za Copa America, validacija statističkih podataka će se vršiti sa zvaničnog sajta: www.flashscore.com
 • Za sva takmičenja koja iznad nisu navedena, validacija podataka će se vršiti sa sajta www.flashscore.com

 

U slučaju da validacija statističkih podataka ne može da se obavi korišćenjem gore navedenih izvora, biće korišćeni podaci sa zvaničnih sajtova relevantnih takmičenja/klubova. Ukoliko podaci nisu dostupni kod ovih izvora ili postoje naznake da su podaci netačni, opklade će biti zaključene na osnovu podataka dostupnih od strane uvaženih alternativnih izvora koji su dostupni.

 

Igre

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2).

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Dupla šansa

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča, birajući jednu od tri ponuđene opcije, od kojih je svaka kombinacija dva moguća ishoda.

 

1X        Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

12        Domaćin ili gost će pobediti na meču.

X2        Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

 

Hendikep

Hendikep je prednost ili zaostatak domaćeg tima koja se izražava u golovima. Potrebno je pogoditi ishod meča nakon što se vrednost hendikepa primeni na domaći tim, a ishod se formira tako što se broju golova označenih kao hendikep dodaju (ili oduzimaju ako je vrednost negativna) golovi koje je domaći tim postigao u toku utakmice.

 

H1 (-3.00)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (-3.00). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H1 (-2.00)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (-2.00). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H1 (-1.00)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (-1.00). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H1 (1.00)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (1.00). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H1 (2.00)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (2.00). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H1 (3.00)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (3.00). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

HX (-3.00)        Domaćin će pobediti na meču sa tačno 3 gola razlike. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

HX (-2.00)        Domaćin će pobediti na meču sa tačno 2 gola razlike. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

HX (-1.00)        Domaćin će pobediti na meču sa tačno jednim golom razlike. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

HX (1.00)         Gost će pobediti na meču sa tačno jednim golom razlike. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

HX (2.00)         Gost će pobediti na meču sa tačno 2 gola razlike. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

HX (3.00)         Gost će pobediti na meču sa tačno 3 gola razlike. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2 (-3.00)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (-3). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2 (-2.00)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (-2). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2 (-1.00)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (-1). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2 (1.00)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (1). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2 (2.00)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (2). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2 (3.00)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep (3). Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

 

 

Azijski hendikep

Rezultat opklade sa Azijskim hendikepom se dobija dodajući (ili oduzimajući ako je vrednost negativna) broj golova u zagradi domaćem timu. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča. Budući da se vrednost hendikepa koja je naznačena u zagradi uvek odnosi na domaći tim, negativan broj označava prednost u golovima za gostujući tim, dok pozitivan broj označava prednost u golovima za domaći tim. U slučaju hendikepa golova sa celim brojem (vrednost u zagradama se završava na ''.00''), ukoliko je rezultat poravnan nakon primene hendikepa, sve opklade su poništene (kvota je 1) i ulozi se vraćaju. Opkladom na vrednost u zagradama koja predstavlja četvrtinu jednog ili više golova (vrednost u zagradama se završava na ''.25'' or ''.75''), opklada može biti polovično dobitna (osvaja se polovina uloga pomnoženog sa kvotama, a polovina uloga se vraća) ili polovično gubitna (polovina uloga se vraća).

 

 

1H (-0,25)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-0.25). Ukoliko domaći tim pobedi, opklada će biti dobitna. Ukoliko je nerešen ishod, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-0,25)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-0.25). Ukoliko domaći tim pobedi, opklada će biti gubitna. Ukoliko je nerešen ishod, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-0,5)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-0.5). Ukoliko domaći tim pobedi, opklada će biti dobitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-0,5)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-0.5). Ukoliko domaći tim pobedi, opklada će biti gubitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-0,75)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-0.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-0,75)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-0.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-1)             Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-1). Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno jednim golom razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-1)             Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-1). Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno jednim golom razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-1,25)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-1.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-1,25)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-1.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-1,5)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-1.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-1,5)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-1.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-1,75)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-1.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 2 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je ishod nerešen ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-1,75)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-1.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa 2 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je nerešen ishod i ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-2)             Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2). Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 2 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-2)             Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2). Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 2 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-2,25)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko domaćin pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-2,25)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 2 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa jednim golom razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna

1H (-2,5)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-2,5)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod i ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-2,75)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 3 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-2,75)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-2.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa 3 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-3)             Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 3 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-3)             Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 3 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-3,25)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-3.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 3 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-3,25)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-3.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa 3 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko pobedi sa 2 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-3,5)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-3.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-3,5)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-3.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-3,75)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-3.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 4 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-3,75)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-3.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa 4 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-4)             Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 4 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-4)             Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 4 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-4,25)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-4.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 4 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-4,25)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-4.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa 4 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko pobedi sa 3 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-4,5)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-4.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-4,5)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-4.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-4,75)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-4.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 5 golova razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko domaćin pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-4,75)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-4.75). Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa 5 golova razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-5)             Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 5 golova razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-5)             Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Domaćin pobedi sa tačno 5 golova razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-5,25)        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-5.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 5 golova razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-5,25)        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-5.25). Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko pobedi sa 5 golova razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko pobedi sa 4 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (-5,5)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. (-5.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko pobedi sa 5 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (-5,5)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (-5.5). Ukoliko domaći tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko domaći tim pobedi sa 5 ili manje golova razlike, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (0,25)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (0.25). Ukoliko domaći tim pobedi, opklada će biti dobitna. Ukoliko je nerešen ishod, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (0,25)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (0.25). Ukoliko domaći tim pobedi, opklada će biti gubitna. Ukoliko je nerešen ishod, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (0,5)           Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (0.5). Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je gubitna.

2H (0,5)           Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (0.5). Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi, opklada je dobitna.

1H (0,75)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (0.75). Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada je dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike opklada je gubitna.

2H (0,75)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (0.75). Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (1)              Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno jednim golom razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (1)              Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno jednim golom razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (1,25)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (1.25). Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (1,25)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (1.25). Ukoliko domaći tim pobedi ili ukoliko je nerešen ishod, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (1,5)           Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (1.5). Ukoliko domaći tim pobedi,ukoliko je nerešen ishod i ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada je gubitna

2H (1,5)           Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (1.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (1,75)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (1.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (1,75)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (1.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je dobitna

1H (2)              Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 2 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (2)              Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 2 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko pobedi domaći tim, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (2,25)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (2.25). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (2,25)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (2.25). Ukoliko domaći tim pobedi ,ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa jednim golom razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (2,5)           Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (2.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (2,5)           Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (2.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (2,75)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (2.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (2,75)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (2.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (3)              Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 3 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je gubitna

2H (3)              Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 3 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (3,25)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (3.25). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je gubitna

2H (3,25)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (3.25). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 2 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (3,5)           Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (3.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (3,5)           Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (3.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (3,75)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (3.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (3,75)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (3.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (4)              Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 4 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je gubitna

2H (4)              Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 4 gola razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (4,25)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (4.25). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 gola razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je gubitna

2H (4,25)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (4.25). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 3 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 gola razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (4,5)           Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (4.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (4,5)           Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (4.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (4,75)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (4.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 golova razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (4,75)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (4.75). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 golova razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (5)              Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 5 golova razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je gubitna

2H (5)              Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep. Ukoliko Gost pobedi sa tačno 5 golova razlike, računaće se kvota 1 i ulog će biti vraćen. Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (5,25)          Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (5.25). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 golova razlike, opklada je poludobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je gubitna

2H (5,25)          Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (5.25). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 4 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 golova razlike, opklada je polugubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

1H (5,5)           Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (5.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili manje golova razlike, opklada će biti dobitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je gubitna.

2H (5,5)           Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni azijski hendikep (5.5). Ukoliko domaći tim pobedi, ukoliko je nerešen ishod ili ukoliko gostujući tim pobedi sa 5 ili manje golova razlike, opklada će biti gubitna. Ukoliko gostujući tim pobedi sa 6 ili više golova razlike, opklada je dobitna.

 

45'/90'

Potrebno je pogoditi ishod na kraju prvog poluvremena i konačan ishod meča. Opklada se smatra dobitnom samo onda kada se pogodi ishod i na poluvremenu i na kraju meča.

 

1/1       Domaćin će pobediti u prvom poluvremenu i na meču.

1/X       Domaćin će pobediti u prvom poluvremenu i biće nerešen ishod na meču.

1/2       Domaćin će pobediti u prvom poluvremenu i gost će pobediti na meču.

X/1       Ishod će biti nerešen u prvom poluvremenu i domaćin će pobediti na meču.

X/X      Ishod će biti nerešen u prvom poluvremenu i na meču.

X/2       Ishod će biti nerešen u prvom poluvremenu i gost će pobediti na meču.

2/1       Gost će pobediti u prvom poluvremenu i domaćin će pobediti na meču.

2/X       Gost će pobediti u prvom poluvremenu i biće nerešen ishod na meču.

2/2       Gost će pobediti u prvom poluvremenu i na meču.

 

Oba tima daju gol

Potrebno je pogoditi da li će oba tima postići bar po jedan gol na meču ili neće. Smatra se da je tim postigao gol i u situacijama kada ga je zapravo postigao protivnički igrač (autogol).

 

GG      Oba tima će postići bar po gol na meču.

NG       Bar jedan tim neće postići gol na meču.

 

 

Nerešeno – povraćaj novca

Potrebno je pogoditi pobednika meča. U slučaju nerešenog ishoda, opklade će biti poništene i ulog vraćen.

 

W1       Domaćin će pobediti na meču. U slučaju nerešenog rezultata obračunava se kvota 1.

W2       Gost će pobediti na meču. U slučaju nerešenog rezultata obračunava se kvota 1.

 

 

Tačan rezultat

Potrebno je predvideti rezultat na kraju regularnog dela utakmice. Smatra se da je tim postigao gol i u situacijama kada ga je zapravo postigao protivnički igrač (autogol).

 

TR 0:0             Tačan rezultat meča će biti 0:0.

TR 1:0             Tačan rezultat meča će biti 1:0.

TR 2:0             Tačan rezultat meča će biti 2:0.

TR 3:0             Tačan rezultat meča će biti 3:0.

TR 4:0             Tačan rezultat meča će biti 4:0.

TR 0:1             Tačan rezultat meča će biti 0:1.

TR 1:1             Tačan rezultat meča će biti 1:1.

TR 2:1             Tačan rezultat meča će biti 2:1.

TR 3:1             Tačan rezultat meča će biti 3:1.

TR 4:1             Tačan rezultat meča će biti 4:1.

TR 0:2             Tačan rezultat meča će biti 0:2.

TR 1:2             Tačan rezultat meča će biti 1:2.

TR 2:2             Tačan rezultat meča će biti 2:2.

TR 3:2             Tačan rezultat meča će biti 3:2.

TR 4:2             Tačan rezultat meča će biti 4:2.

TR 0:3             Tačan rezultat meča će biti 0:3.

TR 1:3             Tačan rezultat meča će biti 1:3.

TR 2:3             Tačan rezultat meča će biti 2:3.

TR 3:3             Tačan rezultat meča će biti 3:3.

TR 4:3             Tačan rezultat meča će biti 4:3.

TR 0:4             Tačan rezultat meča će biti 0:4.

TR 1:4             Tačan rezultat meča će biti 1:4.

TR 2:4             Tačan rezultat meča će biti 2:4.

TR 3:4             Tačan rezultat meča će biti 3:4.

TR 4:4             Tačan rezultat meča će biti 4:4.

TR 0:5             Tačan rezultat meča će biti 0:5.

TR 1:5             Tačan rezultat meča će biti 1:5.

TR 2:5             Tačan rezultat meča će biti 2:5.

TR 3:5             Tačan rezultat meča će biti 3:5.

TR 4:5             Tačan rezultat meča će biti 4:5.

TR 5:5             Tačan rezultat meča će biti 5:5.

TR 5:0             Tačan rezultat meča će biti 5:0.

TR 5:1             Tačan rezultat meča će biti 5:1.

TR 5:2             Tačan rezultat meča će biti 5:2.

TR 5:3             Tačan rezultat meča će biti 5:3.

TR 5:4             Tačan rezultat meča će biti 5:4.

TR Ostalo        Tačan rezultat meča neće biti nijedan od ponuđenih, bar jedan tim će postići najmanje 6 golova.

 

Kombinacija 3 tačna rezultata

Potrebno je predvideti tačan rezultat meča birajući jednu od ponuđenih kombinacija 3 tačna rezultata. Opklada koja sadrži kombinaciju 3 tačna rezultata se smatra se dobitnom ukoliko se konačni rezultat meča poklapa sa jednim od tri rezultata koji čine odabranu kombinaciju. Golovi tokom produžetaka se ne uračunavaju.

 

0:0/1:1                          Tačan rezultat meča će biti 0:0 ili 1:1.

0:1/0:2/1:2                    Tačan rezultat meča će biti 0:1 ili 0:2 ili 1:2.

0:3/1:3/2:3                    Tačan rezultat meča će biti 0:3 ili 1:3 ili 2:3.

1:0/2:0/2:1                    Tačan rezultat meča će biti 1:0 ili 2:0 ili 2:1.

1:4/2:4/3:4                    Tačan rezultat meča će biti 1:4 ili 2:4 ili 3:4.

2:2/3:3/4:4                    Tačan rezultat meča će biti 2:2 ili 3:3 ili 4:4.

3:0/3:1/3:2                    Tačan rezultat meča će biti 3:0 ili 3:1 ili 3:2.

4:1/4:2/4:3                    Tačan rezultat meča će biti 4:1 ili 4:2 ili 4:3.

4:0/0:4/Ostalo               Tačan rezultat meča će biti 4:0 ili 0:4, ili će bar jedna od ekipa postići 5 golova na meču.

0:0/1:1/ 0:1/1:0             Tačan rezultat meča će biti 0:0 ili 1:1 ili 0:1 ili 1:0.

0:2/1:2/ 0:3/1:3             Tačan rezultat meča će biti 0:2 ili 1:2 ili 0:3 ili 1:3.

0:4/1:4/ 2:4/3:4             Tačan rezultat meča će biti 0:4 ili 1:4 ili 2:4 ili 3:4.

2:0/2:1/ 3:0/3:1             Tačan rezultat meča će biti 2:0 ili 2:1 ili 3:0 ili 3:1.

2:2/2:3/ 3:2/3:3             Tačan rezultat meča će biti 2:2 ili 2:3 ili 3:2 ili 3:3.

4:0/4:1/ 4:2/ 4:3            Tačan rezultat meča će biti 4:0 ili 4:1 ili 4:2 ili 4:3.

4:4/Ostalo                     Tačan rezultat meča će biti 4:4 ili neće biti nijedan od ponuđenih.

 

 

Gol u prvih 5 min

Potrebno je pogoditi da li će neki od timova postići gol u prvih 5 minuta utakmice.

 

1+ 5'    Biće postignut bar 1 gol u prvih 5 minuta meča.

0:0 5'    Neće biti postignutih golova u prvih 5 minuta meča.

 

Gol u prvih 10 min

Potrebno je pogoditi da li će neki od timova postići gol u prvih 10 minuta utakmice.

 

1+ 10'   Biće postignut bar 1 gol u prvih 10 minuta meča.

0:0 10'  Neće biti postignutih golova u prvih 10 minuta meča.

 

Gol u prvih 15 min

Potrebno je pogoditi da li će neki od timova postići gol u prvih 15 minuta utakmice.

 

1+ 15'   Biće postignut bar 1 gol u prvih 15 minuta meča.

0:0 15'  Neće biti postignutih golova u prvih 15 minuta meča.

 

Gol u prvih 20 min

Potrebno je pogoditi da li će neki od timova postići gol u prvih 20 minuta utakmice.

 

1+ 20'   Biće postignut bar 1 gol u prvih 20 minuta meča.

0:0 20'  Neće biti postignutih golova u prvih 20 minuta meča.

 

Gol u prvih 30 min

Potrebno je pogoditi da li će neki od timova postići gol u prvih 30 minuta utakmice.

 

1+ 30'   Biće postignut bar 1 gol u prvih 30 minuta meča.

0:0 30'  Neće biti postignutih golova u prvih 30 minuta meča.

 

Prvih 5 min – 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod prvih 5 minuta utakmice (period izmedju 0:00 i 4:59)

 

1 5'       Domaćin će pobediti u prvih 5 minuta meča.

X 5'      Ishod će biti nerešen u prvih 5 minuta meča.

2 5'       Gost će pobediti u prvih 5 minuta meča.

 

Prvih 10 min – 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod prvih 10 minuta utakmice (period izmedju 0:00 i 9:59)

 

1 10'     Domaćin će pobediti u prvih 10 minuta meča.

X 10'    Ishod će biti nerešen u prvih 10 minuta meča.

2 10'     Gost će pobediti u prvih 10 minuta meča.

 

 

Prvih 15 min - 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod prvih 15 minuta utakmice (period izmedju 0:00 i 14:59)

 

1 15'     Domaćin će pobediti u prvih 15 minuta meča.

X 15'    Ishod će biti nerešen u prvih 15 minuta meča.

2 15'     Gost će pobediti u prvih 15 minuta meča.

 

Prvih 20 min - 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod prvih 20 minuta utakmice (period izmedju 0:00 i 19:59)

 

1 20'     Domaćin će pobediti u prvih 20 minuta meča.

X 20'    Ishod će biti nerešen u prvih 20 minuta meča.

2 20'     Gost će pobediti u prvih 20 minuta meča.

 

Prvih 30 min - 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod prvih 30 minuta utakmice (period izmedju 0:00 i 29:59)

 

1 30'     Domaćin će pobediti u prvih 30 minuta meča.

X 30'    Ishod će biti nerešen u prvih 30 minuta meča.

2 30'     Gost će pobediti u prvih 30 minuta meča.

 

Prvih 60 min - 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod prvih 60 minuta utakmice (period izmedju 0:00 i 59:59)

 

1 60'     Domaćin će pobediti u prvih 60 minuta meča.

X 60'    Ishod će biti nerešen u prvih 60 minuta meča.

2 60'     Gost će pobediti u prvih 60 minuta meča.

 

Par/Nepar – broj golova

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj postignutih golova na meču biti neparan ili paran. Rezultat 0-0 se smatra parnim.

 

Nepar               Ukupan broj postignutih golova na meču će biti neparan.

Par                   Ukupan broj postignutih golova na meču će biti paran.

 

Ide dalje

Potrebno je predvideti koji tim će se kvalifikovati u sledeće kolo takmičenja.

 

Q1        Domaćin će se plasirati u narednu fazu.

Q2        Gost će se plasirati u narednu fazu.

 

Osvajač turnira

Potrebno je predvideti koji tim će biti pobednik ponuđenog takmičenja.

 

1          Domaćin će pobediti na ponuđenom takmičenju.

2          Gost će pobediti na ponuđenom takmičenju.

 

Način postizanja prvog gola

Potrebno je predvideti na koji način će prvi gol biti postignut, birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

Autogol                                    Prvi gol na meču će biti autogol.

Slobodan udarac                       Prvi gol na meču će biti postignut iz slobodnog udarca (ne računajući penal).

Udarac glavom             Prvi gol na meču će biti postignut udarcem glavom.

Šut                               Prvi gol na meču će biti postignut iz igre udarcem nogom.

Penal                            Prvi gol na meču će biti postignut iz penala.

Nema golova                 Neće biti golova na meču.

 

Osvaja treće mesto

Potrebno je predvideti koji tim će osvojiti treće mesto na ponuđenom takmičenju.

 

1          Domaćin će osvojiti treće mesto.

2          Gost će osvojiti treće mesto.

 

 

Promena kluba

Potrebno je predvideti da li će odabrani igrač promeniti klub do navedenog datuma. U slučaju da se igrač povuče iz fudbala pre navedenog datuma, sve opklade će biti poništene. Navedeni igrač mora da promeni klub pre navedenog datuma. Predugovori i pozajmice igrača se ne uzimaju u obzir.

 

Da        Promena kluba (transfer) - Da.

Ne        Promena kluba (transfer) - Ne.

 

Više/Manje

Potrebno je predvideti da li će broj golova postignutih u toku meča biti manji ili veći od naznačene vrednosti.

 

1+        Biće postignut 1 ili više golova na meču.

0          Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 0.

2+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 2 ili više.

0-1       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti najviše 1.

3+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 3 ili više.

0-2       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti najviše 2.

4+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 4 ili više.

0-3       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 3 ili manje.

5+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 5 ili više.

0-4       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 4 ili manje.

6+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 6 ili više.

0-5       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 5 ili manje.

7+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 7 ili više.

0-6       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 6 ili manje.

8+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 8 ili više.

0-7       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 7 ili manje.

9+        Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 9 ili više.

0-8       Ukupan broj postignutih golova na meču će biti 8 ili manje.

 

 

Poluvreme - 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod prvog poluvremena meča - pobedu domaćeg tima (1), nerešen ishod (X) ili pobedu gostujućeg tima (2).

 

I 1        Prvo poluvreme: domaćin će pobediti.

I X       Prvo poluvreme: ishod će biti nerešen.

I 2        Prvo poluvreme: gost će pobediti.

 

PP – dupla šansa

Potrebno je predvideti konačan ishod na kraju prvog poluvremena meča birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

I 1X     Prvo poluvreme: domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod.

I 12      Prvo poluvreme: domaćin ili gost će pobediti.

I X2     Prvo poluvreme: domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod.

 

PP nerešeno – povraćaj novca

Potrebno je pogoditi pobednika prvog poluvremena meča. U slučaju nerešenog ishoda, opklade će biti poništene i ulog vraćen.

 

I W1     Prvo poluvreme: Domaćin će pobediti. U slučaju nerešenog rezultata obračunava se kvota 1.

I W2     Prvo poluvreme: Gost  će pobediti. U slučaju nerešenog rezultata obračunava se kvota 1.

 

PP – GG/NG

Potrebno je pogoditi da li će oba tima postići bar po jedan gol u prvom poluvremenu. Smatra se da je tim postigao gol i u situacijama kada ga je zapravo postigao protivnički igrač (autogol).

 

I GG     Prvo poluvreme: oba tima će postići bar po jedan gol.

I NG     Prvo poluvreme: bar jedan tim neće postići gol.

 

PP – Više/Manje

Potrebno je predvideti da li će broj golova postignutih u toku prvog poluvremena meča biti manji ili veći od naznačene vrednosti.

 

I 1+      Prvo poluvreme: biće postignuto 1 ili više golova.

I 0        Prvo poluvreme: neće biti postignutih golova.

I 2+      Prvo poluvreme: biće postignuto 2 ili više golova.

I 0-1     Prvo poluvreme: biće postignut najviše 1 gol.

I 3+      Prvo poluvreme: biće postignuto 3 ili više golova.

I 0-2     Prvo poluvreme: biće postignuto 2 ili manje golova.

 

 

PP – tačan rezultat

Potrebno je predvideti rezultat na kraju prvog poluvremena meča. Smatra se da je tim postigao gol i u situacijama kada ga je zapravo postigao protivnički igrač (autogol).

 

I 0:0                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 0:0.

I 1:0                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 1:0.

I 2:0                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 2:0.

I 2:1                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 2:1.

I 0:1                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 0:1.

I 0:2                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 0:2.

I 1:2                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 1:2.

I 1:1                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 1:1.

I 2:2                 Prvo poluvreme: tačan rezultat će biti 2:2.

I TR Ostalo       Prvo poluvreme: tačan rezultat neće biti nijedan od ponuđenih, bar jedan tim će postići najmanje 3 gola.

 

PP – Par/Nepar

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj postignutih golova u prvom poluvremenu biti neparan ili paran. Rezultat 0-0 se smatra parnim.

 

I Nepar             Prvo poluvreme: ukupan broj postignutih golova će biti neparan.

I Par                 Prvo poluvreme: ukupan broj postignutih golova će biti paran.

 

Više/Manje Domaćin PP

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih od strane domaćeg tima u prvom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene vrednosti.

 

I D 1+  Prvo poluvreme: Domaćin će postići bar 1 gol.

I D 0    Prvo poluvreme: Domaćin neće postići gol.

I D 2+  Prvo poluvreme: Domaćin će postići 2 ili više golova.

I D 0-1 Prvo poluvreme: Domaćin će postići najviše 1 gol.

I D 3+  Prvo poluvreme: Domaćin će postići 3 ili više golova.

I D 0-2 Prvo poluvreme: Domaćin će postići 2 ili manje golova.

 

Više/Manje Gost PP

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih od strane gostujućeg tima u prvom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene vrednosti.

 

I G 0-1 Prvo poluvreme: Gost će postići bar 1 gol.

I G 0    Prvo poluvreme: Gost neće postići gol.

I G 2+  Prvo poluvreme: Gost će postići 2 ili više golova.

I G 0-1 Prvo poluvreme: Gost će postići najviše 1 gol.

I G 3+  Prvo poluvreme: Gost će postići 3 ili više golova.

I G 0-2 Prvo poluvreme: Gost će postići 2 ili manje golova.

 

 

Multigol PP

Potrebno je predvideti ukupan broj postignutih golova u prvom poluvremenu, birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

I 1-2     Prvo poluvreme: biće postignuto između 1 i 2 gola.

I 1-3     Prvo poluvreme: biće postignuto između 1 i 3 gola.

I 2-3     Prvo poluvreme: biće postignuto između 2 i 3 gola.

 

Hendikep PP

Hendikep je prednost ili zaostatak domaćeg tima koja se izražava u golovima. Potrebno je pogoditi ishod prvog poluvremena meča nakon što se vrednost hendikepa primeni na domaći tim, a ishod se formira tako što se broju golova označenih kao hendikep dodaju (ili oduzimaju ako je vrednost negativna) golovi koje je domaći tim postigao u toku utakmice.

 

HT 1 (-1)          Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču sa 2 ili više golova razlike.

HT X (-1)         Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču sa jednim golom razlike.

HT 2 (-1)          Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču ili će ishod biti nerešen.

HT 1 (-2)          Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču sa 3 ili više golova razlike.

HT X (-2)         Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču sa 2 gola razlike.

HT 2 (-2)          Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču, ili će ishod biti nerešen ili će izgubiti sa jednim golom razlike.

HT 1 (-3)          Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču sa 4 ili više golova razlike.

HT X (-3)         Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču sa 3 gola razlike.

HT 2 (-3)          Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču, ili će ishod biti nerešen ili će izgubiti sa jednim ili 2 gola razlike.

HT 1 (1)                       Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču ili će ishod biti nerešen.

HT X (1)          Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču sa jednim golom razlike.

HT 2 (1)                       Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču sa 2 ili više golova razlike.

HT 1 (2)           Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču, ili će ishod biti nerešen ili će izgubiti sa jednim golom razlike.

HT X (2)          Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču sa 2 gola razlike

HT 2 (2)                       Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču sa 3 ili više golova razlike.

HT 1 (3)           Prvo poluvreme: Domaći tim će pobediti na meču, ili će ishod biti nerešen ili će izgubiti sa jednim ili 2 gola razlike.

HT X (3)          Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču sa 3 gola razlike.

HT 2 (3)                       Prvo poluvreme: Gostujući tim će pobediti na meču sa 4 ili više golova razlike.

 

 

DP – 1X2

Potrebno je predvideti konačan ishod drugog poluvremena meča - pobedu domaćeg tima (1), nerešen ishod (X) ili pobedu gostujućeg tima (2).

 

II 1       Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti.

II X      Drugo poluvreme: ishod će biti nerešen.

II 2       Drugo poluvreme:Gost  će pobediti.

 

DP – dupla šansa

Potrebno je predvideti konačan ishod na kraju drugog poluvremena meča birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

II 1X    Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod.

II 12     Drugo poluvreme: Domaćin ili Gost  će pobediti.

II X2    Drugo poluvreme: Gost  će pobediti ili će biti nerešen ishod.

 

DP nerešeno - povraćaj novca

Potrebno je pogoditi pobednika drugog poluvremena meča. U slučaju nerešenog ishoda, opklade će biti poništene i ulog vraćen.

 

II W1   Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti. U slučaju nerešenog rezultata obračunava se kvota 1.

II W2   Drugo poluvreme: Gost  će pobediti. U slučaju nerešenog rezultata obračunava se kvota 1.

 

DP - GG/NG

Potrebno je pogoditi da li će oba tima postići bar po jedan gol u drugom poluvremenu. Smatra se da je tim postigao gol i u situacijama kada ga je zapravo postigao protivnički igrač (autogol).

 

II GG   Drugo poluvreme: oba tima će postići bar po jedan gol.

II NG   Drugo poluvreme: bar jedan tim neće postići gol.

 

DP – Više/Manje

Potrebno je predvideti da li će broj golova postignutih u toku drugog poluvremena meča biti manji ili veći od naznačene vrednosti.

 

II 1+     Drugo poluvreme: biće postignuto 1 ili više golova.

II 0       Drugo poluvreme: neće biti postignutih golova.

II 2+     Drugo poluvreme: biće postignuto 2 ili više golova.

II 0-1    Drugo poluvreme: biće postignut najviše 1 gol.

II 3+     Drugo poluvreme: biće postignuto 3 ili više golova.

II 0-2    Drugo poluvreme: biće postignuto 2 ili manje golova.

 

DP – Tačan rezultat

Potrebno je predvideti rezultat na kraju drugog poluvremena meča. Smatra se da je tim postigao gol i u situacijama kada ga je zapravo postigao protivnički igrač (autogol).

 

II 0:0                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 0:0.

II 1:0                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 1:0.

II 2:0                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 2:0.

II 0:1                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 0:1.

II 1:1                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 1:1.

II 2:1                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 2:1.

II 0:2                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 0:2.

II 1:2                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 1:2.

II 2:2                Drugo poluvreme: tačan rezultat će biti 2:2.

II Ostalo                       Drugo poluvreme: tačan rezultat neće biti nijedan od ponuđenih.

 

DP – Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj postignutih golova u drugom poluvremenu biti neparan ili paran. Rezultat 0-0 se smatra parnim.

 

II Nepar                        Drugo poluvreme: ukupan broj postignutih golova će biti neparan.

II Par                Drugo poluvreme: ukupan broj postignutih golova će biti paran.

 

DP – Ukupno golova

Potrebno je pogoditi ukupan broj golova postignutih u toku drugog  poluvremena birajući jednu od ponuđenih opcija. Moguće je odabrati tačan broj golova (birajući opciju ''Txg''), ili broj golova koji neće biti postignut (birajući opciju ''Ne Txg'').

 

II T1g               Ukupan broj golova postignutih u drugom poluvremenu biće 1.

Ne II T1g          Ukupan broj golova postignutih u drugom poluvremenu neće biti 1

II T2g               Ukupan broj golova postignutih u drugom poluvremenu biće 2.

Ne II T2g          Ukupan broj golova postignutih u drugom poluvremenu neće biti 2.

II T3g               Ukupan broj golova postignutih u drugom poluvremenu biće 3.

Ne II T3g          Ukupan broj golova postignutih u drugom poluvremenu neće biti 3.

 

Više/Manje Domaćin DP

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova postignutih od strane domaćeg tima u drugom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene vrednosti.

 

II D 1+ Drugo poluvreme: Domaćin će postići bar 1 gol.

II D 0   Drugo poluvreme: Domaćin neće postići gol.

II D 2+ Drugo poluvreme: Domaćin će postići 2 ili više golova.

II D 0-1 Drugo poluvreme: Domaćin će postići najviše 1 gol.

II D 3+ Drugo poluvreme: Domaćin će postići 3 ili više golova.

II D 0-2 Drugo poluvreme: Domaćin će postići 2 ili manje golova.

 

Više/Manje Gost DP

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova postignutih od strane gostujućeg tima u drugom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene vrednosti.

 

II G 1+ Drugo poluvreme: Gost će postići bar 1 gol.

II G 0   Drugo poluvreme: Gost neće postići gol.

II G 2+ Drugo poluvreme: Gost će postići 2 ili više golova.

II G 0-1 Drugo poluvreme: Gost će postići najviše 1 gol.

II G 3+ Drugo poluvreme: Gost će postići 3 ili više golova.

II G 0-2 Drugo poluvreme: Gost će postići 2 ili manje golova.

 

Multigol DP

Potrebno je pogoditi ukupan broj golova koji će biti postignuti u drugom poluvremenu birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

II 1-2    Drugo poluvreme: biće postignuto između 1 i 2 gola.

II 1-3    Drugo poluvreme: biće postignuto između 1 i 3 gola.

II 2-3    Drugo poluvreme: biće postignuto između 2 i 3 gola.

 

DP Hendikep

Hendikep je prednost ili nedostatak domaćeg tima koja se izražava u golovima. Potrebno je pogoditi ishod drugog poluvremena nakon što se vrednost hendikepa  primeni na domaći tim, a on se formira tako što se broju golova označenih kao hendikep dodaju (ili oduzimaju ako je vrednost negativna)  golovi koje je domaći tim stvarno postigao u toku drugog poluvremena utakmice.

 

II H1    Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na ishod drugog poluvremena.

II H2    Drugo poluvreme: Gost  će pobediti  računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na ishod drugog poluvremena.

 

Multigol

Potrebno je pogoditi ukupan broj golova koji će biti postignuti na meču birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

1-2       Ukupan broj golova na meču će biti između 1 i 2.

1-3       Ukupan broj golova na meču će biti između 1 i 3.

1-4       Ukupan broj golova na meču će biti između 1 i 4.

1-5       Ukupan broj golova na meču će biti između 1 i 5.

1-6       Ukupan broj golova na meču će biti između 1 i 6.

2-3       Ukupan broj golova na meču će biti između 2 i 3.

2-4       Ukupan broj golova na meču će biti između 2 i 4.

2-5       Ukupan broj golova na meču će biti između 2 i 5.

2-6       Ukupan broj golova na meču će biti između 2 i 6.

3-4       Ukupan broj golova na meču će biti između 3 i 4.

3-5       Ukupan broj golova na meču će biti između 3 i 5.

3-6       Ukupan broj golova na meču će biti između 3 i 6.

4-5       Ukupan broj golova na meču će biti između 4 i 5.

4-6       Ukupan broj golova na meču će biti između 4 i 6.

5-6       Ukupan broj golova na meču će biti između 5 i 6.

7+        Ukupan broj golova na meču će biti 7 ili više.

 

 

Prvi daje gol

Potrebno je pogoditi koji tim će postići prvi gol na meču.

 

PG 1                 Domaćin će postići prvi gol na meču.

PG 2                 Gost će postići prvi gol na meču.

Nema gola        Neće biti golova na meču.

 

Poslednji daje gol

Potrebno je predvideti koji tim će postići poslednji gol na meču.

 

ZG 1                Domaćin će postići poslednji gol na meču.  

ZG 2                Gost će postići poslednji gol na meču.

Nema gola        Neće biti golova na meču.

 

Multigol Domaćin

 

Potrebno je pogoditi ukupan broj golova koji će biti postignuti od strane domaćeg tima birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

D 1-2    Domaćin će postići između 1 i 2 gola na meču.

D 1-3    Domaćin će postići između 1 i 3 gola na meču.

D 2-3    Domaćin će postići između 2 i 3 gola na meču.

 

Multigol Gost

Potrebno je pogoditi ukupan broj golova koji će biti postignuti od strane gostujućeg tima birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

G 1-2    Gost  će postići između 1 i 2 gola na meču.

G 1-3    Gost  će postići između 1 i 3 gola na meču.

G 2-3    Gost  će postići između 2 i 3  gola na meču.

 

Domaćin daje gol

Potrebno je predvideti da li će domaći tim postići najmanje  jedan gol u toku meča.

 

D 0       Domaćin neće postići gol na meču.

D 1+     Domaćin će postići gol na meču.

 

 

Gost daje gol

Potrebno je predvideti da li će gostujući tim postići najmanje  jedan gol u toku meča.

 

G 0       Gost  neće postići gol na meču.

G 1+     Gost  će postići gol na meču.

 

Tačan broj golova

Potrebno je pogoditi tačan broj golova koji će biti postignuti u toku meča birajući jednu od ponuđenih opcija. Moguće je odabrati tačan broj golova (birajući opciju ''Txg'') ili broj golova koji neće biti postignuti (birajući opciju ''ne Txg'').

 

ne T0g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 0.

T0g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 0.

ne T1g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 1.

T1g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 1.

ne T2g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 2.

T2g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 2.

ne T3g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 3.

T3g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 3.

ne T4g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 4.

T4g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 4.

ne T5g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 5.

T5g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 5.

ne T6g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 6.

T6g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 6.

ne T7g              Ukupan broj golova na meču neće biti tačno 7.

T7g                  Ukupan broj golova na meču će biti tačno 7.

 

 

Poluvreme sa više golova

Potrebno je predvideti u kom poluvremenu će biti postignuto više golova.

 

I>II      U prvom poluvremenu će biti postignuto više golova.

I<II      U drugom poluvremenu će biti postignuto više golova.

I=II      Ukupan broj golova postignut u oba poluvremena će biti isti, ili će konačan ishod biti 0:0.

 

PP/DP Golovi

 

Potrebno je pogoditi broj golova koji će biti postignuti u prvom i u drugom poluvremenu, birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

ne I 0-1 & II 0-1                        Biće postignuto 2 ili više golova u bar jednom poluvremenu.

ne I 1+ & II 1+              Neće biti golova u bar jednom poluvremenu.

I 0-1 & II 0-1                Biće postignut najviše po gol u svakom poluvremenu.

I 1+ & II 1+                  Biće golova u svakom poluvremenu.

ne I 0-1 & II 0-2            Biće postignuto 2 ili više golova u prvom poluvremenu ili 3 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 1+ & II 2+              Neće biti postignutih golova u prvom poluvremenu ili će biti postignut najviše 1 gol u drugom poluvremenu.

I 0-1 & II 2+                 Biće postignut najviše 1 gol u prvom poluvremenu i 2 ili manje golova u drugom poluvremenu.

I 1+ II 2+                      Biće postignut 1 ili više golova u prvom poluvremenu i 2 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 0-1 II 0-3                Biće postignuto 2 ili više golova u prvom poluvremenu ili 4 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 1+ II 3+                  Neće biti postignutih golova u prvom poluvremenu ili 3 ili više golova u drugom poluvremenu.

I 0-1 II 0-3                    Biće postignut najviše 1 gol u prvom poluvremenu i 3 ili manje golova u drugom poluvremenu.

I 1+ II 0-3                     Biće postignut 1 ili više golova u prvom poluvremenu i 3 ili manje golova u drugom poluvremenu.

ne I 0-2 II 0-1                Biće postignuto 3 ili više golova u prvom poluvremenu ili 2 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 2+ II 1+                  Biće postignut najviše 1 gol u prvom poluvremenu ili neće biti postignutih golova u drugom poluvremenu.

I 0-2 II 0-1                    Biće postignuto 2 ili manje golova u prvom poluvremenu i najviše 1 gol u drugom poluvremenu.

I 2+ II 1+                      Biće postignuto 2 ili više golova u prvom poluvremenu i 1 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 0-2 II 0-2                Biće postignuto 3 ili više golova u bar jednom poluvremenu.

ne I 2+ II 2+                  Biće postignut najviše 1 gol u bar jednom poluvremenu.

I 0-2 II 0-2                    Biće postignuto po 2 ili manje golova u svakom od poluvremena.

I 2+ II 2+                      Biće postignuto po 2 ili više golova u svakom od poluvremena.

ne I 0-2 II 0-3                Biće postignuto 3 ili više golova u prvom poluvremenu ili 4 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 2+ II 3+                  Biće postignut najviše 1 gol u prvom poluvremenu ili 2 ili manje golova u drugom poluvremenu.

I 0-2 II 0-3                    Biće postignuto 2 ili manje golova u prvom poluvremenu i 3 ili manje golova u drugom poluvremenu.

I 2+ II 3+                      Biće postignuto 2 ili više golova u prvom poluvremenu i 3 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 0-3 II 0-1                Biće postignuto 4 ili više golova u prvom poluvremenu ili 2 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 3+ II 1+                  Biće postignuto 2 ili manje golova u prvom poluvremenu ili neće biti golova u drugom poluvremenu.

I 0-3 II 0-1                    Biće postignuto 3 ili manje golova u prvom poluvremenu i najviše 1 gol u drugom poluvremenu.

I 3+ II 1+                      Biće postignuto 3 ili više golova u prvom poluvremenu i 1 ili više golova u drugom poluvremenu.

ne I 3+ II 2+                  Biće postignuto 2 ili manje golova u prvom poluvremenu ili najviše 1 gol u drugom poluvremenu.

ne I 3+ II 3+                  Biće postignuto 2 ili manje golova u bar jednom poluvremenu.

I 3+ II 2+                      Biće postignuto 3 ili više golova u prvom poluvremenu i 2 ili više golova u drugom poluvremenu.

I 3+ II 3+                      Biće postignuto po 3 ili više golova u svakom poluvremenu.

I 1+ II 3+                      Biće postignuto 1 ili više golova u prvom poluvremenu i 3 ili više golova u drugom poluvremenu.

I 1- II 2-                        Biće postignuto po 1 ili manje golova u prvom poluvremenu ili 2 ili manje golova u drugom poluvremenu.

 

 

Gol u nadoknadi vremena 90+

Potrebno je pogoditi da li će biti postignutih golova u nadoknadi vremena.

 

da IT    Biće golova u nadoknadi vremena.

ne IT    Neće biti golova u nadoknadi vremena.

 

Dupla pobeda Domaćin/Gost

Potrebno je pogoditi koji tim će pobediti u oba poluvremena.

 

DP 1                 Domaćin će pobediti u oba poluvremena.

ne DP 1            Domaćin neće pobediti u oba poluvremena.

DP 2                 Gost  će pobediti u oba poluvremena.

ne DP 2            Gost  neće pobediti u oba poluvremena.

 

Pobeda domaćina u PP ili u DP

Potrebno je pogoditi da li će domaći tim biti pobednik bar jednog poluvremena.

 

ah 1                  Domaćin će pobediti u prvom ili drugom poluvremenu.

ne ah 1             Domaćin neće pobediti ni u prvom ni u drugom poluvremenu.

 

Pobeda gosta u PP ili u DP

Potrebno je pogoditi da li će gostujući tim biti pobednik bar jednog poluvremena.

 

ah 2                  Gost će pobediti u prvom ili drugom poluvremenu.

ne ah 2             Gost neće pobediti ni u prvom ni u drugom poluvremenu.

 

Domaćin postiže gol u oba poluvremena

Potrebno je pogoditi da li će domaći tim postići gol u oba poluvremena utakmice.

 

D 1+1               Domaćin će postići gol u oba poluvremena.

ne D 1+1          Domaćin neće postići gol u oba poluvremena.

 

Gost postiže gol u oba poluvremena

Potrebno je pogoditi da li će gostujući tim postići gol u oba poluvremena utakmice.

 

G 1+1               Gost će postići gol u oba poluvremena.

ne G 1+1          Gost neće postići gol u oba poluvremena.

 

Pobeda domaćina - povraćaj novca

Potrebno je pogoditi konačan ishod meča. U slučaju pobede domaćeg tima, ulog će biti vraćen.

 

X HNB             Biće nerešeno. Dobitno sa kvotom 1 ukoliko pobedi domaćin.

2 HNB              Gost će pobediti. Dobitno sa kvotom 1 ukoliko pobedi domaćin.

 

Pobeda gosta - povraćaj novca

 

Potrebno je pogoditi konačan ishod meča. U slučaju pobede gostujućeg tima, ulog će biti vraćen.

 

1 ANB              Domaćin će pobediti. Dobitno sa kvotom 1 ukoliko pobedi gost.

X ANB             Biće nerešeno. Dobitno sa kvotom 1 ukoliko pobedi gost.

 

Domaćin ukupno golova

Potrebno je pogoditi ukupan broj golova postignutih od strane domaćeg tima.

 

D 0       Domaćin neće postići nijedan gol na meču.

D 1       Domaćin će postići tačno 1 gol na meču.

D 2       Domaćin će postići tačno 2 gola na meču.

D 3+     Domaćin će postići 3 ili više golova na meču.

 

Gost ukupno golova

Potrebno je pogoditi ukupan broj golova postignutih od strane gostujućeg tima.

 

G 0       Gost neće postići nijedan gol na meču.

G 1       Gost će postići tačno 1 gol na meču.

G 2       Gost će postići tačno 2 gola na meču.

G 3+     Gost će postići 3 ili više golova na meču.

 

Ukupan broj golova Gosta

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova postignutih od strane gostujućeg tima biti veći ili manji od ponuđene vrednosti.

 

G 1+     Gost će postići 1 ili više golova na meču.

G 0-1    Gost će postići najviše 1 gol na meču.

G 2+     Gost će postići 2 ili više golova na meču.

G 0-2    Gost će postići 2 ili manje gola na meču.

G 3+     Gost će postići 3 ili više golova na meču.

G 0-3    Gost će postići 3 ili manje gola na meču.

 

Ukupan broj golova Domaćina

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova postignutih od strane domaćeg tima biti veći ili manji od ponuđene vrednosti.

 

D 1+     Domaćin će postići 1 ili više golova na meču.

D 0-1    Domaćin će postići najviše 1 gol na meču.

D 2+     Domaćin će postići 2 ili više golova na meču.

D 0-2    Domaćin će postići 2 ili manje golova na meču.

D 3+     Domaćin će postići 3 ili više golova na meču.

D 0-3    Domaćin će postići 3 ili manje gola na meču.

 

Domaćin Poluvreme sa više golova

Potrebno je predvideti u kom poluvremenu će domaći tim postići više golova.

 

D I>II   Domaćin će postići više golova u prvom poluvremenu.

D I<II   Domaćin će postići više golova u drugom poluvremenu.

D I=II   Domaćin će postići jednak broj golova u oba poluvremena.

 

Gost Poluvreme sa više golova

Potrebno je predvideti u kom poluvremenu će domaći tim postići više golova.

 

G I>II   Gost će postići više golova u prvom poluvremenu.

G I<II   Gost će postići više golova u drugom poluvremenu.

G I=II   Gost će postići isti broj golova u prvom i u drugom poluvremenu.

Par/Nepar Domaćin broj golova

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih od strane domaćeg tima biti paran ili neparan.

 

D Nepar                        Domaćin će postići neparan broj golova.

D Par                Domaćin će postići paran broj golova.

 

Par/Nepar Gost broj golova

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih od strane gostujućeg tima biti paran ili neparan.

 

G Nepar            Gost će postići neparan broj golova.

G Par                Gost će postići paran broj golova.

 

Domaćin ne prima gol

Potrebno je pogoditi da li će domaćin završiti utakmicu bez primljenog gola.

 

G 0       Domaćin neće primiti gol.

G 1+     Domaćin će primiti gol.

 

Gost ne prima gol

Potrebno je pogoditi da li će gost završiti utakmicu bez primljenog gola.

 

D 0       Gost  neće primiti gol.

D 1+     Gost  će primiti gol.

 

 

1X2 & Više/Manje 

Potrebno je predvideti konačan ishod prvog poluvremena (pobedu domaćeg tima, pobedu gostujućeg tima ili nerešeno) kao i da li će broj golova postignutih u toku prvog poluvremena biti manji ili veći od ponuđene vrednosti.

 

X&1+   Ishod će biti nerešen i biće postignuto 1 ili više golova.

1&1+    Domaćin će pobediti i biće postignuto 1 ili više golova.

2&1+    Gost će pobediti i biće postignuto 1 ili više golova.

1&2+    Domaćin će pobediti i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

X&2+   Ishod će biti nerešen i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

2&2+    Gost će pobediti i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

1&0-2   Domaćin će pobediti i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.

X&0-2  Ishod će biti nerešen i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.

2&0-2   Gost će pobediti i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.

1&3+    Domaćin će pobediti i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

X&3+   Ishod će biti nerešen i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

2&3+    Gost će pobediti i postići će 3 ili više golova na meču.

1&0-3   Domaćin će pobediti i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

X&0-3  Ishod će biti nerešen i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

2&0-3   Gost će pobediti i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

1&4+    Domaćin će pobediti i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

X&4+   Ishod će biti nerešen i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

2&4+    Gost će pobediti i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

1&0-4   Domaćin će pobediti i biće postignuto 4 ili manje golova na meču.

X&0-4  Ishod će biti nerešen i biće postignuto 4 ili manje golova na meču.

2&0-4   Gost će pobediti i biće postignuto 4 ili manje golova na meču.

1&5+    Domaćin će pobediti i biće postignuto 5 ili više golova na meču.

X&5+   Ishod će biti nerešen i biće postignuto 5 ili više golova na meču.

2&5+    Gost će pobediti i biće postignuto 5 ili više golova na meču.

 

45'/90' i Više/Manje 1.5 PP

 

Potrebno je pogoditi ishod prvog poluvremena, konačan ishod meča i ukupan broj postignutih golova u prvom poluvremenu birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

1/1 & 0-1          Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignut najviše 1 gol u prvom poluvremenu.

1/1 & 2+           Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 2 ili više golova u prvom poluvremenu.

1/2 & 0-1          Domaćin će pobediti na poluvremenu rezultatom 1:0, a na meču će pobediti Gost.

1/2 & 2+           Domaćin će pobediti na poluvremenu, na meču će pobediti Gost i biće postignuto 2 ili više golova u prvom poluvremenu.

1/X & 0-1         Domaćin će pobediti na poluvremenu rezultatom 1:0, a na meču će biti nerešen ishod.

1/X & 2+          Domaćin će pobediti na poluvremenu uz 2 ili više postignutih golova, a na meču će biti nerešen ishod.

2/1 & 0-1          Gost će pobediti na poluvremenu rezultatom 0:1, a na meču će pobediti Domaćin.

2/1 & 2+           Gost će pobediti na poluvremenu uz 2 ili više postignutih golova, a na meču će pobediti Domaćin.

2/2 & 0-1          Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignut najviše 1 gol u prvom poluvremenu.

2/2 & 2+           Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 2 ili više golova u prvom poluvremenu.

2/X & 0-1         Gost će pobediti na poluvremenu rezultatom 0:1, a na meču će biti nerešen ishod.

2/X & 2+          Gost će pobediti na poluvremenu uz 2 ili više postignutih golova, a na meču će biti nerešen ishod.

X/1 & 0-1         Rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i Domaćin će pobediti na meču.

X/1 & 1+          Ishod poluvremena će biti nerešen uz 2 ili više postignutih golova, a Domaćin će pobediti na meču.

X/2 & 0-1         Rezultat prvog poluvremena će biti 0:0, a Gost će pobediti na meču.

X/2 & 2+          Ishod poluvremena će biti nerešen uz 2 ili više postignutih golova, a Gost će pobediti na meču.

X/X & 0-1        Rezultat prvog poluvremena će biti 0:0, a na meču će biti nerešen ishod.

X/X & 2+         Ishod će biti nerešen na poluvremenu uz 2 ili više postignutih golova, i nerešen na kraju meča.

 

Konačan ishod i Multigol

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča i ukupan broj golova koji će biti postignuti na meču birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

1 & 2-3                         Domaćin će pobediti i biće postignuto između 2 i 3 gola na meču.

1 & 2-4             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 2 i 4 gola na meču.

1 & 2-5             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 2 i 5 golova na meču.

1 & 3-4             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 3 i 4 gola na meču.

1 & 3-5             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 3 i 5 golova na meču.

1 & 3-6             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 3 i 6 golova na meču.

X & 2-3                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 2 i 3 golova na meču.

X & 2-4                        Meč će se završiti nerešenim rezultatom i biće postignuto između 2 i 4 gola na meču.

X & 2-5                        Meč će se završiti nerešenim rezultatom i biće postignuto između 2 i 5 golova na meču.

X & 3-4                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 3 i 4 golova na meču.

X & 3-5                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 3 i 5 golova na meču.

X & 3-6                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 3 i 6 golova na meču.

2 & 2-3             Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 3 gola na meču.

2 & 2-4             Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 4 gola na meču.

2 & 2-5                         Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 5 golova na meču.

2 & 3-4             Gost će pobediti i biće postignuto između 3 i 4 gola na meču.

2 & 3-5             Gost će pobediti i biće postignuto između 3 i 5 golova na meču.

2 & 3-6             Gost će pobediti i biće postignuto između 3 i 6 golova na meču.

1 & 1-2             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 1 i 2 gola na meču.

1 & 1-3             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 1 i 3 gola na meču.

1 & 1-4                         Domaćin će pobediti i biće postignuto između 1 i 4 gola na meču.

1 & 1-5             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 1 i 5 golova na meču.

1 & 1-6             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 1 i 6 golova na meču.

1 & 2-6             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 2 i 6 golova na meču.

1 & 4-5                         Domaćin će pobediti i biće postignuto između 4 i 5 golova na meču.

1 & 4-6                         Domaćin će pobediti i biće postignuto između 4 i 6 golova na meču.

1 & 5-6             Domaćin će pobediti i biće postignuto između 5 i 6 golova na meču.

1 & 7+              Domaćin će pobediti i biće postignuto 7 i više golova na meču.

2 & 1-2                         Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 2 gola na meču.

2 & 1-3             Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 3 gola na meču.

2 & 1-4             Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 4 gola na meču.

2 & 1-5             Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 5 golova na meču.

2 & 1-6             Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 6 golova na meču.

2 & 2-6             Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 6 golova na meču.

2 & 4-5             Gost će pobediti i biće postignuto između 4 i 5 golova na meču.

2 & 4-6             Gost će pobediti i biće postignuto između 4 i 6 golova na meču.

2 & 5-6             Gost će pobediti i biće postignuto između 5 i 6 golova na meču.

2 & 7+              Gost će pobediti i biće postignuto 7 i više golova na meču.

X & 1-2                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 1 i 2 golova na meču.

X & 1-3                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 1 i 3 golova na meču.

X & 1-4                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 1 i 4 gola na meču.

X & 1-5                       Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 1 i 5 golova na meču.

X & 1-6                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 1 i 6 golova na meču.

X & 2-6                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 2 i 6 golova na meču.

X & 4-5                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 4 i 5 golova na meču.

X & 4-6                        Ishod će biti nerešen i biće postignuto između 4 i 6 golova na meču.

X & 5-6                        Ishod će biti nerešen sa rezultatom 3:3.

X & 7+             Ishod će biti nerešen i biće postignuto 7 i više golova na meču.

 

 

 

45'/90' i Više/Manje

Potrebno je pogoditi ishod prvog poluvremena, kao i da li će ukupan broj postignutih golova u toku meča biti veći ili manji od naznačene vrednosti, birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

1/1 & 0-1          Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču i ukupno će biti postignut jedan ili manje golova na meču.

1/1 & 2+           Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču i ukupno će biti postignuto 2 ili više golova.

2/2 & 0-1          Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i ukupno će biti postignut jedan ili manje golova na meču.

2/2 & 2+           Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

2/X & 2+          Gost će pobediti na poluvremenu, biće nerešen ishod na meču i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

X/1 & 0-1         Ishod prvog poluvremena će biti nerešen, domaćin će pobediti na meču i biće postignuto 1 ili manje golova na meču.

X/1 & 2+          Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Domaćin će pobediti na meču i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

X/2 & 0-1         Ishod će biti nerešen na poluvremenu, gost će pobediti na meču i biće postignuto 1 ili manje golova na meču.

X/2 & 2+          Ishod će biti nerešen na poluvremenu, gost će pobediti na meču i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

X/X & 0-1        Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču i biće postignuto 1 ili manje golova.

X/X & 2+         Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču, i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

1/1 & 0-2          Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.   

1/1 & 3+           Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.   

1/2 & 3+           Domaćin će pobediti na poluvremenu, Gost će pobediti na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

1/X & 0-2         Domaćin će pobediti na poluvremenu, ishod meča će biti nerešen i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

1/X & 3+          Domaćin će pobediti na poluvremenu, biće nerešen ishod na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

2/1 & 3+           Gost će pobediti na poluvremenu, Domaćin će pobediti na meču i biće postignuto 3 ili više    golova na meču.

2/2 & 0-2          Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.  

2/2 & 3+           Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

2/X & 0-2         Gost će pobediti na poluvremenu, ishod meča će biti nerešen i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.

2/X & 3+          Gost će pobediti na poluvremenu, biće nerešen ishod na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

X/1 & 0-2         Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Domaćin će pobediti na meču i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.  

X/1 & 3+          Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Domaćin će pobediti na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

X/2 & 0-2         Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Gost će pobediti na meču i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.  

X/2 & 3+          Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Gost će pobediti na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

X/X & 0-2        Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.   

X/X & 2+         Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču i biće postignuto 2 ili više golova na meču.

1/1 & 0-3          Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču, i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

1/1 & 4+           Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču, i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

1/2 & 0-3          Domaćin će pobediti na poluvremenu, Gost će pobediti na meču i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

1/2 & 4+           Domaćin će pobediti na poluvremenu, Gost će pobediti na meču i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

1/X & 0-3         Domaćin će pobediti na poluvremenu, ishod meča će biti nerešen i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

1/X & 3+          Domaćin će pobediti na poluvremenu, biće nerešen ishod na meču i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

2/2 & 0-3          Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

2/1 & 4+           Gost će pobediti na poluvremenu, Domaćin će pobediti na meču, i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

2/2 & 0-3          Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

2/2 & 4+           Gost će pobediti na poluvremenu i na meču i biće postignuto 4 i više golova na meču.

2/X & 0-3         Gost će pobediti na poluvremenu, a meč će se završiti nerešenim rezultatom 1:1.

2/X & 4+          Gost će pobediti na poluvremenu, biće nerešen ishod na meču i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

X/1 & 0-3         Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Domaćin će pobediti na meču i biće postignuto 3 ili manje golova na meču. 

X/1 & 4+          Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Domaćin će pobediti na meču i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

X/2 & 0-3         Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Gost će pobediti na meču i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.  

X/2 & 4+          Ishod će biti nerešen na poluvremenu, Gost će pobediti na meču i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

X/X & 0-3        Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.   

X/X & 4+         Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

 

1X2 & GG/NG

Potrebno je pogoditi konačan ishod meča kao i da li će oba tima postići bar po jedan gol na utakmici.

 

1 & GG Domaćin će pobediti i oba tima će postići bar po jedan gol na utakmici.

1 & NG Domaćin će pobediti bez primljenog gola.

X & GG           Ishod će biti nerešen i oba tima će postići bar po jedan gol na meču.

X & NG           Meč će se završiti nerešenim rezultatom 0:0.

2 & GG Gost će pobediti i oba tima će postići bar po jedan gol na utakmici.        

2 & NG Gost će pobediti bez primljenog gola.

 

Sigurna pobeda Gosta

Potrebno je pogoditi da li će gostujući tim pobediti na utakmici bez primljenog gola.

 

SP 2     Gost će pobediti bez primljenog gola.

ne SP 2             Gost neće pobediti bez primljenog gola.

 

Sigurna pobeda Domaćina

Potrebno je pogoditi da li će domaći tim pobediti na utakmici bez primljenog gola.

 

SP 1     Domaćin će pobediti bez primljenog gola.

ne SP 1 Domaćin neće pobediti bez primljenog gola.

 

GG/NG & Više/Manje

Potrebno je pogoditi da li će oba tima postići bar po jedan gol na meču ili neće, kao i da li će ukupan broj postignutih golova u toku meča biti veći ili manji od naznačene vrednosti, birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

GG & 3+          Oba tima će postići bar po gol i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

GG & 0-2         Oba tima će postići bar po gol i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.

NG & 3+          Bar jedan tim neće postići gol i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

NG & 0-2         Bar jedan tim neće postići gol i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.

GG & 4+          Oba tima će postići bar po gol i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

GG & 0-3         Oba tima će postići bar po gol i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

NG & 4+          Bar jedan tim neće postići gol i biće postignuto 4 ili više golova na meču.

NG & 0-3         Bar jedan tim neće postići gol i biće postignuto 3 ili manje golova na meču.

 

Miks šansa

Potrebno je pogoditi ishod meča postavljajući opkladu koja je kombinacija dve povezane igre. Da bi opklada bila dobitna dovoljno je da bar jedna od povezanih igara bude dobitna. U slučaju da obe povezane igre budu dobitne, nije predviđeno udvostručenje dobitka.

 

1 v NG Domaćin će pobediti ili bar jedan tim neće postići gol na meču.

1 v GG Domaćin će pobediti ili će oba tima postići bar po gol na meču.

2 v NG Gost će pobediti ili bar jedan tim neće postići gol na meču.

2 v GG Gost će pobediti ili će oba tima postići bar po gol na meču.

X v NG Ishod će biti nerešen na meču ili bar jedan tim neće postići gol na meču.

X v GG Ishod će biti nerešen na meču ili će oba tima postići bar po gol na meču.

 

Miks šansa - Više/Manje

Potrebno je pogoditi ishod meča postavljajući opkladu koja je kombinacija dve povezane igre – konačan ishod i više/manje. Da bi opklada bila dobitna dovoljno je da bar jedna od povezanih igara bude dobitna. U slučaju da obe povezane igre budu dobitne, nije predviđeno udvostručenje dobitka.

 

1 v 2+   Domaćin će pobediti na meču ili će biti postignuto 2 ili više golova na meču.

X v 2+  Ishod će biti nerešen na meču ili će biti postignuto 2 ili više golova na meču.

2 v 2+   Gost će pobediti ili će biti postignuto 2 ili više golova na meču.

1 v 0-1  Domaćin će pobediti ili će biti postignut najviše 1 gol na meču.

X v 0-1 Ishod će biti nerešen na meču ili će biti postignut najviše 1 gol na meču.

2 v 0-1  Gost će pobediti ili će biti postignut najviše 1 gol na meču.

1 v 3+   Domaćin će pobediti ili će biti postignuto 3 ili više golova na meču.

X v 3+  Ishod će biti nerešen na meču ili će biti postignuto 3 ili više golova na meču.

2 v 3+   Gost će pobediti ili će biti postignuto 3 ili više golova na meču.

1 v 0-2  Domaćin će pobediti ili će biti postignuto 2 ili manje golova na meču.

X v 0-2 Ishod će biti nerešen na meču ili će biti postignuto 2 ili manje golova na meču.

2 v 0-2  Gost će pobediti ili će biti postignuto 2 ili manje golova na meču.

1 v 4+   Domaćin će pobediti ili će biti postignuto 4 ili više golova na meču.

X v 4+  Ishod će biti nerešen na meču ili će biti postignuto 4 ili više golova na meču.

2 v 4+   Gost će pobediti ili će biti postignuto 4 ili više golova na meču.

1 v 0-3  Domaćin će pobediti ili će biti postignuto 3 ili manje golova na meču.

X v 0-3 Ishod će biti nerešen na meču ili će biti postignuto 3 ili manje golova na meču.

2 v 0-3  Gost će pobediti ili će biti postignuto 3 ili manje golova na meču.

 

Miks šansa GG/NG ili Više/Manje

Potrebno je pogoditi ishod meča postavljajući opkladu koja je kombinacija dve povezane igre – oba tima daju gol i više/manje. Da bi opklada bila dobitna dovoljno je da bar jedna od povezanih igara bude dobitna. U slučaju da obe povezane igre budu dobitne, nije predviđeno udvostručenje dobitka.

 

GG v 3+           Oba tima će postići bar po gol ili će biti postignuto 3 ili više golova na meču.

GG v 0-2          Oba tima će postići bar po gol ili će biti postignuto 2 ili manje golova na meču.

NG v 3+           Bar jedan tim neće postići gol ili će biti postignuto 3 ili više golova na meču.

NG v 0-2          Bar jedan tim neće postići gol ili će biti postignuto 2 ili manje golova na meču.

GG v 4+           Oba tima će postići bar po gol ili će biti postignuto 4 ili više golova na meču.

GG v 0-3          Oba tima će postići bar po gol ili će biti postignuto 3 ili manje golova na meču.

NG v 4+           Bar jedan tim neće postići gol ili će biti postignuto 4 ili više golova na meču.

NG v 0-3          Bar jedan tim neće postići gol ili će biti postignuto 3 ili manje golova na meču.

GG v 5+           Oba tima će postići bar po gol ili će biti postignuto 5 ili više golova na meču.

GG v 0-4          Oba tima će postići bar po gol ili će biti postignuto 4 ili manje golova na meču.

NG v 5+           Bar jedan tim neće postići gol ili će biti postignuto 5 ili više golova na meču.

NG v 0-4          Bar jedan tim neće postići gol ili će biti postignuto 4 ili manje golova na meču.

PP - 1X2 & GG/NG

 

PP – Konačan ishod i GG/NG

Potrebno je predvideti konačan ishod prvog poluvremena kao i da li će oba tima postići bar po jedan gol.

 

I 1 & GG          Prvo poluvreme: Domaćin će pobediti i oba tima će postići bar po gol.

I 1 & NG          Prvo poluvreme: Domaćin će pobediti bez primljenog gola.

I X & GG         Prvo poluvreme: ishod će biti nerešen i oba tima će postići bar po gol.

I X NG             Prvo poluvreme ishod će biti nerešen i bar jedan tim neće postići gol.

I 2 & GG          Prvo poluvreme: Gost će pobediti i oba tima će postići bar po gol.

I 2 & NG          Prvo poluvreme: Gost će pobediti bez primljenog gola.

 

PP - Dupla šansa & GG/NG

Potrebno je predvideti ishod prvog poluvremena kao i da li će oba tima postići bar po jedan gol ili neće.

 

I 1X & GG       Prvo poluvreme: Domaćin će pobediti ili će rezultat biti nerešen, i oba tima će postići bar po gol.

I 1X & NG       Prvo poluvreme: Domaćin će pobediti ili će rezultat biti nerešen, i bar jedan tim neće postići gol.

I X2 & GG       Prvo poluvreme: Gost će pobediti ili će rezultat biti nerešen i oba tima će postići bar po gol.

I X2 & NG       Prvo poluvreme: Gost  će pobediti ili će rezultat biti nerešen, i bar jedan tim neće postići gol.

I 12 & GG        Prvo poluvreme: Domaćin ili Gost će pobediti i oba tima će postići bar po gol.

I 12 & NG        Prvo poluvreme: Domaćin ili Gost će pobediti i bar jedan tim neće postići gol.

 

DP - 1X2 & GG/NG

Potrebno je predvideti konačan ishod drugog poluvremena kao i da li će oba tima postići bar po jedan gol na utakmici.

 

II 1 & GG         Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti i oba tima će postići bar po gol.

II 1 & NG         Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti i bar jedan tim neće postići gol.

II X & GG        Drugo poluvreme: ishod će biti nerešen i oba tima će postići bar po gol.

II X & NG        Drugo poluvreme: ishod će biti nerešen i bar jedan tim neće postići gol.

II 2 & GG         Drugo poluvreme: Gost će pobediti i oba tima će postići bar po gol.

II 2 & NG         Drugo poluvreme: Gost će pobediti i bar jedan tim neće postići gol.

 

 

 

 

 

 

DP - Dupla šansa & GG/NG

Potrebno je predvideti ishod drugog poluvremena kao i da li će oba tima postići bar po jedan gol ili neće.

 

II 1X & GG      Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti ili će rezultat biti nerešen i oba tima će postići bar po gol.

II 1X & NG      Drugo poluvreme: Domaćin će pobediti ili će rezultat biti nerešen i bar jedan tim neće postići gol.

II X2 & GG      Drugo poluvreme: ishod će biti nerešen ili će pobediti Gost i oba tima će postići bar po gol.

II X2 & NG      Drugo poluvreme: ishod će biti nerešen ili će pobediti Gost i bar jedan tim neće postići gol.

II 12 & GG       Drugo poluvreme: Domaćin ili Gost će pobediti i oba tima će postići bar po gol.

II 12 & NG       Drugo poluvreme: Domaćin ili Gost će pobediti i bar jedan tim neće postići gol.

 

GG/NG PP&DP

Potrebno je pogoditi da li će oba tima postići bar po jedan gol u prvom i u drugom poluvremenu ili neće.

 

GG/GG             U prvom i u drugom poluvremenu će oba tima postići bar po gol.

GG/NG             U prvom poluvremenu će oba tima postići bar po gol a u drugom poluvremenu bar jedan tim neće postići gol.

NG/GG             Bar jedan tim neće postići gol u prvom poluvremenu a u drugom poluvremenu će oba tima postići bar po gol.

NG/NG             Bar jedan tim neće postići gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim neće postići gol u drugom poluvremenu.

 

 

PP - 1X2 & Više/Manje

Potrebno je predvideti konačan ishod prvog poluvremena (pobedu domaćeg tima, pobedu gostujućeg tima ili nerešeno) kao i da li će broj golova postignutih u toku prvog poluvremena biti manji ili veći od ponuđene vrednosti.

 

I 1 & I 2+         Prvo poluvreme: Domaćin će pobediti i biće postignuto 2 ili više golova.

I 1 & I 0-1        Prvo poluvreme: Domaćin će pobediti i biće postignuto 1 ili manje golova.

I X & 2+           Prvo poluvreme: Biće nerešen ishod i biće postignuto 2 ili više golova.

I X & I 0-1        Prvo poluvreme: Biće nerešen ishod i biće postignuto 1 ili manje golova.

I 2 & I 2+         Prvo poluvreme: Gost će pobediti i biće postignuto 2 ili više golova.

I 2 & I 0-1        Prvo poluvreme: Gost će pobediti rezultatom 1:0.

 

 

3 Kombo

Potrebno je pogoditi ishod meča kladeći se na tri povezana tipa opklade.

 

1 & GG & 2+    Domaćin će pobediti, oba tima će postići bar po jedan gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

1 & NG & 2+    Domaćin će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

1&NG& 0-1     Domaćin će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 1 ili manje.

X & GG & 2+   Ishod meča će biti nerešen, oba tima će postići bar po gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

X & NG & 0-1  Ishod meča će biti nerešen, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 1 ili manje.

2 & GG & 2+    Gost će pobediti, oba tima će postići bar po jedan gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

2 & NG & 2+    Gost će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

2 & NG & 0-1   Gost će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 1 ili manje.

1 & GG & 3+    Domaćin će pobediti, oba tima će postići bar po jedan gol i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili više.

1 & NG & 3+    Domaćin će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili više.

1 & NG & 0-2   Domaćin će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i biće postignuto 2 ili manje golova na meču.

X & GG / 3+     Biće nerešen ishod, oba tima će postići gol i biće postignuto 3 ili više golova na meču.

X & GG & 0-2  Ishod meča će biti nerešen, oba tima će postići bar po jedan gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili manje.

X & NG & 0-2  Ishod meča će biti nerešen, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili manje.

2 & GG & 3+    Gost će pobediti, oba tima će postići bar po jedan gol I ukupan broj golova na meču će biti 3 ili više.

2 & NG & 3+    Gost će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili više.

2 & NG & 0-2   Gost će pobediti, bar jedan tim neće postići gol i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili manje.

 

 

Dupla šansa PP/DP

 

Potrebno je pogoditi rezultat na kraju prvog poluvremena i na kraju meča u istoj opkladi, birajući jednu od ponuđenih opcija. Moguće je odabrati opcije sa 2 moguća ishoda u prvom, u drugom, ili u oba poluvremena.

 

1X/1X Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod na poluvremenu i Domaćin će pobediti na kraju meča ili će biti nerešen ishod.

1X/12   Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod na poluvremenu i Domaćin ili Gost će pobediti na kraju meča.

1X/X2  Domaćin će pobediti ili će biti ishod nerešen u prvom poluvremenu i Gost će pobediti na kraju meča ili će biti nerešen ishod.

12/1X   Domaćin ili Gost će pobediti u prvom poluvremenu i Domaćin će pobediti na kraju meča ili će biti nerešen ishod.

12/X2   Domaćin ili Gost će pobediti u prvom poluvremenu i Gost će pobediti na kraju meča ili će biti nerešen ishod.

X2/1X  Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod na poluvremenu i Domaćin će pobediti na kraju meča ili će biti nerešen ishod.

12/12    ili Gost će pobediti na kraju meča.

X2/12   Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod na poluvremenu i Domaćin ili Gost  će pobediti na kraju meča.

X2/X2  Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod na poluvremenu i Gost će pobediti na kraju meča ili će biti nerešen ishod.

 

Dupla šansa & Više/Manje

Potrebno je pogoditi kombinaciju dva moguća ishoda meča birajući jednu od 3 ponuđene opcije: domaći tim pobeđuje ili nerešen ishod | gostujući tim pobeđuje ili nerešen ishod | pobeđuje domaći ili gostujući tim i pogoditi da li će ukupan broj golova postignutih na meču biti veći ili manji od ponuđene vrednosti.

 

12&2+ Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

12&0-1 Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 1 ili manje.

1X&2+ Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

1X&0-1            Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti najviše 1.

X2&2+ Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili više.

X2&0-1            Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti najviše 1.

12&3+  Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili više.

12&0-2 Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili manje.

1X&3+ Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili više.

1X&0-2            Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili manje.

X2&3+ Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili više.

X2&0-2            Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 2 ili manje.

12&4+  Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 4 ili više.

12&0-3 Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili manje.

1X&4+ Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 4 ili više.

1X&0-3            Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili manje.

X2&4+ Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 4 ili više.

X2&0-3            Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 3 ili manje.

12&5+  Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 5 ili više.

12&0-4 Domaćin ili Gost će pobediti i ukupan broj golova na meču će biti 4 ili manje.

1X&5+ Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 5 ili više.

1X&4+ Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 4 ili više.

X2&5+ Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 5 ili više.

X2&0-4            Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i ukupan broj golova na meču će biti 4 ili manje.

 

Dupla šansa i multigol

Potrebno je pogoditi konačan ishod meča i ukupan broj golova koji će biti postignuti na meču birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

1X & 2-3          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 3 gola na meču.

1X & 2-4          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 4 gola na meču.

1X & 2-5          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 5 golova na meču.

1X & 3-4          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 3 i 4 gola na meču.

1X & 3-5          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 3 i 5 golova na meču.

1X & 3-6          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 3 i 6 golova na meču.

12 & 2-3           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 3 gola na meču.

12 & 2-4           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 4 gola na meču.

12 & 2-5           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 5 golova na meču.

12 & 3-4           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 3 i 4 gola na meču.

12 & 3-5           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 3 i 5 golova na meču.

12 & 3-6           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 3 i 6 golova na meču.

X2 & 2-3          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 3 gola na meču.

X2 & 2-4          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 4 gola na meču.

X2 & 2-5          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 5 golova na meču.

X2 & 3-4          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 3 i 4 gola na meču.

X2 & 3-5          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 3 i 5 golova na meču.

X2 & 3-6          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 3 i 6 golova na meču.

12 & 1-2           Domaćin ili Gostće pobediti i biće postignuto između 1 i 2 gola na meču.

12 & 1-3           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 3 gola na meču.

12 & 1-4           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 4 gola na meču.

12 & 1-5           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 5 golova na meču.

12 & 1-6           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 1 i 6 golova na meču.

12 & 2-6           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 2 i 6 golova na meču.

12 & 4-5           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 4 i 5 golova na meču.

12 & 4-6           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 4 i 6 golova na meču.

12 & 5-6           Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 5 i 6 golova na meču.

12 & 7+                        Domaćin ili Gost će pobediti i biće postignuto između 7 i više golova na meču.

1X & 1-2          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 2 gola na meču.

1X & 1-3          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 3 gola na meču.

1X & 1-4          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 4 gola na meču.

1X & 1-5          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 5 golova na meču.

1X & 1-6          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 6 golova na meču.

1X & 2-6          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 6 golova na meču.

1X & 4-5          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 4 i 5 golova na meču.

1X & 4-6          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 4 i 6 golova na meču.

1X & 5-6          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 5 i 6 golova na meču.

1X & 7+                       Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto 7 ili više golova na meču.

X2 & 1-2          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 2 gola na meču.

X2 & 1-3          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 3 gola na meču.

X2 & 1-4          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 4 gola na meču.

X2 & 1-5          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 5 golova na meču.

X2 & 1-6          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 1 i 6 golova na meču.

X2 & 2-6          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 2 i 6 golova na meču.

X2 & 4-5          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 4 i 5 golova na meču.

X2 & 4-6          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 4 i 6 golova na meču.

X2 & 5-6          Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto između 5 i 6 golova na meču.

X2 & 7+                       Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod i biće postignuto 7 ili više golova na meču.

 

Dupla šansa i GG/NG

 

Potrebno je pogoditi konačan ishod meča kao i da li će oba tima postići gol ili ne, birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

12 & GG          Domaćin ili Gost će pobediti i oba tima će postići bar po gol na meču.

12 & NG          Domaćin ili Gost će pobediti i bar jedan tim neće postići gol na meču.

1X & GG          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i oba tima će postići bar 1 gol na meču.

1X & NG          Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod i bar jedan tim neće postići gol na meču.

X2 & GG          Ishod će biti nerešen na meču ili će pobediti Gost i oba tima će postići bar po gol.

X2 & NG          Ishod će biti nerešen na meču ili će pobediti Gost i bar jedan tim neće postići gol na meču.

 

1X2 Korneri - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi koji tim će izvesti više kornera na meču (uključujući i produžetke).

 

1          Domaćin će izvesti više kornera na meču (uključujući i produžetke).

X         Oba tima će izvesti jednak broj kornera na meču (uključujući i produžetke).

2          Gost  će izvesti više kornera na meču (uključujući i produžetke).

 

1X2 Korneri PP

Potrebno je pogoditi koji tim će izvesti više kornera u toku prvog poluvremena.

 

1          Domaćin će izvesti više kornera u prvom poluvremenu.

X         Oba tima će izvesti jednak broj kornera u prvom poluvremenu.

2          Gost  će izvesti više kornera u prvom poluvremenu.

 

 

1X2 Korneri DP uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi koji tim će izvesti više kornera u toku drugog poluvremena (uključujući produžetke).

 

1          Domaćin će izvesti više kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

X         Oba tima će izvesti jednak broj kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

2          Gost će izvesti više kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

 

Korneri - Više/Manje PP

Potrebno je pogoditi da li će broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

I+         Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti veći od ponuđene granice.

I-          Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti manji od ponuđene granice.

 

Korneri - Više/Manje DP uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

II+        Ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu će biti veći od ponuđene granice.

II-        Ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu će biti manji od ponuđene granice.

 

Korneri - Više/Manje - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj izvedenih kornera na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

+          Ukupan broj izvedenih kornera na meču (uključujući i produžetke) će biti veći od ponuđene granice.

-           Ukupan broj izvedenih kornera na meču (uključujući i produžetke) će biti manji od ponuđene granice.

 

Korneri Više/Manje Domaćin - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj kornera na meču izvedenih od strane domaćeg tima biti veći ili manji od naznačene vrednosti, uključujući i produžetke.

 

D+       Ukupan broj kornera na meču koje je izveo Domaćin (uključujući i produžetke) će biti veći od ponuđene granice.

D-        Ukupan broj kornera na meču koje je izveo Domaćin (uključujući i produžetke) će biti manji od ponuđene granice.

 

Korneri Više/Manje Gost - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj kornera na meču izvedenih od strane gostujućeg tima biti veći ili manji od naznačene vrednosti, uključujući i produžetke.

 

G+       Ukupan broj kornera na meču koje je izveo Gost (uključujući i produžetke) će biti veći od ponuđene granice.

G-        Ukupan broj kornera na meču koje je izveo Gost (uključujući i produžetke) će biti manji od ponuđene granice.

 

Prvi korner

Potrebno je pogoditi koji tim će izvesti prvi korner na meču.

 

1          Prvi korner na meču će izvesti Domaćin.

2          Prvi korner na meču će izvesti Gost.

0          Neće biti izvedenih kornera na meču.

 

Korner u prvih 10 minuta

Potrebno je pogoditi da li će korner biti izveden u toku prvih 10 minuta meča.

 

Da        Korner će biti izveden u prvih 10 minuta meča.

Ne        Korner neće biti izveden u prvih 10 minuta meča.

 

Korneri 45'/90' uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi koji tim će izvesti više kornera u prvom i u drugom poluvremenu.

 

1/1       Domaćin će izvesti više kornera u prvom i u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

1/2       Domaćin će izvesti više kornera u prvom poluvremenu i Gost će izvesti više kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

1/X       Domaćin će izvesti više kornera u prvom poluvremenu i oba tima će izvesti jednak broj kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

2/1       Gost će izvesti više kornera u prvom poluvremenu i Domaćin će izvesti više kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

2/2       Gost će izvesti više kornera u prvom i u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

2/X       Gost će izvesti više kornera u prvom poluvremenu i oba tima će izvesti jednak broj kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

X/1       Oba tima će izvesti jednak broj kornera u prvom poluvremenu i Gost će izvesti više kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

X/2       Oba tima će izvesti jednak broj kornera u prvom poluvremenu i Domaćin će izvesti više kornera u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

X/X      Oba tima će izvesti jednak broj kornera u prvom i u drugom poluvremenu (uključujući i produžetke).

 

Combo Korner Više/Manje PP/DP uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi broj izvedenih kornera u prvom i drugom poluvremenu (uključujući produžetke), birajući jednu od ponuđenih opcija.

 

3- & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

3- & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

3- & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

3- & 3+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili više.

3- & 4+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

3- & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

3- & 6+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

3- & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

3- & 7+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

3- & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

3- & 8+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

3- & 9+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 3 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

4- & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

4- & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

4- & 4+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

4- & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

4- & 5+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

4- & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

4- & 6+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

4- & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

4- & 7+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

4- & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

4- & 8+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

4- & 9+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

4+ & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

4+ & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 iili manje.

4+ & 4+Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

4+ & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

4+ & 5+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u d         rugom   poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 iili više.

4+ & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

4+ & 6+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

4+ & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u d    rugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

4+ & 7+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

4+ & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

4+ & 8+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

4+ & 9+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 4 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

5- & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

5- & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

5- & 4+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

5- & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

5- & 5+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 iil manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 i više.

5- & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

5- & 6+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

5- & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

5- & 7+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

5- & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

5- & 8+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

5- & 9+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

5+ & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

5+ & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

5+ & 4+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

5+ & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

5+ & 5+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

5+ & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

5+ & 6+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

5+ & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

5+ & 7+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

5+ & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

5+ & 8+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

5+ & 9+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 5 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

6- & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

6- & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

6- & 4+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

6- & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

6- & 5+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

6- & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

6- & 6+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

6- & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

6- & 7+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

6- & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

6- & 8+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

6- & 9+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

6+ & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

6+ & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

6+ & 4+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

6+ & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

6+ & 5+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

6+ & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

6+ & 6+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više ili ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

6+ & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

6+ & 7+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenihkornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

6+ & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

6+ & 8+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

6+ & 9+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 6 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

7- & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

7- & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

7- & 4+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

7- & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

7- & 5+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

7- & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

7- & 6+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

7- & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

7- & 7+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje Ii ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

7- & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

7- & 8+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

7- & 9+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

7+ & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

7+ & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

7+ & 4+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

7+ & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

7+ & 5+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

7+ & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

7+ & 6+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

7+ & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje

7+ & 7+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

7+ & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

7+ & 8+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

7+ & 9+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 7 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

8- & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

8- & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

8- & 4+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

8- & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

8- & 5+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

8- & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

8- & 6+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

8- & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

8- & 7+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje I ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

8- & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

8- & 8+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

8- & 9+ Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili manje i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

8+ & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

8+ & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

8+ & 4+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

8+ & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

8+ & 5+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

8+ & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

8+ & 6+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

8+ & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

8+ & 7+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

8+ & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

8+ & 8+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

8+ & 9+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 8 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

9+ & 3- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 3 ili manje.

9+ & 4- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili manje.

9+ & 4+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 4 ili više.

9+ & 5- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili manje.

9+ & 5+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 5 ili više.

9+ & 6- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili manje.

9+ & 6+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više I ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 6 ili više.

9+ & 7- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili manje.

9+ & 7+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 7 ili više.

9+ & 8- Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili manje.

9+ & 8+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 8 ili više.

9+ & 9+            Ukupan broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu će biti 9 ili više i ukupan broj izvedenih kornera u drugom poluvremenu (uključujući produžetke) će biti 9 ili više.

Poluvreme sa više kornera

Potrebno je pogoditi u kom poluvremenu će biti izveden veći broj kornera.

 

1          Ukupan broj izvedenih kornera će biti veći u prvom poluvremenu.

X         Ukupan broj izvedenih kornera će biti jednak u prvom i drugom poluvremenu.

2          Ukupan broj izvedenih kornera će biti veći u drugom poluvremenu .

 

Tačan broj kornera

Potrebno je pogoditi tačan broj kornera koji će biti izveden na meču.

 

0-6       Ukupan broj izvedenih kornera će biti između 0 i 6.

7          Ukupan broj izvedenih kornera će biti 7.

8          Ukupan broj izvedenih kornera će biti 8.

9          Ukupan broj izvedenih kornera će biti 9.

10        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 10.

11        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 11.

12        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 12.

13        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 13.

14        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 14.

15        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 15.

16        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 16.

17        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 17.

18        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 18.

19        Ukupan broj izvedenih kornera će biti 19.

20+      Ukupan broj izvedenih kornera će biti 20 ili više.

 

 

Ukupno kartona PP

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dodeljenih kartona u prvom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

I+         Ukupan broj dodeljenih kartona u prvom poluvremenu će biti veći od ponuđene granice.

I-          Ukupan broj dodeljenih kartona u prvom poluvremenu će biti manji od ponuđene granice.

 

Ukupno kartona DP uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dodeljenih kartona u drugom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

II+        Ukupan broj dodeljenih kartona u drugom poluvremenu će biti veći od ponuđene granice.

II-        Ukupan broj dodeljenih kartona u drugom poluvremenu će biti manji od ponuđene granice.

 

 

Ukupan broj kartona - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dodeljenih kartona na meču (uključujući I produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

+          Ukupan broj dodeljenih kartona na meču (uključujući i produžetke) će biti veći od ponuđene granice.

-           Ukupan broj dodeljenih kartona na meču (uključujući i produžetke) će biti manji od ponuđene granice.

 

Kartoni Više/Manje Domaćin - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dodeljenih kartona domaćoj ekipi na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

D+       Ukupan broj dodeljenih kartona na meču (uključujući i produžetke) ekipi Domaćin će biti veći od ponuđene granice.

D-        Ukupan broj dodeljenih kartona na meču (uključujući i produžetke) ekipi Domaćin će biti manji od ponuđene granice.

 

Kartoni Više/Manje Gost - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dodeljenih kartona gostujućoj ekipi na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

G+       Ukupan broj dodeljenih kartona na meču (uključujući i produžetke) ekipi Gost će biti veći od ponuđene granice.

G-        Ukupan broj dodeljenih kartona na meču (uključujući i produžetke) ekipi Gost će biti manji od ponuđene granice.

 

Crveni kartoni - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će crveni karton biti dodeljen na meču (računajući i produžetke).

 

Da        Biće dodeljenih crvenih kartona na meču (uključujući i produžetke).

Ne        Neće biti dodeljenih crvenih kartona na meču (uključujući i produžetke).

 

Prvi karton

Potrebno je pogoditi kom timu će biti dodeljen prvi karton na meču.

 

1          Prvi karton će biti dodeljen domaćem timu.

2          Prvi karton će biti dodeljen gostujućem timu.

x          Neće biti dodeljenih kartona na meču.

 

Prvi karton PP

Potrebno je pogoditi kom timu će biti dodeljen prvi karton u prvom poluvremenu meča.

 

I 1        Prvi karton u prvom poluvremenu će biti dodeljen domaćem timu.

I 2        Prvi karton u prvom poluvremenu će biti dodeljen gostujućem timu .

ne I      Prvi karton neće biti dodeljen u prvom poluvremenu.

 

1X2 kartoni PP

Potrebno je pogoditi koji tim će imati više dodeljenih kartona u prvom poluvremenu.

 

1          Domaćin će imati više dodeljenih kartona u prvom poluvremenu.

X         Broj kartona u prvom poluvremenu će biti jednak i za domaću ekipu i za gostujuću ekipu.

2          Gost će imati više dodeljenih kartona u prvom poluvremenu.

 

 

1X2 kartoni DP

Potrebno je pogoditi koji tim će imati više dodeljenih kartona u drugom poluvremenu.

 

1          Domaćin će imati više dodeljenih kartona u drugom poluvremenu.

X         Broj kartona u drugom poluvremenu će biti jednak i za domaću ekipu i za gostujuću ekipu.

2          Gost će imati više dodeljenih kartona u drugom poluvremenu.

 

1X2 kartoni

Potrebno je pogoditi koji tim će imati više dodeljenih kartona na meču.

 

1          Domaćin će imati više dodeljenih kartona.

X         Broj dodeljenih kartona će biti jednak za ekipu Domaćin i Gost .

2          Gost  će imati više dodeljenih kartona nego Domaćin.

 

Poluvreme sa više kartona

Potrebno je pogoditi u kom poluvremenu će biti dodeljen veći broj kartona.

 

I>II      Broj dodeljenih kartona će biti veći u prvom poluvremenu.

I=II      Broj dodeljenih kartona će biti jednak u prvom i drugom poluvremenu.

II>I      Broj dodeljenih kartona će biti veći u drugom poluvremenu.

 

Tačan broj kartona

Potrebno je pogoditi tačan broj dodeljenih kartona na meču.

 

0-3       Ukupan broj dodeljenih kartona će biti između 0 i 3.

4          Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 4.

5          Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 5.

6          Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 6.

7          Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 7.

8          Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 8.

9          Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 9.

10        Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 10.

11        Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 11.

12+      Ukupan broj dodeljenih kartona će biti 12 illi više.

 

 

Šutevi u okvir gola Više/Manje PP

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj šuteva u okvir gola na poluvremenu biti manji ili veći od ponuđene granice.

 

I+         Ukupan broj šuteva u okviru gola na poluvremenu će biti veći od ponuđene granice.

I-          Ukupan broj šuteva u okviru gola na poluvremenu će biti manji od ponuđene granice.

 

Šutevi u okvir gola Više/Manje - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj šuteva u okvir gola na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

+          Ukupan broj šuteva u okviru gola na meču (uključujući i produžetke) će biti veći od ponuđene granice.

-           Ukupan broj šuteva u okviru gola na meču (uključujući i produžetke) će biti manji od ponuđene granice.

 

Šutevi u okvir gola - Više/Manje Domaćin - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj šuteva u okvir gola na meču (uključujući i produžetke) domaće ekipe biti veći ili manji od naznačene granice.

 

D+       Ukupan broj šuteva u okviru gola na meču (uključujući i produžetke) ekipe Domaćin će biti veći od ponuđene granice.

D-        Ukupan broj šuteva u okviru gola na meču (uključujući i produžetke) ekipe Domaćin će biti manji od ponuđene granice.

 

Šutevi u okvir gola - Više/Manje Gost - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj šuteva u okvir gola na meču (uključujući i produžetke) gostujuće ekipe biti veći ili manji od naznačene granice.

 

G+       Ukupan broj šuteva u okviru gola na meču (uključujući i produžetke) ekipe Gost  će biti veći od ponuđene granice.

G-        Ukupan broj šuteva u okviru gola na meču (uključujući i produžetke) ekipe Gost  će biti manji od ponuđene granice.

 

Faulovi Više/Manje PP

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dosuđenih faulova u prvom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

I+         Ukupan broj dosuđenih faulova u prvom poluvremenu će biti veći od ponuđene granice.

I-          Ukupan broj dosuđenih faulova u prvom poluvremenu će biti manji od ponuđene granice.

 

Faulovi Više/Manje - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dosuđenih faulova na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

+          Ukupan broj dosuđenih faulova na meču (uključujući i produžetke) će biti veći od ponuđene granice.

-           Ukupan broj dosuđenih faulova na meču (uključujući i produžetke) će biti manji od ponuđene granice.

 

 

Faulovi Više/Manje Domaćin - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dosuđenih faulova za domaći tim na meču (uključujući I produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

D+       Ukupan broj dosuđenih faulova na meču (uključujući i produžetke) ekipi Domaćin će biti veći od ponuđene granice.

D-        Ukupan broj dosuđenih faulova na meču (uključujući i produžetke) ekipi Domaćin će biti manji od ponuđene g           ranice.

 

 

Faulovi Više/Manje Gost - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj dosuđenih faulova za gostujući tim na meču (uključujući I produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

G+       Ukupan broj dosuđenih faulova na meču (uključujući i produžetke) ekipi Gost  će biti veći od ponuđene granice.

G-        Ukupan broj dosuđenih faulova na meču (uključujući i produžetke) ekipi Gost  će biti manji od ponuđene granice.

 

Ofsajdi Više/Manje PP

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj ofsajda u prvom poluvremenu biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

I+         Ukupan broj ofsajda na prvom poluvremenu će biti veći od ponuđene granice.

I-          Ukupan broj ofsajda na prvom poluvremenu će biti manji od ponuđene granice.

 

Ofsajdi Više/Manje - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj ofsajda na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

+          Ukupan broj ofsajda na meču (uključujući i produžetke) će biti veći od ponuđene granice.

-           Ukupan broj ofsajda na meču (uključujući i produžetke) će biti manji od ponuđene granice.

 

Ofsajdi Više/Manje Domaćin - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj ofsajda domaće ekipe na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

D+       Ukupan broj ofsajda na meču (uključujući i produžetke) ekipe Domaćin će biti veći od ponuđene granice.

D-        Ukupan broj ofsajda na meču (uključujući i produžetke) ekipe Domaćin će biti manji od ponuđene granice.

 

Ofsajdi Više/Manje Gost - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj ofsajda gostujuće ekipe na meču (uključujući i produžetke) biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

G+       Ukupan broj ofsajda na meču (uključujući i produžetke) ekipe Gost  će biti veći od ponuđene granice.

G-        Ukupan broj ofsajda na meču (uključujući i produžetke) ekipe Gost  će biti manji od ponuđene granice.

 

Posed lopte

Potrebno je pogoditi koji tim će imati veći posed lopte na meču (uključujući i produžetke).

 

1          Domaćin će imati veći posed lopte na meču (uključujući i produžetke).

X         Posed lopte će biti jednak kod oba tima na meču (uključujući i produžetke).

2          Gost  će imati veći posed lopte na meču (uključujući i produžetke).

 

Posed lopte Domaćina Više/Manje - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će domaći tim imati posed lopte na meču (uključujući i produžetke) veći ili manji od naznačene vrednosti.

 

D+       Domaćin će imati veći posed lopte na meču (uključujući i produžetke) od ponuđene granice.

D-        Domaćin će imati manji posed lopte na meču (uključujući i produžetke) od ponuđene granice.

 

Penal - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će biti izveden bar jedan penal na meču (uključujući i produžetke).

 

Da        Biće izveden bar jedan penal na meču (uključujući i produžetke).

Ne        Neće biti realizovan penal na meču (uključujući i produžetke).

 

Penal Domaćina Pogodak/Promašaj - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će igrač domaćeg tima pogoditi ili promašiti penal na meču (uključujući produžetke).

 

D-        Domaćin će promašiti penal na meču (uključujući i produžetke).

D+       Domaćin će realizovati penal na meču (uključujući i produžetke).

D 0       Neće biti penala za ekipu Domaćin na meču (uključujući i produžetke).2

 

Penal Gosta Pogodak/Promašaj - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će igrač gostujućeg tima pogoditi ili promašiti penal na meču (uključujući produžetke).

 

G-        Gost će promašiti penal na meču (uključujući i produžetke).

G+       Gost će realizovati penal na meču (uključujući i produžetke).

G 0       Neće biti penala za ekipu Gost  na meču (uključujući i produžetke).

 

Penal Pogodak/Promašaj - regularan tok uključujući i produžetke

Potrebno je pogoditi da li će na meču (uključujući produžetke) biti postignut gol iz penala.

 

+          Biće postignut gol sa penala na meču (uključujući i produžetke).

-           Biće promašen penal na meču (uključujući i produžetke).

0          Neće biti penala na meču (uključujući i produžetke).

 

Ide dalje - regularni tok

Potrebno je pogoditi koji tim će se kvalifikovati u sledeću fazu takmičenja u regularnom toku meča (ne računajući produžetke).

 

1          Domaćin će se kvalifikovati u sledeću fazu u regularnom toku (ne računajući produžetke).

2          Gost će se kvalifikovati u sledeću fazu u regularnom toku (ne računajući produžetke).

 

Ide dalje posle produžetaka

Potrebno je pogoditi koji tim će se kvalifikovati u sledeću fazu takmičenja nakon produžetaka.

 

1          Domaćin će se kvalifikovati u sledeću fazu nakon produžetaka.

2          Gost  će se kvalifikovati u sledeću fazu nakon produžetaka.

X         Meč neće biti odlučen produžecima.

 

Ide dalje posle penala

Potrebno je pogoditi koji tim će se nakon penala kvalifikovati u sledeću fazu takmičenja.

 

1          Domaćin će se nakon penala kvalifikovati u sledeću fazu.

2          Gost  će se nakon penala kvalifikovati u sledeću fazu.

X         Meč neće biti odlučen penal serijama.

 

Produžeci - Više/Manje

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova postignutih tokom produžetaka biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

+          Ukupan broj golova tokom produžetaka će biti iznad ponuđene granice.

-           Ukupan broj golova tokom produžetaka će biti ispod ponuđene granice.

 

1X2 Produžeci

Potrebno je pogoditi koji tim će biti pobednik u produžetku meča.

 

1          Domaćin će pobediti u produžetku meča.

X         Ishod produžetka će biti nerešen.

2          Gost će pobediti u produžetku meča.

 

Prolaz na Penale

Potrebno je pogoditi da li će meč biti odlučen penal serijama.

 

Da        Meč će biti odlučen penal serijama.

Ne        Meč neće biti odlučen penal serijama.

 

Prvi strelac

Potrebno je pogoditi igrača koji će postići prvi gol na meču.

 

Da        Odabrani igrač će postići prvi gol na meču.

 

Strelac na utakmici

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol na meču ili ne.

 

Da        Odabrani igrač će postići gol na meču.

Ne        Odabrani igrač neće postići gol na meču.

 

Poslednji strelac

Potrebno je pogoditi igrača koji će postići poslednji gol na meču.

 

Da        Odabrani igrač će postići poslednji gol na meču.

 

 

Strelac 0-15 min

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol u periodu između 1. i 15. minuta meča.

 

1'-15'    Odabrani igrač će postići gol između 1. i 15. minuta.

 

Strelac 16-30 min

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol u periodu između 16. i 30. minuta meča.

 

16'-30'  Odabrani igrač će postići gol između 16. i 30. minuta.

 

Strelac 31-45 min

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol u periodu između 31. i 45. minuta meča.

 

31'-45'  Odabrani igrač će postići gol između 31. i 45. minuta.

 

Strelac 46-60 min

 

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol u periodu između 46. i 60. minuta meča.

 

46'-60'  Odabrani igrač će postići gol između 46. i 60. minuta.

 

Strelac 61-75 min

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol u periodu između 61. i 75. minuta meča.

 

61'-75'  Odabrani igrač će postići gol između 61. i 75. minuta.

 

 

Strelac 76-90 min

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol u periodu između 76. i 90. minuta meča.

 

76'-90'  Odabrani igrač će postići gol između 76. i 90. minuta.

 

Autogol na utakmici

Potrebno je pogoditi da li će neki od timova postići autogol na meču.

 

Da        Domaćin će postići autogol na meču.

Ne        Domaćin neće postići autogol na meču.

 

Prvi autogol

Potrebno je pogoditi da li će prvi gol postignut na meču biti autogol.

 

Da        Prvi gol postignut na meču će biti autogol.

 

Poslednji autogol

Potrebno je pogoditi da li će poslednji gol postignut na meču biti autogol.

 

Da        Poslednji gol postignut na meču će biti autogol.

 

Strelac & GG/NG

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol na meču kao I da li će oba tima postići bar po gol na meču.

 

GG       Odabrani igrač će postići gol i oba tima će postići bar po gol na meču.

NG       Odabrani igrač će postići gol i barem jedan tim neće postići gol na meču.

 

Strelac & Tačan rezultat

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol na meču kao i tačan rezultat meča.

 

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 0:1.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 0:2.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 0:3.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 0:4.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 1:0.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 1:1.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 1:2.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 1:3.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 1:4.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 2:0.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 2:1.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 2:2.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 2:3.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 2:4.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 3:0.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 3:1.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 3:2.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 3:3.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 3:4.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 4:0.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 4:1.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 4:2.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 4:3.

Da        Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču će biti 4:4.

Drugo   Odabrani igrač će postići gol i tačan rezultat na meču neće biti nijedan od ponuđenih.

 

Strelac & 1X2

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol na meču, kao i konačan ishod meča.

 

1          Odabrani igrač će postići gol i domaćin će pobediti na meču.

X         Odabrani igrač će postići gol i biće nerešen ishod na meču.

2          Odabrani igrač će postići gol i gost će pobediti na meču.

 

Strelac & Više/Manje

Potrebno je pogoditi da li će odabrani igrač postići gol na meču (računajući produžetke) kao i da li će biti postignuto više ili manje golova od navedene granice (ne računajući produžetke).

 

+/više   Odabrani igrač će postići gol na meču (računajući produžetke) i biće više golova od ponuđene granice (ne računajući produžetke).

-/manje Odabrani igrač će postići gol na meču (računajući produžetke) i biće manje golova od ponuđene granice (ne računajući produžetke).

 

Prva izmena

Potrebno je pogoditi u kom periodu meča će se dogoditi prva izmena igrača.

 

I           Prva izmena će se dogoditi u prvom poluvremenu.

II          Prva izmena će se dogoditi u drugom poluvremenu.

X         Prva izmena će se dogoditi na poluvremenu.

ne        Neće biti izmena na meču.

 

Izmena PP

Potrebno je pogoditi da li će doći do izmene igrača u prvom poluvremenu.

 

I           Biće izmena u prvom poluvremenu.

ne I      Neće biti izmena u prvom poluvremenu.

 

Izmena daje gol

Potrebno je pogoditi da će igrač koji je izmena postići gol.

 

Da        Izmena postiže gol.

Ne        Izmena ne postiže gol.

 

Prvi gol u prvih X minuta

Potrebno je pogoditi u kom vremenskom intervalu će biti postignut prvi gol.

 

1'-15'    Prvi gol će biti postignut između 1. i 15. minuta.

16'-30'  Prvi gol će biti postignut između 16. i 30. minuta.

31'-45'  Prvi gol će biti postignut između 31. i 45. minuta.

46'-60'  Prvi gol će biti postignut između 46. i 60. minuta.

61'-75'  Prvi gol će biti postignut između 61. i 75. minuta.

76'-90'  Prvi gol će biti postignut između 76. i 90. minuta.

Ne        Meč će se završiti rezultatom 0:0.

 

Margina pobede

Potrebno je pogoditi sa kojom razlikom u golovima će odabrani tim pobediti.

 

D > 10  Domaćin će pobediti sa više od 10 golova razlike na meču.

D 6-10  Domaćin će pobediti od 6 do 10 golova razlike na meču.

D 1-5    Domaćin će pobediti od 1 do 5 golova razlike na meču.

G > 10  Gost će pobediti sa više od 10 golova razlike na meču.

G 6-10  Gost će pobediti od 6 do 10 golova razlike na meču.

G 1-5    Gost će pobediti od 1 do 5 golova razlike na meču.

X         Rezultat na meču će biti nerešen.

D > 4    Domaćin će pobediti sa više od 4 gola razlike na meču.

D 3-4    Domaćin će pobediti od 3 do 4 gola razlike na meču.

D 1-2    Domaćin će pobediti od 1 do 2 gola razlike na meču.

G > 4    Gost će pobediti sa više od 4 gola razlike na meču.

G 3-4    Gost će pobediti od 3 do 4 gola razlike na meču.

G 1-2    Gost će pobediti od 1 do 2 gola razlike na meču.

G > 2    Domaćin će pobediti sa više od 2 gola razlike na meču.

D 2       Domaćin će pobediti sa tačno 2 gola razlike na meču.

D 1       Domaćin će pobediti sa tačno golom razlike na meču.

G 1       Gost će pobediti sa tačno golom razlike na meču.

G 2       Gost će pobediti sa tačno 2 gola razlike na meču.

G > 2    Gost će pobediti sa više od 2 gola razlike na meču.

 

1X2 & prvi daje gol

Potrebno je pogoditi konačan ishod meča kao i koji tim će postići prvi gol na meču.

 

PG1/1   Domaćin će postići prvi gol i pobediti na meču.

PG1/X  Domaćin će postići prvi gol i biće nerešen ishod na meču.

PG1/2   Domaćin će postići prvi gol i Gost će pobediti na meču.

PG2/1   Gost će postići prvi gol i Domaćin će pobediti na meču.

PG2/X  Gost će postići prvi gol i biće nerešen ishod na meču.

PG2/2   Gost će postići prvi gol i pobediti na meču.

PGX/X Nijedan tim neće postići prvi gol i biće nerešen ishod na meču.

 

Preokret Domaćin

Potrebno je pogoditi da li će domaćin preokrenuti rezultat i pobediti na meču

 

2/1 ot               Domaćin će preokrenuti rezultat i pobediti na meču.

ne 2/1 ot                       Domaćin neće preokrenuti rezultat ili pobediti na meču.

 

Preokret Gost

Potrebno je pogoditi da li će gost preokrenuti rezultat i pobediti na meču

 

1/2 ot               Gost će preokrenuti rezultat i pobediti na meču.

ne 1/2 ot                       Gost neće preokrenuti rezultat ili pobediti na meču.

 

45'/90' tačan rezultat

Potrebno je pogoditi tačan rezultat na poluvremenu i na kraju meča.

 

0:0 0:0 Tačan rezultat meča će biti 0:0 i na poluvremenu i na kraju.

0:0 0:1 Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 0:1.

0:0 0:2  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 0:2.

0:0 0:3  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 0:3.

0:0 1:0  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 1:0.

0:0 1:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 1:1.

0:0 1:2  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 1:2.

0:0 2:0  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 2:0.

0:0 2:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 2:1.

0:0 3:0  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i tačan rezultat meča će biti 3:0.

0:0 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:0 i na meču će biti 4 ili više golova.

0:1 0:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:1 i tačan rezultat meča će biti 0:1.

0:1 0:2  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:1 i tačan rezultat meča će biti 0:2.

0:1 0:3  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:1 i tačan rezultat meča će biti 0:3.

0:1 1:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:1 i tačan rezultat meča će biti 1:1.

0:1 1:2  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:1 i tačan rezultat meča će biti 1:2.

0:1 2:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:1 i tačan rezultat meča će biti 2:1.

0:1 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:1 i na meču će biti 4 ili više golova.

0:2 0:2  Tačan rezultat prvog poluvremena i tačan rezultat meča će biti 0:2.

0:2 0:3  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:2 i tačan rezultat meča će biti 0:3.

0:2 1:2  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:2 i tačan rezultat meča će biti 1:2.

0:2 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:2 i na meču će biti 4 ili više golova.

0:3 0:3  Tačan rezultat prvog poluvremena i tačan rezultat meča će biti 0:3.

0:3 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 0:3 i na meču će biti 4 ili više golova.

1:0 1:0  Tačan rezultat prvog poluvremena i tačan rezultat meča će biti 1:0.

1:0 1:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:0 i tačan rezultat meča će biti 1:1.

1:0 1:2  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:0 i tačan rezultat meča će biti 1:2.

1:0 2:0  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:0 i tačan rezultat meča će biti 2:0.

1:0 2:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:0 i tačan rezultat meča će biti 2:1.

1:0 3:0  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:0 i tačan rezultat meča će biti 3:0.

1:0 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:0 i na meču će biti 4 ili više golova.

1:1 1:1  Tačan rezultat prvog poluvremena i tačan rezultat meča će biti 1:1.

1:1 1:2  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:1 i tačan rezultat meča će biti 1:2.

1:1 2:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:1 i tačan rezultat meča će biti 2:1.

1:1 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:1 i na meču će biti 4 ili više golova.

1:2 1:2  Tačan rezultat prvog poluvremena i tačan rezultat meča će biti 1:2.

1:2 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 1:2 i na meču će biti 4 ili više golova.

2:0 2:0  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 2:0 i tačan rezultat meča će biti 2:0.

2:0 2:1  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 2:0 i tačan rezultat meča će biti 2:1.

2:0 3:0  Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 2:0 i tačan rezultat meča će biti 3:0.

2:0 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 2:0 i na meču će biti 4 ili više golova.

2:1 2:1  Tačan rezultat prvog poluvremena i tačan rezultat meča će biti 2:1.

2:1 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 2:1 i na meču će biti postignuto 4 ili više golova.

3:0 3:0  Tačan rezultat prvog poluvremena i tačan rezultat meča će biti 3:0.

3:0 4+   Tačan rezultat prvog poluvremena će biti 3:0 i na meču će biti 4 ili više golova.

4+ 4+   U prvom poluvremenu će biti 4 ili više golova.

 

Odbrane Više/Manje

Potrebno je pogoditi da li će broj odbrana biti manji ili veći od ponuđene granice.

 

+          Broj odbrana će biti veći od ponuđene granice.

-           Broj odbrana će biti manji od ponuđene granice.

 

Stative Više/Manje

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj udaraca u prečku ili stativu biti veći ili manji od ponuđene granice.

 

+          Ukupan broj udaraca u prečku ili stativu će biti veći od ponuđene granice.

-           Ukupan broj udaraca u prečku ili stativu će biti manji od ponuđene granice.

 

Transfer

 

Potrebno je pogoditi da li će odabrani tim osvojiti turnir.

 

Pobednik          Domaćin će osvojiti turnir.

 

 

Tenis

 

Član 38

 

Ukoliko je samo prvi set teniskog meča završen, za pobednika tog meča smatraće se igrač koji nije odustao zbog povrede ili iz nekog drugog razloga.

 

Sve zaključene opklade će biti isplaćene u skladu sa završetkom perioda meča na koji se odnose. To znači da, ukoliko je prvi set teniskog meča završen, sve opklade postavljene na igre koje se odnose na prvi set teniskog meča će biti važeće i isplaćene.

 

Ukoliko je teniski meč zvanično odložen ili suspendovan, sve opklade koje se odnose na taj meč će ostati važeće ukoliko se meč nastavi i završi do ponoći narednog dana u odnosu na dan prvobitnog odigravanja meča.

 

Ukoliko jedan od igrača koji je imao zakazan meč sa određenim protivnikom započne svoj sledeći meč sa drugim protivnikom, opklade postavljene na meč sa prvobitno zakazanim protivnikom će biti poništene.

 

Jedini zvaničan izvor rezultata za teniske mečeve (ovo se ne odnosi na egzibicione mečeve) je sajt Internacionalne teniske federacije: https://www.itftennis.com/en/, koji dalje ukazuje na relevantne sajtove.

 

Za egzibicione mečeve, validacija rezultata će se vršiti sa sledećeg sajta: https://www.sofascore.com/

 

Tajbrejk do 10 poena se igra na pojedinim turnirima da bi se odlucio pobednik kod nerešenog rezultata u setovima. Pobednik meča je onaj igrač, ili dubl ko prvi dodje do 10 poena, a ukoliko je rezultat izjednačen igra se dok neko ne stekne dva poena prednosti. Tajbrejk koji se igra do 10 poena će se za sve markete računati kao jedan gem. 

 

 

Igre

 

Konačan Ishod

Potrebno je pogoditi pobednika meča.

 

1                      Prvi navedeni igrač će pobediti.

2                      Drugi navedeni igrač će pobediti.

 

 

Ukupan broj setova

Potrebno je predvideti koji će biti ukupan broj setova na meču. Ukoliko se jedan od igrača povuče iz igre, sve opklade postavljene na ovaj događaj će biti poništene.

 

+/- Gemovi

Potrebno je predvideti da li će broj gemova postignutih na meču biti veći ili manji od naznačene granice. Ukoliko se meč ne odigra nakon odlaganja odn. ne završi nakon prekida, sve opklade postavljene na ovaj događaj će biti poništene. Tajbrejk se računa kao jedan gem.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj gemova na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj gemova na meču biće manji od ponuđene granice.

 

+/- Gemovi prvi set

Potrebno je predvideti da li će broj gemova postignutih u prvom setu biti veći ili manji od naznačene granice. Ukoliko se prvi set ne završi, sve opklade postavljene na ovaj događaj će biti poništene.

 

PS + {{granica}}          Ukupan broj gemova u prvom setu biće veći od ponuđene granice.

PS -  {{granica}}          Ukupan broj gemova u prvom setu biće manji od ponuđene granice.

 

Tenis specijali

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj aseva, duplih faulova, procenat prvog servisa postignutih od strane odabranog igrača biti manji ili veći od naznačene granice. Ukoliko se neki od igrača povuče iz igre, sve opklade postavljene na ovaj događaj će biti poništene. Zvanični sajtovi takmičenja su jedini izvori koji će biti korišćeni prilikom zaključivanja opklade.

 

Set hendikep

Potrebno je predvideti pobednika meča nakon dodavanja (ili oduzimanja ukoliko je vrednost negativna) vrednosti hendikepa krajnjem rezultatu meča (u setovima). Vrednost hendikepa se uvek  odnosi na prvog navedenog igrača.

 

H1        Prvi navedeni igrač će pobediti na meču u odnosu na zadati set hendikep. Zadati hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2        Drugi navedeni igrač će pobediti na meču u odnosu na zadati set hendikep. Zadati hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

 

Gem hendikep

Potrebno je predvideti koji igrač će imati veći postignut broj gemova u toku meča nakon dodavanja (ili oduzimanja ukoliko je vrednost negativna) vrednosti hendikepa krajnjem rezultatu meča (u gemovima). Vrednost hendikepa se uvek  odnosi na prvog navedenog igrača.

 

H1        Prvi navedeni igrač će pobediti na meču u odnosu na zadati gem hendikep. Zadati hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2        Drugi navedeni igrač će pobediti na meču u odnosu na zadati gem hendikep. Zadati hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

 

 

Košarka

 

Član 39

 

Ponuđene igre se ne odnose na produžetke ukoliko nije drugačije definisano.

 

Da bi opklada postavljena na košarkaški meč bila važeća, košarkaški meč mora početi u zakazanom terminu odigravanja, (po lokalnom vremenu terena na kom se meč odigrava).

 

Ukoliko dođe do promene terena odigravanja košarkaškog meča, opklade postavljene na taj meč će ostati važeće ukoliko je domaći tim ostao naznačen kao takav. Ukoliko je došlo do promene i domaći tim je označen kao gostujući i obrnuto, sve opklade postavljene na prvobitno objavljen događaj će biti poništene.

 

Sve opklade postavljene na košarkaške mečeve su važeće samo ukoliko se košarkaški meč završi.

 

U situacijama kada je košarkaški meč zvanično odložen ili suspendovan, sve opklade koje se odnose na taj meč će ostati važeće ukoliko se meč nastavi i završi do ponoći narednog dana u odnosu na dan prvobitnog odigravanja meča.

 

Ukoliko se košarkaška utakmica završi rezultatom 20-0 odlukom zvaničnika, sve opklade na taj događaj će se poništiti.

 

 

Zaključivanje opklada, statistika i ostali podaci

 

U košarkaškim mečevima u kojima je nerešen ishod dozvoljen pravilima, eventualni produžeci koji se igraju da bi se utvrdilo koji tim je pobednik meča neće biti uzeti u obzir.

 

Za zaključivanje opklada koje se odnose na igre sa poenima/skokovima/asistencijama/blokadama/ukradenim loptama, sledeći izvori će biti korišćeni:

 • Za mečeve španske ACB lige, validacija statističkih podataka će se raditi sa zvaničnog sajta: www.acb.com
 • Za mečeve Evrolige, validacija statističkih podataka će se raditi sa zvaničnog sajta: www.euroleague.net
 • Za mečeve NBA, validacija statističkih podataka će se raditi sa zvaničnog sajta: www.nba.com
 • Za mečeve Evrokupa, validacija statističkih podataka će se raditi sa zvaničnog sajta: www.eurocupbasketball.com
 • Za mečeve svetskih/afričkih/azijskih/američkih/evropskih šampionata, validacija statističkih podataka će se raditi sa sajta: www.fiba.com
 • Za mečeve nemačke BBL lige, validacija statističkih podataka će se raditi sa zvaničnog sajta: https://www.easycredit-bbl.de/de/

 

Igre

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi pobednika meča (uključujući produžetke). Ukoliko se regularan deo meča završi nerešenim rezultatom, pobednik meča se određuje na osnovu rezultata nakon završetka produžetaka.

 

1          Domaći tim će pobediti na meču.

2          Gostujući tim će pobediti na meču.

 

 

PP – Pobednik

Potrebno je pogoditi pobednika prvog poluvremena. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

I 1        Domaći tim će pobediti na kraju prvog poluvremena. U slučaju nerešenog ishoda na kraju prvog poluvremena, ulog će biti vraćen.

I 2        Gostujući tim će pobediti na kraju prvog poluvremena. U slučaju nerešenog ishoda na kraju prvog poluvremena, ulog će biti vraćen.

 

DP – Pobednik

Potrebno je pogoditi pobednika drugog poluvremena. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

II 1       Domaći tim će pobediti u drugom poluvremenu. U slučaju nerešenog ishoda u drugom poluvremenu, ulog će biti vraćen.

II 2       Gostujući tim će pobediti u drugom poluvremenu. U slučaju nerešenog ishoda u drugom poluvremenu, ulog će biti vraćen.

 

1Q – Pobednik

Potrebno je pogoditi pobednika prve četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

1Q 1     Domaći tim će pobediti na kraju prve četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju prve četvrtine, ulog će biti vraćen.

1Q 2     Gostujući tim će pobediti na kraju prve četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju prve četvrtine, ulog će biti vraćen.

 

2Q – Pobednik

Potrebno je pogoditi pobednika druge četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

2Q 1     Domaći tim će pobediti na kraju druge četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju druge četvrtine, ulog će biti vraćen.

2Q 2     Gostujući tim će pobediti na kraju druge četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju druge četvrtine, ulog će biti vraćen.

 

3Q – Pobednik

Potrebno je pogoditi pobednika treće četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

3Q 1     Domaći tim će pobediti na kraju treće četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju treće četvrtine, ulog će biti vraćen.

3Q 2     Gostujući tim će pobediti na kraju treće četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju treće četvrtine, ulog će biti vraćen.

 

4Q – Pobednik

Potrebno je pogoditi pobednika četvrte četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

4Q 1     Domaći tim će pobediti na kraju četvrte četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju četvrte četvrtine, ulog će biti vraćen.

4Q 2     Gostujući tim će pobediti na kraju četvrte četvrtine. U slučaju nerešenog ishoda na kraju četvrte četvrtine, ulog će biti vraćen.

 

Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući ponuđeni hendikep, uključujući produžetke. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat meča i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

H1        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

 

PP - Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika prvog poluvremena, računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat prvog poluvremena i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

PP H1   Domaćin će pobediti u prvom poluvremenu računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat poluvremena.

PP H2   Gost će pobediti u prvom poluvremenu računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat poluvremena.

 

DP - Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika drugog poluvremena, računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat drugog poluvremena i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

DP H1  Domaćin će pobediti u drugom poluvremenu računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat poluvremena.

DP H2  Gost će pobediti u drugom poluvremenu računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat poluvremena.

 

1Q - Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika prve četvrtine, računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat prve četvrtine i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

1Q H1  Domaćin će pobediti u prvoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

1Q H2  Gost će pobediti u prvoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

 

2Q - Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika druge četvrtine, računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat druge četvrtine i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

2Q H1  Domaćin će pobediti u drugoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

2Q H2  Gost će pobediti u drugoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

 

3Q - Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika treće četvrtine, računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat treće četvrtine i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

3Q H1  Domaćin će pobediti u trećoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

3Q H2  Gost će pobediti u trećoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

 

4Q - Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika četvrtine četvrtine, računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrte četvrtine i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

4Q H1  Domaćin će pobediti u četvrtoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

4Q H2  Gost će pobediti u četvrtoj četvrtini računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat četvrtine.

 

 

 

Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena na meču biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj poena na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj poena na meču biće manji od ponuđene granice.

 

PP - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena u prvom poluvremenu meča biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

PP + {{granica}}          Ukupan broj poena u prvom poluvremenu biće veći od ponuđene granice.

PP -  {{granica}}          Ukupan broj poena u prvom poluvremenu biće manji od ponuđene granice.

 

DP - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena u drugom poluvremenu meča biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

DP + {{granica}}         Ukupan broj poena u drugom poluvremenu biće veći od ponuđene granice.

DP -  {{granica}}         Ukupan broj poena u drugom poluvremenu biće manji od ponuđene granice.

 

1Q - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena u prvoj četvrtini meča biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

1Q + {{granica}}          Ukupan broj poena u prvoj četvrtini bići veći od ponuđene granice.

1Q -  {{granica}}          Ukupan broj poena u prvoj četvrtini biće manji od ponuđene granice.

 

2Q - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena u drugoj četvrtini meča biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

2Q + {{granica}}          Ukupan broj poena u drugoj četvrtini bići veći od ponuđene granice.

2Q -  {{granica}}          Ukupan broj poena u drugoj četvrtini biće manji od ponuđene granice.

 

 

3Q - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena u trećoj četvrtini meča biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

3Q + {{granica}}          Ukupan broj poena u trećoj četvrtini bići veći od ponuđene granice.

3Q -  {{granica}}          Ukupan broj poena u trećoj četvrtini biće manji od ponuđene granice.

 

4Q - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena u četvrtoj četvrtini meča biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

4Q + {{granica}}          Ukupan broj poena u četvrtoj četvrtini bići veći od ponuđene granice.

4Q -  {{granica}}          Ukupan broj poena u četvrtoj četvrtini biće manji od ponuđene granice.

 

 

Domaćin - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima na meču biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

D + {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima na meču biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

D -  {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

Gost - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima na meču biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

G + {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima na meču biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

G -  {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

PP Domaćin - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku prvog poluvremena biti manji ili veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

I D + {{granica}}         Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku prvog poluvremena biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

I D -  {{granica}}         Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku prvog poluvremena biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

DP Domaćin - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku drugog poluvremena biti manji ili veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

II D + {{granica}}        Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku drugog poluvremena biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

II D -  {{granica}}        Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku drugog poluvremena biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

PP Gost - Ukupno poena

 

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima u toku prvog poluvremena biti manji ili veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

I G + {{granica}}         Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima u toku prvog poluvremena biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

I G -  {{granica}}         Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima u toku prvog poluvremena biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

DP Gost - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima u toku drugog poluvremena biti manji ili veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

II G + {{granica}}        Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima u toku drugog poluvremena biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

II G -  {{granica}}        Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima u toku drugog poluvremena biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih na meču od strane oba tima biti paran ili neparan, uključujući produžetke.

 

Par                   Ukupan zbir poena postignutih na meču od strane oba tima će biti paran.

Nepar               Ukupan zbir poena postignutih na meču od strane oba tima će biti neparan.

 

PP - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

I Par     Ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane oba tima će biti paran.

I Nepar Ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane oba tima će biti neparan.

 

DP - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

II Par                Ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane oba tima će biti paran.

II Nepar            Ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane oba tima će biti neparan.

 

1Q - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

1Q Par              Ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane oba tima će biti paran.

1Q Nepar          Ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane oba tima će biti neparan.

 

 

 

 

2Q - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

2Q Par              Ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane oba tima će biti paran.

2Q Nepar          Ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane oba tima će biti neparan.

 

3Q - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

3Q Par              Ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane oba tima će biti paran.

3Q Nepar          Ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane oba tima će biti neparan.

 

4Q - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

4Q Par              Ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane oba tima će biti paran.

4Q Nepar          Ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane oba tima će biti neparan.

 

Domaćin - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih od strane domaćeg tima na meču biti paran ili neparan.

 

D Par                Ukupan zbir poena postignutih od strane domaćeg tima na meču će biti paran.

D Nepar            Ukupan zbir poena postignutih od strane domaćeg tima na meču će biti neparan.

 

Gost - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih od strane gostujućeg tima na meču biti paran ili neparan.

 

G Par                Ukupan zbir poena postignutih od strane gostujućeg tima na meču će biti paran.

G Nepar            Ukupan zbir poena postignutih od strane gostujućeg tima na meču će biti neparan.

 

PP Domaćin - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane domaćeg tima biti paran ili neparan.

 

I D Par             Ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane domaćeg tima će biti paran.

I D Nepar         Ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane domaćeg tima će biti neparan.

 

DP Domaćin - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

II D Par            Ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane domaćeg tima će biti paran.

II D Nepar        Ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane domaćeg tima će biti neparan.

 

PP Gost - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane gostujućeg tima biti paran ili neparan.

 

I G Par             Ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane gostujućeg tima će biti paran.

I G Nepar         Ukupan zbir poena postignutih u prvom poluvremenu od strane gostujućeg tima će biti neparan.

 

DP Gost - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane oba tima biti paran ili neparan.

 

II G Par            Ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane gostujućeg tima će biti paran.

II G Nepar        Ukupan zbir poena postignutih u drugom poluvremenu od strane gostujućeg tima će biti neparan.

 

1Q Domaćin - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane domaćeg tima biti paran ili neparan.

 

1Q D Par          Ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti paran.

1Q D Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti neparan.

 

2Q Domaćin - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane domaćeg tima biti paran ili neparan.

 

2Q D Par          Ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti paran.

2Q D Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti neparan.

 

3Q Domaćin - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane domaćeg tima biti paran ili neparan.

 

3Q D Par          Ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti paran.

3Q D Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti neparan.

 

4Q Domaćin - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane domaćeg tima biti paran ili neparan.

 

4Q D Par          Ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti paran.

4Q D Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane domaćeg tima će biti neparan.

 

1Q Gost - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane gostujućeg tima biti paran ili neparan.

 

1Q G Par          Ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti paran.

1Q G Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u prvoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti neparan.

 

2Q Gost - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane gostujućeg tima biti paran ili neparan.

 

2Q G Par          Ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti paran.

2Q G Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u drugoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti neparan.

 

3Q Gost - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane gostujućeg tima biti paran ili neparan.

 

3Q G Par          Ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti paran.

3Q G Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u trećoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti neparan.

 

4Q Gost - Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane gostujućeg tima biti paran ili neparan.

 

4Q D Par          Ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti paran.

4Q D Nepar      Ukupan zbir poena postignutih u četvrtoj četvrtini od strane gostujućeg tima će biti neparan.

 

Konačan ishod

Potrebno je pogoditi konačan ishod regularnog toka meča, birajući jednu od ponuđenih opcija: pobeda domaćeg tima (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gostujućeg tima (2). Poeni postignuti u toku produžetaka neće biti uzeti u obzir.

 

1          Domaćin će pobediti u regularnom toku meča, ne računajući produžetke.

X         Ishod će biti nerešen u regularnom toku meča, ne računajući produžetke.

2          Gost će pobediti u regularnom toku meča, ne računajući produžetke.

 

1X2 Margina

Potrebno je pogoditi da li će izabrani tim pobediti sa najmanje 6 poena razlike, računajući i eventualne produžetke. Ukoliko nijedan od timova ne pobedi sa više od 5 poena razlike, dobitna selekcija će biti X (0-5).

 

1 (>5)               Domaći tim će pobediti sa 6 ili više poena razlike.

X (0-5)             Nijedan od timova neće pobediti sa više od 5 poena razlike.

2 (>5)               Gostujući tim će pobediti sa 6 ili više poena razlike.

 

Konačan ishod i Ukupno poena

Potrebno je pogoditi pobednika meča kao i da li će ukupan broj poena postignutih u toku meča biti veći ili manji od ponuđene granice. U slučaju produžetaka poeni postignuti nakon četvrte četvrtine neće biti uzeti u obzir.

 

1&- {{granica}}           Domaći tim će pobediti na meču i biće manje poena od naznačene granice.

1&+ {{granica}}          Domaći tim će pobediti na meču i biće više poena od naznačene granice.

2&- {{granica}}           Gostujući tim će pobediti na meču i biće manje poena od naznačene granice.

2&+ {{granica}}          Gostujući tim će pobediti na meču i biće više poena od naznačene granice.

 

Četvrtina sa najviše poena

 

Potrebno je pogoditi u kojoj četvrtini će biti postignut najveći broj poena. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

 

1Q>      Najveći broj poena će biti postignut u prvoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

2Q>      Najveći broj poena će biti postignut u drugoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

3Q>      Najveći broj poena će biti postignut u trećoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

4Q>      Najveći broj poena će biti postignut u četvrtoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

 

Domaćin - Četvrtina sa najviše poena

Potrebno je pogoditi u kojoj četvrtini će domaćin postići najveći broj poena. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

 

D 1Q>  Domaćin će postići najveći broj poena u prvoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

D 2Q>  Domaćin će postići najveći broj poena u drugoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

D 3Q>  Domaćin će postići najveći broj poena u trećoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

D 4Q>  Domaćin će postići najveći broj poena u četvrtoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

 

Gost - Četvrtina sa najviše poena

Potrebno je pogoditi u kojoj četvrtini će gost postići najveći broj poena. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

 

G 1Q>  Gost će postići najveći broj poena u prvoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

G 2Q>  Gost će postići najveći broj poena u drugoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

G 3Q>  Gost će postići najveći broj poena u trećoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

G 4Q>  Gost će postići najveći broj poena u četvrtoj četvrtini. U slučaju da dve ili više četvrtina imaju isti broj poena, ulog će biti vraćen.

           

Margina pobede

Potrebno je pogoditi razliku u poenima između domaćeg i gostujućeg tima na kraju meča birajući jednu od ponuđenih opcija, računajući produžetke.

 

Produžeci – Da/Ne

Potrebno je predvideti da li će na meču biti produžetaka ili ne.

 

OT Da  Biće produžetaka na meču.

OT Ne  Neće biti produžetaka na meču.

 

Poluvreme/kraj

 

Potrebno je pogoditi ishod prvog poluvremena i konačan ishod utakmice. Opklada na ishod poluvremena i kraja utakmice se vodi kao dobitna samo ako su oba predviđanja tačna, ne računajući produžetke.

 

1/1       Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču, ne računajući produžetke.

1/X       Domaćin će pobediti na poluvremenu i biće nerešen ishod na meču, ne računajući produžetke.

1/2       Domaćin će pobediti na poluvremenu i Gost će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

X/1       Ishod će biti nerešen na poluvremenu i Domaćin će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

X/X      Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču, ne računajući produžetke.

X/2       Ishod će biti nerešen na poluvremenu i Gost će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

2/1       Gost će pobediti na poluvremenu i Domaćin će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

2/X       Gost će pobediti na poluvremenu i biće nerešen ishod na meču, ne računajući produžetke.

2/2       Gost će pobediti na poluvremenu i na meču, ne računajući produžetke.

 

Prvi postiže 20 poena

Potrebno je pogoditi tim će prvi postići 20 poena na meču.

 

1 - 20                Domaći tim će prvi postići 20 poena na meču.

2 - 20                Gostujući tim će prvi postići 20 poena na meču.

 

Igrači – specijali

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj poena, skokova, asistencija, blokada i ukradenih lopti zabeleženih od strane odabranog igrača biti manji ili veći od naznačene granice. Ukoliko odabrani igrač ne učestvuje na meču, sve opklade koje se odnose na odabranog igrača će biti poništene. Produžeci se računaju.

 

Postiže prvi poen

Potrebno je predvideti koji igrač će postići prvi poen u toku ponuđenog meča. Ukoliko igrač ne igra u startnoj petorci, sve opklade postavljene na tog igrača će biti poništene.

 

 

Bolje plasiran tim

Potrebno je predvideti koji od dva ponuđena tima će stići u kasniju fazu takmičenja i biti bolje plasiran na istom. Ukoliko oba tima budu eliminisana u istoj fazi takmičenja, sve opklade će biti poništene.

 

Najviše postignutih poena

Potrebno je predvideti koji od ponuđenih igrača naznačenog tima će postići najviše poena u okviru naznačenog takmičenja. Opklade će biti važeće samo ukoliko odabrani igrač izađe na teren barem jednom u toku trajanja naznačenog takmičenja, u suprotnom će sve opklade biti poništene. Ukoliko dva igrača postignu isti broj poena, ulog će biti podeljen na dva i jedna polovina će biti zaključena kao dobitna a druga polovina kao gubitna opklada. U slučaju da više od 2 igrača postigne isti broj poena, ulog će biti proporcionalno podeljen.

 

Američki fudbal

 

Član 40

 

U ovaj sport spadaju sledeće kategorije: NFL, NCAA koledž fudbal, WLAF, CFL, Arena fudbal.

 

Na mečeve američkog fudbala se primenjuju generalna pravila koja se odnose na odložene ili prekinute mečeve.

 

Ukoliko dođe do promene terena odigravanja meča američkog fudbala, opklade postavljene na taj meč će ostati važeće ukoliko je domaći tim ostao naznačen kao takav. Ukoliko je došlo do promene i domaći tim je označen kao gostujući i obrnuto, sve opklade postavljene na prvobitno objavljen događaj će biti poništene.

 

U situacijama kada je meč američkog fudbala zvanično odložen ili suspendovan, sve opklade koje se odnose na taj meč će ostati važeće ukoliko se meč nastavi i završi do ponoći narednog dana u odnosu na dan prvobitnog odigravanja meča.

   

Na markete koji imaju dva ishoda, primenjuju se opšta pravila za poništenje osim ukoliko nije drugačije navedeno u nastavku.

 

Opklade postavljene pre početka meča (uključujući opklade koje se odnose na drugo poluvreme) uključuju produžetke, ukoliko nije drugačije naznačeno.      

 

Da bi opklade bile validne ne sme ostati vise od 5 minuta do kraja meča osim u situacijama kada su neki marketi vec odlučeni, osim onih opklada koje su postavljene na igre koje su već zaključene koje će ostati validne.

 

Igre

 

Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat meča (nakon produžetaka ukoliko je regularni deo meča završen nerešenim rezultatom) i to na poene postignute od strane domaćeg tima.

 

H1        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča (nakon produžetaka ukoliko je regularni deo meča završen nerešenim rezultatom).

H2        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča (     nakon produžetaka ukoliko je regularni deo meča završen nerešenim rezultatom).

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi pobednika meča (uključujući produžetke). Ukoliko se regularan deo meča završi nerešenim rezultatom, pobednik meča se određuje na osnovu rezultata nakon završetka produžetaka.

 

1          Domaći tim će pobediti na meču.

2          Gostujući tim će pobediti na meču.

 

Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena na meču biti manji ili veći od ponuđene granice. Ishod opklade se određuje na osnovu rezultata na kraju regularnog dela meča.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj poena na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj poena na meču biće manji od ponuđene granice.

 

Poluvreme/kraj

Potrebno je pogoditi ishod prvog poluvremena i konačan ishod utakmice. Opklada na ishod poluvremena i kraja utakmice se vodi kao dobitna samo ako su oba predviđanja tačna, ne računajući produžetke.

 

1/1       Domaćin će pobediti na poluvremenu i na meču, ne računajući produžetke.

1/X       Domaćin će pobediti na poluvremenu i biće nerešen ishod na meču, ne računajući produžetke.

1/2       Domaćin će pobediti na poluvremenu i Gost će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

X/1       Ishod će biti nerešen na poluvremenu i Domaćin će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

X/X      Ishod će biti nerešen na poluvremenu i na meču, ne računajući produžetke.

X/2       Ishod će biti nerešen na poluvremenu i Gost će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

2/1       Gost će pobediti na poluvremenu i Domaćin će pobediti na meču, ne računajući produžetke.

2/X       Gost će pobediti na poluvremenu i biće nerešen ishod na meču, ne računajući produžetke.

2/2       Gost će pobediti na poluvremenu i na meču, ne računajući produžetke.

 

Domaćin - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima na meču biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

D + {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima na meču biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

D -  {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

Gost - Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima na meču biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

 

G + {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima na meču biće veći od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

G -  {{granica}}           Ukupan broj poena postignutih od strane gostujućeg tima biće manji od ponuđene granice. Ukoliko je vrednost granice ista kao i vrednost postignutih poena, opklada će biti poništena.

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan zbir poena postignutih na meču od strane oba tima biti paran ili neparan, ne uključujući produžetke.

 

Par                   Ukupan zbir poena postignutih na meču od strane oba tima će biti paran.

Nepar               Ukupan zbir poena postignutih na meču od strane oba tima će biti neparan.

 

 

Atletika

 

Član 41

 

Igre

 

 

Pobednik događaja

Potrebno je predvideti koji takmičar će biti pobednik događaja. Sve opklade će biti validne, sa izuzetkom onih opklada postavljenih na takmičare koji nisu učestvovali ni u jednoj fazi takmičenja, uključujući i kvalifikacione događaje za određeno takmičenje.

 

P Da     Odabrani takmičar će biti pobednik takmičenja.

P Ne     Odabrani takmičar neće biti pobednik takmičenja.

 

Plasman 1-3

Potrebno je predvideti da li će odabrani takmičar biti jedan od 3 najbolje plasiranih takmičara na događaju. Sve opklade će biti validne, sa izuzetkom onih opklada postavljenih na takmičare koji nisu učestvovali ni u jednoj fazi takmičenja, uključujući i kvalifikacione događaje za određeno takmičenje.

 

P1-3 Da            Odabrani takmičar će biti jedan od 3 najbolje plasiranih tamičara na događaju.

P1-3 Ne            Odabrani takmičar neće biti jedan od 3 najbolje plasiranih tamičara na događaju.

 

 

Australijski fudbal

 

Član 42

 

Za zaključenje opklada postavljenih na mečeve australijskog fudbala, produžeci se uzimaju u obzir ukoliko nije drugačije naznačeno.

 

Ukoliko nije drugačije nazačeno za određene igre, kad god je meč zvanično odložen ili prekinut, sve opklade koje se odnose na taj sportski događaj će biti važeće ako se meč odigra u roku od 24 sata od datuma koji je prvobitno bio određen za odigravanje sportskog događaja. Ukoliko se sportski događaj ne odigra napred navedenom vremenskom roku, sve opklade koje se odnose na taj sportski događaj će biti poništene, osim onih opklada koje su postavljene na igre koje su već zaključene koje će ostati validne

 

 

 

Badminton

 

Član 43

 

Ukoliko je jedan od igrača zamenjen drugim igračem pre početka meča, sve opklade koje se odnose na taj događaj će biti poništene.

 

Ukoliko nije drugačije nazačeno za određene igre, kad god je meč zvanično odložen za više od 24 sata, prekinut ili otkazan, sve opklade koje se odnose na taj sportski događaj će biti poništene, osim onih opklada koje su postavljene na igre koje su već zaključene koje će ostati validne

 

Bendi

 

Član 44

 

Ishod opklade na bendi meč se određuje na osnovu rezultata postignutog na kraju regularnog dela meča (uključujući zaustavno vreme). Ukoliko nije drugačije naznačeno, produžeci i penali neće biti uzeti u obzir.

 

Bendi mečevi koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, sve opklade postavljene na taj meč će biti poništene.

 

Igre

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2).

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Ukupno golova

 

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova na meču biti manji ili veći od ponuđene granice. Ishod opklade se određuje na osnovu rezultata na kraju regularnog dela meča.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće manji od ponuđene granice.

 

Košarka 3X3

 

Član 45

 

Ishod opklada postavljenih na mečeve 3X3 košarke su bazirani na krajnjem rezultatu meča, uključujući produžetke.

 

U slučaju da je meč 3X3 košarke započet ali nije završen, sve opklade će biti poništene osim onih opklada koje su postavljene na igre koje su već zaključene, koje će ostati validne.

 

Opklade postavljene na mečeve 3X3 košarke koji su odloženi za više od 24 sata od prvobitno zakazanog termina odigravanja ili otkazani će biti poništene.

 

Igre

 

 

Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući ponuđeni hendikep, uključujući produžetke. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat meča.

 

H1        Domaćin će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

H2        Gost će pobediti na meču računajući ponuđeni hendikep. Hendikep se dodaje na krajnji ishod meča.

 

Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena na meču biti manji ili veći od ponuđene granice, uključujući produžetke.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj poena na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj poena na meču biće manji od ponuđene granice.

Fudbal na pesku

 

Član 46

 

Ishod opklada postavljenih na mečeve fudbala na pesku su bazirani na krajnjem rezultatu meča, uključujući zaustavno vreme. Ukoliko nije drugačije naznačeno za određene igre, produžeci nisu uračunati.

 

Mečevi fudbala na pesku koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata od prvobitno zakazanog termina odigravanja ili otkazani, sve opklade postavljene na taj meč će biti poništene.

 

Igre

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2).

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Ukupno golova

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova na meču biti manji ili veći od ponuđene granice. Ishod opklade se određuje na osnovu rezultata na kraju regularnog dela meča.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće manji od ponuđene granice.

 

Par/Nepar – broj golova

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj postignutih golova na meču biti neparan ili paran. Rezultat 0-0 se smatra parnim.

 

Nepar               Ukupan broj postignutih golova na meču će biti neparan.

Par                   Ukupan broj postignutih golova na meču će biti paran.

 

Odbojka na pesku

 

Član 47

 

Ukoliko je jedan od igrača zamenjen drugim igračem pre početka meča, sve opklade koje se odnose na taj događaj će biti poništene.

 

Opklade postavljene na mečeve odbojke na pesku koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata od prvobitno zakazanog termina odigravanja ili otkazani, će biti poništene.

 

 

Boćanje

 

Član 48

 

Ukoliko se meč iz nekog razloga ne odigra (npr. zbog povlačenja iz igre nekog od igrača), sve opklade postavljene na taj meč će biti poništene.

 

Opklade postavljene na mečeve boćanja koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata od prvobitno zakazanog termina odigravanja ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi pobednika meča. U slučaju nerešenog rezultata, rezultat postignut nakon tajbrejka će se uzeti u obzir.

 

1                      Prvi navedeni tim će pobediti.

2                      Drugi navedeni tim će pobediti.

 

 

Boks

 

Član 49

 

Opklade postavljene na boks mečeve koji su prekinuti ali nisu nastavljeni u roku od 72 sata nakon prvobitno zakazanog termina odigravanja će biti poništene. U slučaju da se jedan od igrača povuče iz igre pre početka meča, ulog će biti vraćen.

U slučaju da je meč klasifikovan kao ‘No contest’, sve opklade postavljene na taj događaj će biti poništene.

 

Igre

Konačan ishod

Potrebno je pogoditi ishod borbe, nezavisno od metoda pobede (nokaut, tehnički nokaut ili pobeda na poene). U slučaju nerešenog ishoda, sve opklade će biti poništene i ulog vraćen, a ovo se odnosi i na mečeve u kojima je nerešen ishod proglašen od strane dvojice od trojice sudija. Opklade će biti zaključene na osnovu zvaničnog rezultata proglašenog u ringu. Naknadne izmene ishoda neće imati uticaj na zaključivanje opklade (osim u situacijama kada je načinjena ljudska greška prilikom objave rezultata).

 

Broj rundi – Manje / Više

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj rundi biti manji ili veći od naznačene granice.

 

Ishod borbe

Potrebno je pogoditi ishod borbe. Mogući ishodi su:

 • Nerešen
 • Nokaut ili tehnički nokaut - nokaut je vrstа pobede u kojoj je protivnik oboren nа zemlju i ne može dа stoji posle odbrojаvаnjа 10 sekundi od sudije, dok tehnički nokaut znаči dа sudijа zаvršаvа meč jer je jedаn od bokserа teško povređen ili krvаri
 • Tehničko rešenje - ovаj nаčin pobede znаči dа je došlo do krаjа meča, sve runde su završene i tаdа troje sudijа nа meču određuju pobednikа nа osnovu bodovа koji su dodelili u svаkoj rundi. Pobedа se može dodeliti nаkon jednoglаsne odluke trojice, аli može biti većinom. 

 

 

Šah

 

Član 50

 

Zaključivanje opklada postavljenih na šahovske mečeve će biti vršeno validacijom podataka sa sledećeg sajta: https://chess-results.com/ .

 

U slučaju da se validacija statističkih podataka ne može izvršiti na osnovu podataka dostupnih na gore navedenom sajtu, oni će biti validirani korišćenjem sajtova relevantnih liga/klubova/timova. Ukoliko podaci ne mogu biti validirani ni putem ovih izvora ili ukoliko postoje značajni dokazi da su podaci dostupni putem napred navedenih izvora korumpirani, opklade će biti zaključene na osnovu podataka dostupnih iz renomiranih alternativnih izvora informacija koji su Priređivaču dostupni.

 

Nijedna opklada neće biti zaključena pre završetka celog meča.

 

U slučaju da je šahovski meč prekinut, odložen za više od 24 sata od prvobitno zakazanog termina odigravanja ili otkazani, sve opklade će biti poništene

 

 

Igre

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, odnosno pobedu prvog navedenog igrača (1), drugog navedenog igrača (2) ili nerešen ishod (X).

 

1          Prvi navedeni igrač će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Drugi navedeni igrač će pobediti na meču.

 

Pobednik meča

Potrebno je predvideti koji igrač će biti pobednik meča. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

1 HH    Prvi navedeni igrač će pobediti na meču.

2 HH    Drugi navedeni igrač će pobediti na meču.

 

Dupla šansa

Potrebno je predvideti koji takmičar će pobediti na meču, birajući jednu od tri ponuđene opcije, od kojih je svaka kombinacija dva moguća ishoda.

 

1X        Prvi navedeni takmičar će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

12        Prvi navedeni ili drugi navedeni takmičar će pobediti na meču.

X2        Drugi navedeni takmičar će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

 

 

Kriket

 

Član 51

 

Ishod opklade se određuje na osnovu zvaničnog rezultata. Ukoliko je meč zvanično klasifikovan kao ‘Without Result’, sve opklade vezane za taj meč će biti poništene.

 

Ukoliko je meč otkazan ili odložen za period manji od 48 sati od prvobitno zakazanog termina odigravanja, sve opklade će ostati važeće, u suprotnom će biti poništene.

 

Trajanje nekih mečeva može biti i 5 dana od prvobitno zakazanog termina – ukoliko događaj nije završen nakon ovog perioda, sve opklade na taj događaj će biti poništene.

 

Igre

 

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, odnosno pobedu domaćina (1), gosta (2) ili nerešen ishod (X).

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Pobednik meča

Potrebno je predvideti koji tim će biti pobednik meča. U slučaju nerešenog ishoda, ulog će biti vraćen.

 

1 HH    Domaćin će pobediti na meču.

2 HH    Gost će pobediti na meču.

 

Karling

 

Član 52

 

Sve opklade postavljene na karling mečeve će biti zaključene na osnovu konačnog rezultata. Produžeci se uzimaju u obzir za zaključenje opklada.

 

Sve opklade postavljene na karling mečeve koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Biciklizam

 

Član 53

 

Učesnik mora da pređu startnu liniju etapne trke kako bi opklade bile važeće, u suprotnom će opklade biti poništene i ulog vraćen.

 

Ukoliko više od jednog takmičara završi u istoj grupi sa istim vremenom, sve povezane opklade će biti poništene, osim ukoliko se podaci o rangu ne objave na zvaničnom sajtu.

 

Ukoliko je etapna trka odložena ili prekinuta, sve opklade će biti važeće do završetka trke (ili do zvaničnog otkazivanja), dok će jednodnevne trke biti smatrane nevažećim u slučaju odlaganja ili prekidanja i nezavršavanja do kraja trećeg dana u odnosu na zvanični program

 

 

Formula 1

 

Član 54

 

Zaključivanje opklada postavljenih na događaje formule 1 će biti vršeno validacijom podataka sa sledećeg sajta: https://www.formula1.com/

Igre

 

 

Top 3 - kvalifikacije

Potrebno je pogoditi da li će odabrani vozač imati jedan od tri najbolja rezultata u kvalifikacijama.

 

Top 3

Potrebno je pogoditi da li će odabrani vozač završiti trku kao jedan od tri prvoplasirana vozača.

 

Top 6

Potrebno je pogoditi da li će odabrani vozač završiti trku kao jedan od šest prvoplasiranih vozača.

 

Top 10

Potrebno je pogoditi da li će odabrani vozač završiti trku kao jedan od deset prvoplasiranih vozača.

 

Vozilo bezbednosti - Da/Ne

Potrebno je pogoditi da li će vozilo bezbednosti izaći na stazu.

 

Pobednik konstruktora

Potrebno je pogoditi pobedničkog konstruktora za odabranu trku.

 

Osvajač šampionata i šampion konstruktora

Potrebno je predvideti koji vozač/tim će biti osvajač šampionata/šampion konstruktora. Poeni sa individualnih trka se sabiraju kako bi se odredio osvajač šampionata vozača. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima šampionata.

 

Pobednik kvalifikacija

Potrebno je predvideti koji vozač će ostvariti najbolji rezultat u kvalifikacijama. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Svi vozači koji su učestvovali u najmanje jednoj fazi kvalifikacija će se smatrati učesnicima. Odluke koje se odnose na startnu poziciju ili sličnu diskvalifikaciju neće biti uzete u obzir prilikom zaključivanja opklada, dok će odluke donešene od strane zvaničnika trke koje se odnose na ishod kvalifikacija biti uzete u obzir.

 

Duel kvalifikacija

Potrebno je predvideti koji će od dva ponuđena vozača postići bolji rezultat u kvalifikacijama. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Svi vozači koji su učestvovali u najmanje jednoj fazi kvalifikacija će se smatrati učesnicima. Odluke koje se odnose na startnu poziciju ili sličnu diskvalifikaciju neće biti uzete u obzir prilikom zaključivanja opklada, dok će odluke donešene od strane zvaničnika trke koje se odnose na ishod kvalifikacija biti uzete u obzir.

 

Pobednik treninga

Potrebno je pogoditi koji će vozač imati najbolji rezultat u prvom slobodnom treningu. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Vozač mora da ostvari vreme u naznačenoj fazi treninga da bi se smatrao učesnikom. Ukoliko manje od 13 vozača ostvari vreme u naznačenoj fazi treninga, sve opklade koje se odnose na sve vozače će biti poništene. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Duel treninga

Potrebno je predvideti koji će od dva ponuđena vozača postići bolji rezultat u prvom slobodnom treningu. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Ukoliko jedan od dva vozača ostvari vreme u naznačenoj fazi treninga, sve opklade će biti poništene. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

 

Pobednik trke i mesto na postolju

Potrebno je predvideti pobednika trke. Svi vozači koji učestvuju u krugu za zagrevanje se smatraju učesnicima trke. Za svrhe zaključivanja opklada, mestima na postolju će se smatrati prva, druga i treća nagrada. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Grand Prix duel

Potrebno je predvideti koji od dva naznačena vozača će imati bolju poziciju na kraju Gran Prix-ja, pod uslovom da oba vozača započnu krug za zagrevanje. Ukoliko se jedan od vozača povuče iz trke, vozač koji je napustio trku sa najviše ostvarenih krugova će se smatrati pobednikom. Ukoliko oba vozača napuste trku u istom krugu, opklada će biti poništena. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Prvoplasirani u grupi

Potrebno je predvideti koji vozač među ponuđenima u grupi će biti najobolje plasirani na kraju trke. Ukoliko svi vozači ne odvoze Grand Prix krugove, pobednik će biti vozač koji je odvozio najviše krugova. Svi vozači koji učestvuju u krugu za zagrevanje se smatraju učesnicima trke. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Klasifikacija Da/Ne

Potreno je pogoditi da li će odabrani vozač na kraju trke biti klasifikovan ili ne. Svi vozači koji učestvuju u krugu za zagrevanje se smatraju učesnicima trke. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Najbrži krug

Potrebno je predvideti koji će vozač imati najbolje vreme za pojedinačni krug u toku glavne trke. Svi vozači koji učestvuju u krugu za zagrevanje se smatraju učesnicima trke. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Pobednički tim

Potrebno je pogoditi iz koje će ekipe biti pobednik glavne trke. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Broj klasifikovanih vozača

Potrebno je predvideti da li će broj klasifikovanih vozača na meču biti manji ili veći od naznačene granice. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Margina pobede

Potrebno je predvideti vrednost razlike između pobednika trke i drugoplasiranog. Sve opklade će biti zaključene na osnovu rangiranja dostupnog na zvaničnim sajtovima takmičenja. Sve dodatne informacije koje mogu dalje uticati na rezultat neće biti uzete u obzir.

 

Rukomet

 

Član 55

 

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve opklade će biti zaključene na osnovu rezultata na kraju regularnog dela meča. Produžeci se ne računaju. Za zvaničan rezultat smatra se onaj postignut u regularnom delu utakmice ili takmičenja. Regularnim delom utakmice u rukometu smatra se 60 minuta (2x30). Eventualni produžeci i penali ne uzimaju se u obzir prilikom rezultovanja.

 

Sve opklade postavljene na mečeve rukometa koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2), ne računajući produžetke.

 

Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući ponuđeni hendikep, ne uključujući produžetke. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat meča i to na poene postignute od strane gubitnog tima.

 

Ukupno poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena na meču biti manji ili veći od ponuđene granice.

 

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj postignutih poena na meču biti neparan ili paran, ne računajući produžetke.

 

Duel – Bolji plasman

Potrebno je predvideti koji će od dva navedena tima stići u kasniju fazu takmičenja. Ukoliko oba tima budu eliminisana u istoj fazi takmičenja, opklade će biti poništene.

 

Igrači specijali

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj poena postignutih od strane odabranog igrača biti veći ili manji od naznačene granice. Ukoliko odabrani igrač ne bude učestvovao na utakmici, opklade će biti poništene.

 

Dupla šansa

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča, birajući jednu od tri ponuđene opcije, od kojih je svaka kombinacija dva moguća ishoda: (1X) Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču, (12) Domaćin ili gost će pobediti na meču, (X2) Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

 

Pobednik meča

Potrebno je predvideti koji tim će biti pobednik meča u toku regularnog dela.  U slučaju da je ishod meča nerešen, opklada će biti poništena.

 

Domaćin ukupno poena

Potrebno je predvideti da li će broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku regularnog dela meča biti manji ili veći od naznačene granice.

 

Gost ukupno poena

Potrebno je predvideti da li će broj poena postignutih od strane gostujućeg tima u toku regularnog dela meča biti manji ili veći od naznačene granice.

 

 

Futsal

 

Član 56

 

Zaključivanje opklada postavljenih na futsal mečeve se vrši na osnovu rezultata na kraju regularnog dela meča. Produžeci se ne računaju.

 

Opklade postavljene na futsal mečeve koji su prekinuti ili odloženi će biti poništene.

 

Sve opklade postavljene na mečeve futsala koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

Igre

 

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2), ne računajući produžetke.

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući ponuđeni hendikep, ne uključujući produžetke. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat meča i to na poene postignute od strane gubitnog tima.

 

Ukupno golova

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena na meču biti manji ili veći od ponuđene granice, ne računajući poene postignute u produžecima.

 

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj postignutih poena na meču biti neparan ili paran, ne računajući produžetke.

GAA Fudbal

 

Član 57

 

Zaključivanje opklada postavljenih na GAA Fudbal mečeve se vrši na osnovu rezultata na kraju regularnog dela meča. Produžeci se ne računaju. U slučaju da meč počne ali nije završen, sve opklade će biti poništene osim onih opklada koje su postavljene na igre koje su već zaključene, koje će ostati validne.

 

Sve opklade postavljene na mečeve GAA fudbala koji su odloženi za više od 24 sata će biti poništene.

 

Golf

 

Član 58

 

Ukoliko je turnir prekinut ili odložen iz nekog razloga, samo rezultati objavljeni od strane Federacije će biti uzeti u obzir, pod uslovom da su svih 36 rupa završene. Ukoliko nisu svih 36 rupa završene, sve opklade će biti poništene i ulog će biti vraćen.

 

U slučaju da je rezultat između dva ili više takmičara nerešen, kvota će biti podeljena brojem takmičara. Na primer, dva takmičara sa kvotama 2.8 i 1.9 ostvare isti rezultat, konačna kvota će biti 1.4 (2.80/2) i 0,95 (1.90/2).

 

 

 

 

 

 

 

Hokej na ledu

 

Član 59

 

Da bi opklada postavljena na meč hokeja na ledu bila važeća, meč mora početi u zakazanom terminu odigravanja, (po lokalnom vremenu terena na kom se meč odigrava).

Ukoliko dođe do promene terena odigravanja meča hokeja na ledu, opklade postavljene na taj meč će ostati važeće ukoliko je domaći tim ostao naznačen kao takav. Ukoliko je došlo do promene i domaći tim je označen kao gostujući i obrnuto, sve opklade postavljene na prvobitno objavljen događaj će biti poništene.

 

Sve opklade postavljene na mečeve hokeja na ledu su važeće samo ukoliko se meč završi.

 

Sve opklade postavljene na mečeve hokeja na ledu koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

Igre

 

Pobednik meča

Potrebno je predvideti koji tim će biti pobednik meča u toku regularnog dela.  U slučaju da je ishod meča nerešen, opklada će biti poništena.

 

Ukupno golova

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova na meču biti manji ili veći od ponuđene granice.

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2), ne računajući produžetke.

 

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj postignutih golova na meču biti neparan ili paran, ne računajući produžetke.

 

Igrači specijali

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih od strane odabranog igrača biti veći ili manji od naznačene granice. Gol ili asistencija postignuti od strane odabranog igrača će se smatrati poenom. Ukoliko odabrani igrač ne bude učestvovao na utakmici, opklade će biti poništene. Produžeci se uzimaju u obzir, ali izvođenje penala ne.

 

Duel – Bolji plasman

Potrebno je predvideti koji će od dva navedena tima stići u kasniju fazu takmičenja. Ukoliko oba tima budu eliminisana u istoj fazi takmičenja, opklade će biti poništene.

 

Tačan rezultat

Potrebno je predvideti tačan rezultat na kraju regularnog dela meča.

 

GG/NG

Potrebno je predvideti da li će oba tima postići barem po jedan gol u regularnom delu meča (GG), ili da li barem jedan tim neće postići gol u toku regularnog dela meča (NG).

 

Prvi postiže gol

Potrebno je predvideti prvi tim koji će postići gol u toku regularnog dela meča. Ukoliko nijedan od timova ne postigne gol u regularnom delu meča, ishod je ’Nema gola’.

Hendikep

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući ponuđeni hendikep, ne uključujući produžetke. Hendikep se dodaje na krajnji rezultat meča.

 

I Period Par/Nepar

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih u toku prvog perioda biti paran ili neparan.

 

II Period Par/Nepar

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih u toku drugog perioda biti paran ili neparan.

 

III Period Par/Nepar

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih u toku trećeg perioda biti paran ili neparan.

 

Domaćin – Ukupno golova

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih od strane domaćeg tima biti veći ili manji od naznačene granice.

 

Gost – Ukupno golova

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj golova postignutih od strane gostujućeg tima biti veći ili manji od naznačene granice.

 

Pikado

 

Član 60

 

Ukoliko je pikado događaj počeo ali nije završen, igrač koji se kvalifikuje u sledeću rundu ili igrač koji se proglasi pobednikom će se smatrati pobednikom za svrhu zaključivanja opklada.

 

U slučaju nerešenog ishoda pikado događaja, pikado igre koje nemaju opciju nerešenog ishoda će biti poništene.

 

Sve opklade postavljene na pikado mečeve koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

 

Hokej na travi

 

Član 61

 

Da bi opklada postavljena na meč hokeja na travi bila važeća, meč mora početi u zakazanom terminu odigravanja, (po lokalnom vremenu terena na kom se meč odigrava).

Ukoliko dođe do promene terena odigravanja meča hokeja na travi, opklade postavljene na taj meč će ostati važeće ukoliko je domaći tim ostao naznačen kao takav. Ukoliko je došlo do promene i domaći tim je označen kao gostujući i obrnuto, sve opklade postavljene na prvobitno objavljen događaj će biti poništene.

Raspored domaćeg i gostujućeg tima se ne uzimaju u obzir ukoliko se meč odigrava na neutralnom terenu.

 

Sve opklade postavljene na mečeve hokeja na travi koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2). Opklade se zaključuju na osnovu rezultata na kraju regularnog toka meča, produžeci i penali se neće računati za svrhe zaključivanja opklade.

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Ukupno golova

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova na meču biti manji ili veći od ponuđene granice.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće manji od ponuđene granice.

 

 

Finski bejzbol (pesis)

 

Član 62

 

Za svrhe zaključivanja opklada, ekstra ininzi se neće uzimati u obzir. Ukoliko je meč odložen ili otkazan pre samog početka, sve opklade koje se odnose na taj meč će biti poništene.

 

Sve opklade postavljene na mečeve finskog bejzbola koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

Igre

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2).

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Florbol

 

Član 63

 

Opklade postavljene na mečeve florbola se zaključuju na osnovu rezultata na kraju regularnog toka meča (uključujući zaustavno vreme). Ukoliko nije drugačije naznačeno,  produžeci i penali se neće računati za svrhe zaključivanja opklade.

 

Sve opklade postavljene na mečeve florbola koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

Konačan ishod

Potrebno je predvideti konačan ishod meča, birajući jednu od ponuđenih opcija - pobeda domaćina (1), nerešen ishod (X), ili pobeda gosta (2).

 

1          Domaćin će pobediti na meču.

X         Ishod će biti nerešen na meču.

2          Gost će pobediti na meču.

 

Ukupno golova

 

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj golova na meču biti manji ili veći od ponuđene granice.

 

+ {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće veći od ponuđene granice.

-  {{granica}}   Ukupan broj golova na meču biće manji od ponuđene granice.

 

 

Stoni tenis

 

Član 64

 

Zaključivanje opklada postavljenih na događaje stonog tenisa će biti vršeno validacijom podataka sa sledećeg sajta: https://www.sofascore.com/table-tennis

 

Ukoliko bilo koji od igrača bude zamenjen drugim igračem pre početka meča, sve opklade postavljene na taj meč će biti poništene.

 

U slučaju da je meč stonog tenisa počeo ali nije završen, sve opklade vezane za taj meč će biti poništene.

 

Sve opklade postavljene na mečeve stonog tenisa koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

Ukupno poena

Potrebno je predvideti da li će broj postignutih poena na meču biti manji ili veći od naznačene granice.

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi koji takmičar, odn. tim će biti pobednik meča.

 

Odbojka

 

Član 65

 

U slučaju da je odbojkaški meč počeo ali nije završen, sve opklade vezane za taj meč će biti poništene.

 

U slučaju da je broj postignutih poena umanjen sudijskom odlukom, zvaničan rezultat će se uzeti u obzir prilikom zaključivanja opklada, za sve igre.

 

Ukoliko dođe do promene terena na kom se odigrava odbojkaški meč, opklade koje se odnose na taj meč će ostati važeće pod uslovom da je domaći tim i dalje naznačen kao takav. Ukoliko je domaći tim naznačen kao gostujući i obrnuto, sve opklade koje se odnose na relevantan meč će biti poništene.

Samo regularni rezultati 3-0, 3-1,3-2, 0-3, 1-3, 2-3 će se smatrati validnim prilikom zaključivanja opklada. Ukoliko na meču bude zlatnog seta, to neće imati uticaja na postavljene opklade.

 

Sve opklade postavljene na odbojkaške mečeve koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

Ukupno poena

Potrebno je predvideti da li će broj postignutih poena na meču biti manji ili veći od naznačene granice.

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi koji takmičar, odn. tim će biti pobednik meča.

 

Ukupno setova

Potrebno je predvideti tačan broj osvojenih setova osvojenih od strane svakog tima.

 

Pobednik X seta

Potrebno je predvideti pobednika X seta. Ukoliko neki od ponuđenih setova nije odigran, opklade će biti poništene.

 

Setovi Par/Nepar

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj osvojenih setova na meču biti paran ili neparan.

 

Poeni Par/Nepar

Potrebno je predvideti da li će ukupan broj osvojenih poena na meču biti paran ili neparan.

 

 

Bejzbol

 

Član 66

 

Sve opklade postavljene na bejzbol mečeve koji su prekinuti, odloženi za više od 12 sati ili otkazani, će biti poništene.

 

Opklade postavljene na MLB mečeve: odgovornost Učesnika je da se postara da ima sve relevantne informacije u vezi sa promenom glavnog odbrambenog igrača – bacača. Kvote za određene događaje su podložne promenama ukoliko pre početka bejzbol meča dođe do promene glavnog odbrambenog igrača – bacača ili igrača na drugoj poziciji. Kada dođe do duple promene bacača, gde je navedeni bacač zamenjen pa zatim ponovo vraćen, takva izmena će biti tretirana kao regularna izmena bacača.

 

Pravilo 4 ½ ininga: ukoliko je meč prekinut ili završen od strane sudije, ili suspendovan, pobednik će biti poznat nakon odigranih celih pet ininga, osim u slučaju da domaći tim ima prednost nakon 4 ½ ininga. Ukoliko je meč prekinut ili završen od strane sudije, suspendovan ili sl., pobednik se određuje na osnovu rezultata postignutog nakon poslednjeg ininga koji je odigran u celosti (osim u slučajevima kada domaći tim izjednači rezultat ili stekne prednost u prvoj polovini ininga, u kojim se pobednik određuje na osnovu rezultata u momentu prekida meča).

 

Za ishod opklade važeći je konačni rezultat po završetku regularnog toka utakmice, odnosno po završetku poslednjeg ininga.  U slučaju da isti protivnici igraju dve utakmice istog dana, računa se samo rezultat prve utakmice.

 

 • Za konačan ishod meča smatra se rezultat nakon 9 ininga.
 • Za konačan ishod meča smatra se i rezultat postignut nakon odigranih ekstra ininga (u zavisnosti od lige igra se jedan ili više) ukoliko je rezultat nakon 9 ininga bio nerešen.
 • Za konačan ishod meča smatra se i meč koji je okončan pre odigravanja poslednjeg ininga ukoliko je sudija odlučio da skrati meč.
 • U određenim ligama (primer Japan NPB) moguć je nerešen ishod nakon odigravanja ekstra ininga. U tom slučaju opklada pobednik meča (Money line) biće smatrana nevažećom.

 

 

Igre

 

Hendikep

Potrebno je predvideti pobednika meča nakon što se vrednost hendikepa doda ili oduzme krajnjem rezultatu meča. Vrednost hendikepa se uvek odnosi na domaći tim. U slučaju nerešenog rezultata na kraju regularnog dela meča, validan rezultat će biti onaj na kraju produžetaka (nakon što se primeni vrednost hendikepa).

 

H1        Domaći tim će ostvariti više poena od gostujućeg tima (uzimajući u obzir hendikep).

H2        Gostujući tim će ostvariti više poena od domaćeg tima (uzimajući u obzir hendikep).

 

 

Ukupno Poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih u toku meča biti veći ili manji od naznačene granice.

 

+          Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće veći od naznačenog broja.

-           Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće manji od naznačenog broja.

 

Domaćin - Ukupno Poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku meča biti veći ili manji od naznačene granice.

 

+          Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku meča biće veći od naznačenog broja.

-           Ukupan broj poena postignutih od strane domaćeg tima u toku meča biće manji od naznačenog broja.

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući i eventualne produžetke.

 

1          Domaći tim će pobediti na meču.

2          Gostujući tim će pobediti na meču.

 

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih u toku meča biti paran ili neparan. Rezultat 0:0 će se smatrati parnim.

 

Nepar   Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće neparan.

Par       Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće paran.

 

Ekstra ining (produžeci) – Da/Ne

Potrebno je pogoditi da li će biti produžetaka na meču ili ne.

 

Pobednik meča i ukupno poena

Potrebno je pogoditi kombinaciju dva ishoda – kako bi opklada bila dobitna, potrebno je tačno pogoditi kombinaciju ishoda koji se odnose na pobednika meča i ukupan broj poena.

 

 

Ragbi liga

 

Član 67

 

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve opklade će biti zaključene na osnovu rezultata na kraju regularnog dela meča. Produžeci se ne računaju. Za zvaničan rezultat smatra se onaj postignut u regularnom delu utakmice ili takmičenja. Regularnim delom utakmice smatra se 80 minuta. Eventualni produžeci i penali ne uzimaju se u obzir prilikom rezultovanja.

 

Ukoliko dođe do promene terena odigravanja meča, sve opklade postavljene na taj meč će biti poništene.

Ukoliko dođe do promene protivnika u odnosu na prvobitno objavljene, sve opklade postavljene na taj meč će biti poništene.

 

Sve opklade postavljene na mečeve ragbi lige koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

 

Hendikep

Potrebno je predvideti pobednika meča nakon što se vrednost hendikepa doda ili oduzme krajnjem rezultatu meča, ne računajući produežtke.

 

 

Ukupno Poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih

 

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući produžetke.

 

1          Domaći tim će pobediti na meču.

2          Gostujući tim će pobediti na meču.

 

Ukupno Poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih u toku meča biti veći ili manji od naznačene granice, ne uključujući produžetke.

 

+          Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće veći od naznačenog broja.

-           Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće manji od naznačenog

 

PP 1X2

Potrebno je pogoditi ishod prvog poluvremena meča.

 

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih u toku regularnog dela meča biti paran ili neparan. Rezultat 0:0 će se smatrati parnim.

 

Nepar   Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće neparan.

Par       Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće paran.

 

Poluvreme sa više poena

Potrebno je predvideti u kom poluvremenu će biti postignuto više poena.

 

Dupla šansa

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča, birajući jednu od tri ponuđene opcije, od kojih je svaka kombinacija dva moguća ishoda.

 

1X        Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

12        Domaćin ili gost će pobediti na meču.

X2        Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

 

 

Ragbi unija

 

Član 68

 

Sve opklade postavljene na mečeve ragbi unije koji su prekinuti, odloženi za više od 24 sata ili otkazani, će biti poništene.

 

Igre

 

Hendikep

Potrebno je predvideti pobednika meča nakon što se vrednost hendikepa doda ili oduzme krajnjem rezultatu meča, ne računajući produežtke.

 

Ukupno Poena

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih

 

Pobednik meča

Potrebno je pogoditi pobednika meča, računajući produžetke.

 

1          Domaći tim će pobediti na meču.

2          Gostujući tim će pobediti na meču.

PP 1X2

Potrebno je pogoditi ishod prvog poluvremena meča.

 

Par/Nepar

Potrebno je pogoditi da li će ukupan broj poena postignutih u toku regularnog dela meča biti paran ili neparan. Rezultat 0:0 će se smatrati parnim.

 

Nepar   Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće neparan.

Par       Ukupan broj poena postignutih u toku meča biće paran.

 

Poluvreme sa više poena

Potrebno je predvideti u kom poluvremenu će biti postignuto više poena.

 

Dupla šansa

Potrebno je predvideti koji tim će pobediti na kraju regularnog toka meča, birajući jednu od tri ponuđene opcije, od kojih je svaka kombinacija dva moguća ishoda.

 

1X        Domaćin će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

12        Domaćin ili gost će pobediti na meču.

X2        Gost će pobediti ili će biti nerešen ishod na meču.

 

 

Član 69

 

SLOT IGRE

 

Slot igre su virtuelne igre којe funkcionišu pomoću generatora slučajnih brojeva.

 

Postoje sledeće vrste slotova:

 • Jednolinijski, višelinijski i video slotovi

 

Igrač slučajnom akcijom generiše nasumičan niz simbola. U slučaju da se simboli pojave u utvrđenom redosledu (polju, liniji I sl.)., igrač ostvaruje dobitak.

 

Bonus igra: Određeni slotovi imaju bonus igru koja se aktivira kada igrač dobije specijalnu kombinaciju simbola ili sakupi definisane simbole, i da pritom ispuni uslove bonusa.

 

Slotovi sa promenljivim brojem linija: Igrač bira ulog po platnoj liniji i platne linije na koje stavlja taj ulog. Ulog će biti izračunat kao ulog na liniji pomnožen brojem odabranih linija.

 

Slotovi sa više obrtaja: igrač bira kolone koje želi da zadrži posle prvog okretanja, a nakon toga ostatak kolona zavrti ponovo.

Član 70

 

Iznosi uplata i isplata

 

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za slot igre je 20 dinara.

Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za slot igre je 5 000 dinara

Maksimalni iznos za isplatu dobitka za slot igre je 2 000 000 dinara.

 

Član 71

 

RULET

 

Rulet je virtuelna igra u kojoj se brojevi dobijaju pomoću generatora slučajnih brojeva.

Igrač učestvuje u igri, pri čemu su svi eventualni drugi igrači za stolom, kao i krupije virtuelni.

 

 

Igrač se kladi i ulaže ulog na broj na kome će se posle okretanja rulet točka kuglica zaustaviti. Ulog može pokrivati različitu grupu brojeva i raspodelu verovatnoće. Ulog na jedan broj plaća 35:1, ulog na dva broja plaća 17:1, ulog na tri broja plaća 11:1, ulog na četiri broja plaća 8:1, ulog na 6 brojeva plaća 5:1, ulog na 12 brojeva plaća 2:1, ulog na 18 brojeva plaća 1:1.

 

Straight Up (direktno na polje) – stavljanjem žetona na jedan broj, uključujući i nulu, igrač odigrava ovu vrstu opklade. Podaci o maksimalnom i minimalnom ulogu su navedeni na stolu, potencijalni dobitak je 35:1

Split (deljeni ulog) – stavljanjem žetona na liniju koja deli dva broja, igrač odigrava ovu vrstu opklade, potencijalni dobitak je 17:1

Street (ulog na red) – stavljanjem žetona na liniju stola za rulet na kraju odgovarajućeg reda, potencijalni dobitak je 11:1

Corner (ulog na ugao) – stavljanjem žetona na ugao gde se susreću četiri broja, igrač igra ovaj tip igre, potencijalni dobitak je 8:1

Basket (ulog na četiri) – stavljanjem žetona na liniju između nule i prvog reda, igrač igra ovaj tip igre, potencijalni dobitak je 8:1

Six line (ulog na dve linije) – stavljanjem žetona na graničnu liniju koja deli dva reda, igrač stavlja ulog na šest brojeva koja spadaju u ta dva reda, potencijalni dobitak je 5:1

Column (ulog na kolonu) – stavljanjem žetona na kućicu u dnu svake kolone, igrač se kladi na sve brojeve iz te kolone, potencijalni dobitak je 2:1, a nula se smatra gubitnim brojem.

Dozen (ulog na trećinu) – igrač postavlja žeton na polje prvih, srednjih ili poslednjih dvanaest brojeva. Potencijalna isplata je 2:1.

Even or Odd (Par/Nepar) – igrač stavlja ulog na jednu od kućica koja se nalazi na dnu stola. Potencijalni dobitak je 1:1.

Low or High (Mali/Veliki) - igrač stavlja ulog na jednu od kućica koja se nalazi na dnu stola. Potencijalni dobitak je 1:1.

Red or Black (Crveno/Crno) - igrač stavlja ulog na jednu od kućica koja se nalazi na dnu stola. Potencijalni dobitak je 1:1.

 

Član 72

 

BLACKJACK

 

Blackjack je virtuelna igra koja se priređuje pomoću generatora slučajnih brojeva.

Igrač učestvuje u igri, pri čemu su svi ostali igrači za stolom, kao i krupije virtuelni.

 

Cilj igre je da igrač dostigne rezultat 21 ili što bliži tome, ali da pri tom ne prebaci broj 21.

Pre početka deljenja  igrač postavlja željeni ulog i dele mu se dve karte okrenute licem nagore, dok virtuelni krupije dobija jednu kartu okrenutu licem na gore, a jednu licem na dole.

 

“Face cards” (Karte sa slikom: Žandarmi, Dame, Kraljevi) vrede 10, dok Asovi vrede 1 ili 11. Ukoliko igrač stoji, ruka koja sadrži jednog ili više Asova smatra se da ima najveću moguću vrednost bez prelaska 21. Ostale karte nose vrednost u zavisnosti od svoje numeracije.

 

Nakon što su prve dve karte podeljene, igraču se nudi mogućnost da popravi skor: hit ili da ostane na svojim kartama: stand.

 

Double (Dupli ulog) - Nakon što su prve dve karte podeljene, imate mogućnost “double down”-a, što znači da se početna opklada udvostručuje i dobijate tačno jednu kartu na tu ruku. Ukoliko se radi o razdvojenom paru, ova opcija nije moguća.

 

Split (Podela parova) - Ako igrač dobije dve iste karte, može ih razdvojiti na dve odvojene ruke (sub hands), tako da se svaka vrednuje početnim iznosom opklade. Ako razdvojite Vašu “ruku”, druga karta, za obe “sub hands” se deli automatski nakon razdvajanja i imate mogućnost da stanete ili uzmete jednu ili više karata kako biste poboljšali skor.

 

Surrender (Predaja) - Igrač može da se preda posle deljenja karata, te mu virtuelni krupije uzima pola uloženog novca.

Blackjack – Kada igrač dobije asa i Face Card (10, J, Q), automatski je pobedio i isplaćuje mu se dobitak, u vrednosti od 3/2 od uloga.

 

Insurance (Osiguranje) - Ukoliko je krupijeova prva karta As, igrač se može osigurati, ulaganjem polovine svog početnog uloga. Ukoliko virtuelni krupije izvuče Blekdžek, osiguranje se isplaćuje igraču u odnosu 2:1. Ako virtuelni krupije ne izvuče Blekdžek, gubite osiguranje. Osiguranje možete ostvariti i ako vi dobijete Blekdžek.

 

Ukoliko igrač prebaci 21, to se zove “bust” i automatski gubi opkladu; ukoliko ne, igračeva opklada ostaje u igri. Ukoliko je igračev početni zbir (sa dve karte) 21, to se zove Blekdžek. Kada igrač ima Blekdžek, nije moguće uzimanje još jedne karte. Ukoliko ne postoji mogućnost da i virtuelni krupije ima Blekdžek (tj. da nema “face card”, Desetku ili Asa), onda igrač automatski dobija opkladu i isplaćuje se 3:2. Ukoliko postoji mogućnost da i virtuelni krupije ima Blekdžek, igračeva opklada će biti razrešena nakon krupijeove finalne karte.

 

Nakon što su učesnik i svi virtuelnni igrači odigrali, virtuelni krupije okreće sakrivenu kartu, zatim staje ili vuče (stand ili hit/draw) u skladu sa politikom kuće. Virtuelni krupije uzima nove karte sve dok ima 16 ili manje. Ukoliko virtuelni krupije premaši zbir od 21, gubi, i sve opklade koje su u igri u tom trenutku su dobitne.

 

Ukoliko ostane u igri, i ne probije 21, zbir svakog igrača (učesnika i virtuelnih igrača) se upoređuje sa krupijeovim. Ako dobije 18-21, virtuelni krupije staje i drugi igrači uporede svoj broj bodova s njegovim. U slučaju da je igračev zbir bliži 21 od krupijeovog, igrač pobeđuje. Ako je pak krupijeov zbir bliži, igrač gubi. Ako je zbir isti, znači da je nerešeno i niko ne dobija. Kada se završe sve opklade, virtuelni krupije najavljuje početak naredne runde.

 

Član 73

 

TEXAS HOLD’EM POKER

 

Texas Hold’em poker je virtualna igra која se priređuje pomoću generatora slučajnih brojeva.

Učesnik učestvuje u igri, pri čemu su svi ostali igrači za stolom, kao i delitelj virtuelni.

Texas Hold’em poker se igra sa standardnim špilom od 52 karte. Postoji deliteljev button, predmet koji kruži u smeru kazaljke na satu i označava ko u toj ruci treba da deli (ukoliko ne postoji osoba koja je zadužena samo za to), a ko treba da stavi obavezan ulog.

 

U Teksas Hold’em-u postoje dva obavezna uloga i oni se nazivaju blindovi. Igra počinje tako što dva igrača (od kojih jedan može biti učesnik, a drugi ili oba virtuelni) koja sede levo od virtuelnog deliteljevog button-a postavljaju obavezne uloge tzv. mali i veliki blind (small i big blind) pre početka deljenja karata. Veliki blind je dvostruko veći od malog blinda.

 

Nakon postavljenih uloga svakom igraču (učesniku i virtuelnim igračima) se podele po dve karte, okrenute licem na dole, tako da samo igrač kome su podeljene ima uvid u njih. Poenta igre je da svaki igrač (učesnik i virtuelni igrači) sastavi najbolju kombinaciju sa svoje dve karte koje su mu podeljene i još pet karata koje virtuelni delitelj izvlači u toku igre. Ovo se kao i u običnom pokeru odnosi na najbolju petokaratnu kombinaciju, znači od ukupno sedam karata (2 u ruci i 5 koje je izvukao virtuelni delitelj) svaki igrač (učesnik i virtuelni igrači) nastoji da napravi svoju najbolju petokaratnu kombinaciju, zanemarujući druge dve karte koje ne učestvuju u kombinaciji. To znači da se na kraju vaša ruka može sastojati od:

 

 • vaše 2 karte i 3 karte koje je izvukao virtuelni delitelj
 • vaše 1 karte i 4 karte koje je izvukao virtuelni  delitelj
 • 5 karata koje je izvukao virtuelni delitelj

 

Onaj ko sastavi najbolju kombinaciju je pobednik i odnosi POT. Pot je zbir svih ulaganja u toku te jedne ruke.

 

Kada se svim igračima (učesniku i virtuelnim igračima) podele po dve karte počinje prvi krug ulaganja. Prvi se pita igrač levo od velikog blinda. Za njega kao i za sve ostale posle njega postoje tri mogućnosti:

 

 1. Da isprati zadati ulog (u ovom slučaju velikog blinda) – Call
 2. Da podigne iznad zadatog uloga – Raise
 3. Da odustane od tekuće ruke i vrati karte delitelju – Fold

 

Kada su karte vraćene virtuelnom delitelju one se sklanjaju sa strane i ne mogu se više u toj ruci koristiti.

 

Svaki sledeći igrač (učesnik i virtuelni igrači) takođe ima ove tri mogućnosti, s tim što ako je igrač pre njega podigao ulog iznad velikog blinda (raise) onda on ima mogućnost ponovnog podizanja uloga, što znači podizanje uloga tako da bude veći od uloga koji je odigrao igrač pre njega.

 

Isto tako, ako igrač koji je igrao pre podigne ulog, sledeći da bi nastavio igru mora da položi istu vrednost uloga i/ili još poveća.

 

Pošto se prvi krug ulaganja završi, virtuelni delitelj sklanja sa špila prvu kartu okrenutu licem na dole, koju stavlja sa strane i nju vise u toj ruci ne koristi, i postavlja tri karte na sredinu stola okrenute licem na gore. Te karte čine FLOP.

 

Drugi krug ulaganja, kao i svaki sledeći, počinje od igrača (učesnika ili virtuelnog igrača) koji se nalazi levo od button-a virtuelnog delitelja. Ukoliko se on bacio pre otvaranja flopa pita se sledeći igrač do njega i tako dalje. Igrači (učesnik i virtuelni igrači) pored gore tri opisane mogućnosti sada imaju i četvrtu mogućnost, a  to je Check. To znači da igrač ostaje u ruci bez dodatnog ulaganja, naravno to je moguće samo ako niko pre njega nije podizao ulog u drugom krugu ulagnja.

 

Kada jednom jedan igrač /učesnik ili virtuelni igrači) podigne ulog ostali mogu da rade Call (isprate taj ulog), da urade Re-raise (podignu više od predhodnika) ili ako misle da nemaju nikakvu kombinaciju sa svoje dve karte u ruci i 3 na flopu (ili im se ne isplati da čekaju još dve karte da izvuče diler) urade Fold (odustajanje od dalje igre u tom deljenju).

 

Znači na kraju svakog kruga ulanja svi igrači (učesnik i virtuelni igrači) moraju uložiti istu količinu novca u pot, sa jednim izuzetkom ukoliko neki igrač ode ALL-IN (uloži sve čipove koje ima)  tada virtuelni diler pravi Side Pot kojim se ograničava pot koji može osvojiti igrač (učesnik ili virtuelni igrač) koji nije imao dovoljno čipova ispred sebe za regularni nastavak ruke. Pored Side Pot-a ostaje da postoji Main Pot za koji se bore igrači (učesnik ili virtuelni igrač)koji nastavljaju sa igranjem ruke.

 

Nakon završetka drugog kruga ulaganja, virtuelni delitelj sklanja još jednu kartu sa strane i izvlači četvrtu kartu na sto koju stavlja pored karata koje čine flop, tako da sada postoje 4 karte na stolu pomoću kojih igrači prave svoje kombinacije.

 

Treći krug ulaganja počinje nakon izvlačenja turn-a gde su igrači upoznati sa četvrtom kartom i kreće novi krug ulaganja. Ovaj krug ulaganja je isti kao i predhodni.

 

Posle trećeg kruga ulaganja, još jedna karta se stavlja sa strane i izvlači se peta karta koja se stavlja pored turn-a, tako da sad na stolu imamo 5 karata sa kojima igrači (učesnik ili virtuelni igrači) mogu da kombinuju i naprave najjaču kombinaciju (plus svako po dve karte u ruci).

 

Pravila su ista kao i za predhodna dva kruga. Na kraju ovog kruga svi igrači koji su ostali u igri otvaraju svoje karte i igrač (učesnik ili virtuelni igrači) koji ima najjaču kombinaciju odnosi pot.

 

Redosled jačine ruku je sledeći:

 

 1. Royal flush – 5 povezanih najjačih karata istog znaka (od A do 10)
 2. Straight flush – takođe 5 povezanih karata istog znaka, ali ne najjačih
 3. Poker – 4 iste
 4. Full House – 2 iste (par) i 3 iste (trilling)
 5. Flush (boja) – 5 bilo kojih karata istog znaka
 6. Straight (kenta) – 5 povezanih karata bilo kojih znakova
 7. Trilling – 3 iste
 8. Dva para – 2 iste i 2 iste
 9. Par – dve iste
 10. High card – ukoliko niko od igrača nema ni jednu od navedenih kombinacija, gleda se ko od njih ima najjaču kartu i uzima pot. Ukoliko je ona ista kod nekih igrača, pot se deli.

 

 

 

 

VIRTUELNE IGRE

 

Član 74

 

Virtuelne igre su igre klađenja na brojeve, u kojima se izbor brojeva vrši na osnovu generatora slučajnih brojeva.

 

Iznosi uplata i isplata:

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za virtuelne igre je 20 dinara.

Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za virtuelne igre je 5 000 dinara

Maksimalni iznos za isplatu dobitka za virtuelne igre je 2 000 000 dinara.

 

 

Član 75.

 

Lucky Balls

 

Lucky Balls 6/48 je igra u kojoj igrač bira 6 brojeva od ukupno 48, pri čemu se izvlači 35 brojeva u svakoj partiji. Šest pogođenih brojeva predstavlja dobitak dok minimalna uplata po rundi iznosi 30 RSD. U slučaju sistema minimalna uplata po rundi iznosi 0.01 RSD po kombinaciji. Maksimalna uplata po rundi iznosi 5000RSD. Isti iznos važi za sistem.

 

Ako igrač ima svih 6 pogođenih brojeva utvrđuje se ostvareni dobitak unapred određenom kvotom u kombinaciji sa visinom uloga. Ukoliko igrač nema 6 pogođenih brojeva tiket nije dobitan.

 

Sistemski tiket

Igrač ima opciju da odigra i sistemski tiket odnosno mogućnost da odigra do 10 brojeva na jednom tiketu od kojih mora da pogodi minimalno 6. Sistemi koje je moguće odigrati su 6/7, 6/8, 6/9 i 6/10.

 

 

 

 

Klađenje na boju

Igrač ima mogućnost klađenja na boju, odnosno 48 loptica je podeljeno na 8 boja po 6 loptica. Igrač može odigrati određenu boju kao jedan tiket, a dobitak se ostvaruje samo u slučaju da izađe svih šest loptica obojenih istom bojom.

 

Specijalna klađenja

Igrač može odigrati zbir prvih 5 izvučenih loptica i to da će zbir biti manji ili veći od 122,5. Kvota na ovaj događaj iznosi 1,90;

Igrač se može kladiti na boju prve ili poslednje loptice koja će biti izvučena. Igrač može odabrati jednu boju (kvota 7,60), dve boje (kvota 3,80) ili četiri boje (kvota 1,90);

Opklada se može postaviti i na to da li će biti više parnih ili neparnih brojeva. Kvota na ovaj tip opklade iznosi 1,90;

Igrač se može kladiti na to da li će broj na prvoj ili poslednjoj izvučenoj loptici biti veći ili manji od 24,5. Kvota na ovu opkladu iznosi 1,90;

Igrač može odigrati da li će broj na prvoj izvučenoj loptici biti parni ili neparni broj. Kvota na ovu opkladu iznosi 1,90.

 

Bonus na dobitak

Ukoliko se na dobitnom tiketu jedan od brojeva nalazi na poziciji koja je označena detelinom, u tom slučaju dobitak se množi sa 2 (duplira se). Ako se na dobitnom tiketu dva broja nalaze na pozicijama označenim sa detelinom tada se ukupni dobitak množi sa 3 (utrostručava se).

 

Progresivni Jackpot

U svakoj igri određeni procenat od uplate se odvaja u zajednički jackpot fond. U toku svake igre na ekranu se prikazuje nasumični četvoroslovni jackpot kod. Na svakom tiketu se takođe štampa nasumični četvoroslovni kod, i onaj tiket koji ima isti kod kao što je i kod na ekranu osvaja jackpot.

Bonus igra - Bonus igra se na ekranima pojavljuje periodično. Kada se pojavi bonus igra, ekran se zacrveni, i sa svake strane bubnja se nalaze animirane “bonus” ikonice. U toku ove igre svi igrači dupliraju svoj dobitak.

 

Rezultati se dobijaju pomoću generatora slučajnih brojeva (RNG- Random Number Generator).

 

 

Član 75.1

 

Lucky Greek

 

Lucky Greek se dobija izvlačenjem brojeva na  svakih 5 minuta pomoću generatora slučajnih brojeva (RNG- Random Number Generator).

 

Igrači mogu da odaberu od 1 do 8 brojeva, od ukupno 80 ponuđenih. Da bi igrač imao dobitan tiket nužno je da pogodi sve odabrane brojeve. Izvučeni brojevi za Lucky Greek igru su sinhronizovani sa OPAP Kino.

 

Opcije za opkladu: Igra na brojeve (do 8 brojeva), Prvi broj veći ili manji od 40,5,  Poslednji broj veći ili manji od 40,5,  Poslednji broj paran/neparan, Prvi broj paran/neparan, Tačan poslednji broj, Tačan prvi broj, Tačan prvi ili poslednji broj;

 

Rezultati se dobijaju pomoću generatora slučajnih brojeva (RNG- Random Number Generator).

 

 

 

 

Član 76

 

VIRTUELNI SPORTOVI

 

Virtuelni fudbal, virtualna košarka i virtuelni tenis su igre klađenja na rezultat kreiran na osnovu kombinacije veštačke inteligencije i nezavisnog generatora slučajnih brojeva. Takođe, performanse igrača bazirane su na profesionalnim igračima.

Virtuelne igre “(Virtual) Greyhound Races” i „Virtual Horse Races“ su igre klađenja zasnovane na virtuelnim ili snimljenim događajima trka pasa/konja, u kojima se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG- Random Number Generator).

 

Član 77

 

Iznosi uplata i isplata

 

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za virtuelne sportove je 20 dinara.

Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za virtuelne sportove je 5 000 dinara

Maksimalni iznos za isplatu dobitka za virtuelne sportove je 2 000 000 dinara.

 

Član 78

 

Ostale odredbe za virtuelne sportove

Storniranje tiketa

 

Igrač ima pravo da stornira svoj tiket do 5 sekundi pre kraja odbrojavanja. Kod klađenja unapred mogućnost storniranja postoji do 5 sekundi pre kraja odbrojavanja prve runde. U kasnijoj fazi nije moguće storniranje tiketa.

 

Poništenje i odlaganje runde

 

Priređivač nije odgovoran za prekid ili odlaganje runde do koga je došlo usled nepredviđenih okolnosti čije se posledice ne mogu predvideti ili sprečiti.

Nepredviđene okolnosti uključuju ali se ne odnose samo na: ratna dešavanja, oružane sukobe, teroristički napad, javne nerede, prirodne nepogode, i opšta isključenja struje i interneta.

U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo da onemogući klađenje na igre u ponudi.

 

Član 79

 

Virtuelni Fudbal

 

Virtuelni fudbal je igra zasnovana na stvarnim nazivima liga i timova, realnim mečevima koji je trebalo da budu odigrani, samo rezultati tih mečeva se daju virtuelno. Rezultati se dobijaju pomocu RNG (random number generator) – generatora slučajnih brojeva. Sve lige i timovi u okviru ovog takmičenja u svom nazivu imaju oznaku VF ispred imena.Trajanje virtuelnog fudbalskog meča je 90 min + nadoknada i za sve mečeve važe pravila za regularnu fudbalsku ponudu.

 

Rezultati takmičenja se objavljuju na sajtu (internet stranici priređivača - delu rezultati ). Promene rezultata u toku virtuelnog fudbalskog meča mogu se videti na stranici priređivača. Ako stranica priređivača bude izložena bilo kakvim tehničkim problemima, podvrgnuta održavanju ili joj se ne može pristupiti iz bilo kog razloga za vreme odigravanja virtuelnih fudbalskih utakmica, utakmica će se i dalje igrati i navedeni problemi neće imati uticaj na rezultat virtuelnog fudbalskog meča. Termini odigravanja virtuelnih fudbalskih utakmica su jasno navedeni ispred svakog para i nisu podložni promeni.

 

Član 80

 

Virtuelna košarka

 

Virtuelna košarka je igra zasnovana na stvarnim nazivima liga i timova, realnim mecevima koji je trebalo da budu odigrani, samo rezultate tih meceva se daju virtuelno. Rezultati se dobijaju pomoću RNG (random number generator) - generatora slucajnih brojeva.  Sve lige i timovi u okviru ovog takmicenja u svom nazivu će imati oznaku VK ispred imena. Trajanje virtuelnog košarkaškog meča je 4x10 min ili 4x12 min i za sve mečeve važe pravila za regularnu košarkašku ponudu priređivača. 

 

Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu (internet stranici priređivača - delu rezultati).  Promene rezultata u toku virtuelnog košarkaškog meča mogu se videti na stranici priredjivaca.  Ako stranica priredjivaca bude izložzena bilo kakvim tehničkim problemima, podvrgnuta odrzavanju ili joj se ne moze pristupiti iz bilo kog razloga pre i za vreme odigravanja virtuelnih košarkaških utakmica, utakmica će se i dalje igrati i navedeni problemi neće imati uticaj na rezultat virtuelnog košarkaškog meča.. Termini odigravanja virtuelnih košarkaških utakmica su jasno navedeni ispred svakog para i nisu podlozni promeni. 

 

Član 81

 

Virtuelni tenis

 

Virtualni tenis je igra zasnovana na stvarnim nazivima liga i igrača, realnim mecevima koji su trebali da budu odigrani, samo rezultate tih meceva dajemo virtuelno. Rezultate dobijamo pomocu RNG (random number generator) - generatora slucajnih brojeva.  Sve lige i igrači u okviru ovog takmicenja u svom nazivu će imati oznaku VT ispred imena. Virtuelni teniski meč se igra na 2 ili 3 dobijena seta i za sve mečeve važe pravila za regularnu tenisku ponudu kladionice.  Igre iz ponude virtuelnog tenisa mogu se kombinovati sa ostalom ponudom kladionice.  Rezultati takmičenja bice objavljeni na sajtu (internet stranici priredjivača - delu rezultati)  Promene rezultata u toku virtuelnog teniskog meča mogu se videti na stranici priredjivača.  Ako stranica priredjivaca bude izlozena bilo kakvim tehničkim problemima, podvrgnuta održavanju ili joj se ne može pristupiti iz bilo kog razloga pre i za vreme odigravanja virtuelnih teniskih mečeva, meč će se i dalje igrati i navedeni problemi neće imati uticaj na rezultat virtuelnog teniskog meča.. Termini odigravanja virtuelnih teniskih mečeva su jasno navedeni ispred svakog para i nisu podložni promeni. 

 

 

 

 

 

VIII INTELEKTUALNA SVOJINA

 

Član 82

 

Učesnik izjavljuje da je svestan toga da je Priređivač vlasnik ili korisnik prava na intelektualnu svojinu vezanih za sve zaštitne znakove, sva imena kompanije, simbole, komercijalne nazive, imena domena ili URL-a, logoe, fotografije, baze podataka, zvuk, video klipove, animaciju, sliku, tekst itd. ili bilo kojih drugih karakteristika, kao i softvera i igara predstavljenih na sajtu.

 

 

IX ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 83

 

Priređivač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji se mogu smatrati rezultatom ili posledicom korišćenja internet stranice Priređivača ili njenog sadržaja, uključujući bez ograničenja kašnjenja ili prekide u radu, prekide komunikacijske mreže, svaku upotrebu ili zloupotrebu sajta ili njegovog sadržaja od strane neovlašćenih lica. U slučaju da utvrdi da postoje indicije o bilo kakvim sumnjivim radnjama ili potencijalnim prevarama, Priređivač zadržava pravo da poništi sve ili pojedinačne opklade učesnika koje prepoznaje kao članove iste grupe, ukoliko se pokrene  odgovarajući postupak pred nadležnim organima zbog postojanja sumnje da je reč o inkriminisanim radnjama ili radnjama koje su na bilo koji način u suprotnosti pozitivnim propisima, te isto bude potvrđeno na osnovu odgovarajućih odluka nadležnih organa.

 

Na sve segmente priređivanja igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije koji nisu regulisani ovim Pravilima, primenjuju se odredbe Zakona o igrama na sreću, podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona i drugi pozitivni propisi.

 

 

 

X  REŠAVANJE SPOROVA I  ZASTARELOST

 

Član 84

 

U slučaju neslaganja ili spora između Učesnika i Priređivača koji proizilazi iz ili je vezan za korišćenje sajtova, odnosno u vezi primene ili tumačenja ovih Pravila, ugovorne strane će nastojati  da reše ove nesuglasice mirnim putem. Učesnik ima pravo da uloži prigovor Priređivaču u vezi sa svakim neslaganjem koje proizilazi iz ili je vezan za korišćenje sajta, odnosno primene ili tumačenja ovih Pravila putem korisničkog naloga, ili pismeno na adresu sedištva Priređivača.

 

U slučaju da neslaganja iz prethodnog stava ovog člana nije moguće rešiti mirnim putem, nadležan je sud u Beogradu.

 

Rok za naplatu dobitaka se vrši u roku od 60 (šezdeset)dana. Nakon isteka navedenog roka , sredstva osvojena u igri pripadaju Priredjivacu.

 

 

 

XI STUPANJE NA SNAGU

 

Član 85

 

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane ministra finansija, a primenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici Priređivača.

 

 

Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije mogu se preuzeti na linku ispod.  

Pravila o priredjivanju igara na srecu putem sredstava elektronske komunikacije.pdf