{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Politička izloženost

Pod funkcioner se, u smislu čl.3, tačka 24 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, smatra funkcioner druge tržave, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije.

 

  • Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to: šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik, izabrani predstavnik zakonodavnog tela, sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek, član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke, ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga, član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države, član organa upravljanja političke stranke.

 

  • Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji.

 

  • Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji i to: predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici, narodni poslanik, sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda, predsednik, potpredsednik i član savet Državne revizorske institucije, guverner, viceguverer i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova), član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države, član organa upravljanja političke stranke.

 

  • Član uže porodice funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

 

  • Bliži saradnik funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje duge bliske poslovne odnose sa funkcionerom.